piątek, 24 września 2021

Guns of August - test game pt.1. - gra testowa cz. 1.

Finally in full scale, the Guns of August. Some time ago Michael decided to transfer his board game into a game with figures. He printed a large map from the game, which is 8'x12' and all tokens were transferred into bases with 6mm figures. The scale of that is extraordinary and looks stunning. We are going to play the whole game, but we need some tests before. We had some questions about the game and this and the next test should give us answers for that.

W końcu to mamy, Guns of August w pełnym wymiarze. Jakiś czas temu Michael postanowił przekształcić swoją planszówkę w grę z figurkami. Wydrukował olbrzymią mapę, która ma wymiary 8 na 12 stóp i wszystkie żetony przeobraził w podstawki z figurkami w skali 6mm. Skala tego przedsięwzięcia jest oszałamiająca i wygląda to nieziemsko. Mamy zamiar rozegrać całą grę, ale przed tym pojawiło się kilka pytań na które w tym i kolejnym teście postanowiliśmy znaleźć odpowiedzi.SCENARIO / SCENARIUSZ: Guns of August
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider

1. The game. Gra.

Here is summary month by month with a major events:

Oto zestawienie, miesiąc po miesiącu z najważniejszymi wydarzeniami:

August 1914. On the Eastern Front, Germans took Warsaw and Austro-Hungarians repulsed the Russian attack on Lemberg (Lvov). The battle on the river Niemen started. On Southern Front Austro-Hungarians took Belgrad. On Western Front French took Metz.

Siepień 1914. Na froncie wschodnim Niemcy zajęli Warszawę a Austro-Węgrzy odparli rosyjski atak na Lemberg (Lwów). Zaczęła się bitwa nad Niemnem. Na froncie południowym Austro-Węgrzy zajęli Belgrad. Na froncie zachodnim Francuzi zajęli Metz.


September 1914. The UK entered the war on the Entente side, Romania and Turkey joined the Central Powers. Austro-Hungary declared war on Montenegro. Battle on the river Niemen continues, Russians pushed back from Galicia. Romanians taking Odessa. Austro-Hungarian offensive in Montenegro. Germans retaking Metz.

Wrzesień 1914. Wielka Brytania przystąpiła do wojny po stronie Ententy, Rumunia i Turcja dołączyły do państw centralnych. Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Czarnogórze. Trwa bitwa nad Niemnem, Rosjanie wyparli z Galicji. Rumuni zabierają Odessę. Ofensywa austro-węgierska w Czarnogórze. Niemcy odbijają Metz.October 1914. Greece joined the central powers. Germans taking Kaunas, the battle on the river Niemen finished. Russians withdraw on the river Dvina. Montenegro capitulated. France declared war on Belgium. French started the siege of Antwerp.

Październik 1914. Grecja dołączyła do mocarstw centralnych. Niemcy zajęli Kowno, zakończyła się bitwa nad Niemnem. Rosjanie wycofują się na rzece Dźwina. Czarnogóra skapitulowała. Francja wypowiedziała wojnę Belgii. Francuzi rozpoczęli oblężenie Antwerpii.
November 1914. Both sides on the Western front started to build entrenchments. The same did Russia on Dvina, Niemen and Bug rivers line. French started the siege of Liege.

Listopad 1914. Obie strony na froncie zachodnim rozpoczęły budowę linie okopów. To samo zrobiła Rosja na linii rzek Dźwina, Niemen i Bug. Francuzi rozpoczęli oblężenie Liege.

Here we had to stop. We managed to play 4 turns and we decided to play only three during the club evening in the future. Cleaning the table and do a transfer job into the next game taking more time, than we thought. Some game rules were quite hard to understand for us (not Michael), but in my case, I think it was much more a problem of hectic times at work (I was unable to do simple math) than game mechanics. We will think about it as well. Anyway, next Thursday will be the continuation of that game. For Central Powers played Campbell and me, for Entente Michael and Alisdair.

Tutaj musieliśmy skończyć. Udało nam się rozegrać 4 tury i postanowiliśmy rozgrywać tylko trzy podczas wieczoru klubowego w przyszłości. Sprzątanie stołu i transferowanie do następnej gry zajęło nam więcej czasu, niż myśleliśmy. Niektóre zasady gry były dla nas dość trudne do zrozumienia (oprócz Michaela), ale w moim przypadku, myślę, że był to bardziej problem gorączkowego czasu w pracy (nie byłem w stanie wykonać prostej matematyki) niż mechaniki gry. O tym też  pomyślimy. Grę będziemy kontynuować w przyszły czwartek. Jako państwami centralnymi graliśmy Campbell i ja a Ententą Michael i Alisdair.

I hope to see some of you on Carronade in Falkirk this Saturday (25.09.2021)!

Mam nadzieję, że zobaczę niektórych z Was na Carronade w Falkirk już w najbliższą sobotę (25.09.2021)!

2. Links. Linki.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/09/1914-guns-of-august-test-game-1.html

Campbell (SESWC):

https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/4349460078425265

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157719909734752

4 komentarze: