środa, 1 września 2021

St.Michel 1757

Last Friday we had a game played at Bill's. It was a 28mm Black Powder SYW game.

W ostatni piątek mieliśmy  grę u Billa. Była to gra z użyciem zasad Black Powder, w skali 28mm w czasie wojny siedmioletniej.SCENARIO / SCENARIUSZ: Charles S Grant, Phil Olley
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
SCENERY / SCENERIA: Bill Gilchrist
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.FRANCE & SAXONY / FRANCJA i SAKSONIA
(Bartek)

CinC

1st Infantry Brigade (Saxon)

2 x Musketeers
1 x Grenadiers
1 x Gun Battery

2nd Infantry Brigade (French & Saxon)

1 x Musketeers
2 x Skirmishers
1 x Light Gun

3rd Infantry Brigade (French)

2 x Militia

1st Cavalry Brigade (French)

1 x Cuirassiers
1 x Hussars

2nd Cavalry Brigade

1 x Dragoons
1 x Hussars


PRUSSIA / PRUSY
(Campbell)

CinC

1st Infantry Brigade

2 x Grenadiers
2 x Skirmishers

2nd Infantry Brigade

3 x Musketeers
1 x Gun Battery

3rd Infantry Brigade

3 x Musketeers
1 x Light Gun

1st Cavalry Brigade

1 x Cuirassiers
1 x Hussars

2nd Cavalry Brigade

2 x Dragoons
2. The game. Gra.

In our scenario, I had to defend the village of St. Michel against Prussian advantage. Knowing that my Militia is weak I decided to put them into the build-up areas and with the rest of the army defend our positions, hoping that will stop Prussians. Before the game, we both had to send our deployment to Bill, who set up the table. To my surprise, Campbell decided to put his best units on his flank, where my cavalry was. That was a part of the success. I moved my cavalry, as the first. I charged on both flanks, but both my attacks were repulsed, even though I managed to charge Prussian Grenadiers march columns! I had bad feelings, that the scenario with Austrian cavalry is going to repeat...

W naszym scenariuszu miałem za zadanie obronić wioskę St. Michel przeciw pruskiemu atakowi. Wiedząc, że moja milicja jest słaba, przezornie ustawiłem ją w obszarach zabudowanych i resztą armii miałem zamiar bronić swoich pozycji, mając nadzieję, że to zatrzyma Prusaków. Przed grą, każdy z nas musiał wysłać Billowi rozstawienie swoich jednostek na stole. Moim dużym zaskoczeniem był fakt, że najlepsze oddziały Campbella znalazły się na flance, gdzie znajdowała się moja kawaleria. To był dobry dla mnie znak. Jako pierwszą do akcji wysłałem moją kawalerię. Zaszarżowałem na obu flankach, jednak obie szarże zostały odparte, nawet ta przeciw pruskim grenadierom, znajdującym się w kolumnach marszowych! Miałem złe przeczucie, że scenariusz z austriacką kawalerią znowu się powtórzy...Happily, for me, Campbell was unable to use my failure against me. He charged with his cavalry, but that was repulsed by my cavalry. On my left, Campbell lost his Hussars. In the centre, my guns temporary stopped Prussian advantage. It started looking good for me.

Na szczęście dla mnie Campbell nie mógł wykorzystać tego błędu przeciwko mi. Zaszarżował swoją kawalerią, ale ta szarża została odparta przez kontrszarżę mojej kawalerii. Na mojej lewej flance, Campbell stracił swoich huzarów. W centrum moje działa powstrzymywały pruskie natarcie. Zaczęło to wszystko wyglądać dla mnie bardzo dobrze.

My left flank was temporarily secured. Prussians finally managed to charge with their infantry. They managed to force my light infantry to withdraw, but then they have been charged by my Saxons. Every time I managed to do the flanking charge. Prussians started losing units dramatically quick. They managed finally destroy my gun battery and one of my hussars, but that was it. They start losing the game.

Moja lewa flanka była tymczasowo bezpieczna. Prusakom w końcu udało się natrzeć na moje oddziały. Udało im się zmusić do wycofania się lekką piechotę, ale wtedy zostali zaatakowani przez moich Sasów. Za każdym razem udawało mi się znaleźć na ich flance. Prusacy zaczęli tracić oddziały dramatycznie szybko. Udało im się w końcu zniszczyć moją baterię dział i jeden z oddziałów huzarów, jednak to było na tyle. Zaczęli przegrywać bitwę.


My Saxons moved to attack and smashed the Prussian lines. They were no able to do anything against it and had to withdraw. Lovely game with an outstanding performance of my Saxons!

Moi Sasi ruszyli do ataku i przeszli jak burza przez pruskie szyki. Nie mogli nic z tym zrobić i musieli się wycofać. Wspaniała gra z niesamowitą postawą moich Sasów!

3. Links. Linki.

Bill:

to be updated soon...

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157719758096208


6 komentarzy: