piątek, 28 września 2012

Capitaine Gerard Rides Forth.

This week game was an adventure game in 28mm with Black Powder rules. There was another scenario involved Donald Adamson hero Capitaine Gerard. There suppossed to be very quick game, and we actually managed to play two games, one was a little longer and another was very quick.
Scenario said that there was the French garrison in Spanish town of Los Santana. In that town ware the cavalry division, currently consisting of 6 regiments, there was also a small infantry unit in that town. However they ware running short of fodder for the horses. A supply column, guarded by a battalion of infantry was marching to ressuply the garrison. The French task was to save the column and bring the supplies back to Los Santana. Capitain Gerard was with the column.
British and Spanish partisan had a different aim. They had to destroy the French column and as many cavalry as possible. The game started with column stopped by trench digged across the road, and beeing shoot by guerilla battalion commanded by 'Los Diablo'. The partisans was not able to hit by enemy fire. Capitaine Gerard has been ordered to ride at break-neck speed to Los Santana to bring some reinforcements...
Both games ware umpired by Donald.
W tym tygodniu rozegraliśmy przygodową grę w skali 28mm z użyciem zasad Black Powder. Był to kolejny scenariusz Donalda Adamsona o przypadkach jego bohatera Kapitana Gerarda. Według założeń miała to być bardzo szybka gra i udało nam się rozegrać ja dwa razy, jedna była trochę dłuższa natomiast druga była dość szybka.
Scenariusz opowiadał o garnizonie hiszpańskiego miasta Los Santana, w którym stacjonowała dywizja kawalerii, składająca się z sześciu regimentów oraz małego oddziału piechoty. Niestety zapasy paszy dla koni były na wyczerpaniu. Kolumna zaopatrzeniowa podążała do miasta. Francuskim zadaniem było doprowadzić ta kolumnę bezpiecznie do miasta. Kapitan Gerard był razem z kolumną.
Brytyjczycy i hiszpańscy partyzanci mieli odmienny plan. Musieli zniszczyć francuska kolumnę i jak najwięcej kawalerii. Gra zaczynała się od konwoju zatrzymanego przez rów wykopany w poprzek drogi i ostrzał partyzanckiego batalionu dowodzonego przez „Los Diablo”. Partyzanci mogli bezkarnie ostrzeliwać kolumnę. Kapitan Gerard dostał rozkaz aby gnał na złamanie karku do miasta i sprowadził pomoc...
Obie gry były prowadzone przez Donalda.
Capitaine Gerard himself. Kapitan Gerard we własnej osobie.
Battlefield. Pole bitwy.

First game:
Bill Gilchrist (British&Spanish) versus Hugh Wilson and myself (French)
In that game I commanded the column, Capitaine Gerard and later on the French Lancers, Hugh comanded the rest of cavalry. During that game, Capitaine Gerard needed a lot of time to reach the town and bring the help and the Spanish partisans destroyed the infantry battalion and started shoot at the column. They managed to bring them to the shaken level, but then the cavalry arrived and partisans withdraw. The french cavalry stand fast against the British cavalry. The fight was very hard, and Gerard had to ride back to the town for more reinforcements, this time he did this slower then the last time... When the cavalries fight each other, the column  bridged the trench in the road (for a very long time they ware looking for shovels). They managed to remove the obstacle and started to move to the town. In that time British cavalry smashed three battalions of cavalry, but cannot do this with the last one. Then the another French cavalry battalions arrived. They stopped the British and the column arrived safely to the town. The French won the game.
Pierwsza gra:
Bill Gilchrist (Brytyjczycy i Hiszpanie) przeciwko Hugh Wilson i ja (Francuzi)
W tej grze dowodziłem kolumną, byłem Kapitanem Gerardem i później dowodziłem francuskimi lansjerami, Hugh dowodził resztą kawalerii. Podczas tej rozgrywki, kapitan Gerard potrzebował dość sporo czasu, by dotrzeć do miasta i sprowadzić pomoc, w tym czasie hiszpańscy partyzanci zniszczyli francuski batalion i rozpoczęli ostrzał konwoju. Prawie udało im się przełamać ich obronę ale wtedy przybyła kawaleria i partyzanci się wycofali. Francuska kawaleria twardo stanęła przeciwko brytyjskiej kawalerii. Walka była bardzo zacięta i Gerard pognał z powrotem do miasta po więcej posiłków, tym razem wykonał to zdecydowanie wolniej niż poprzednim razem... Kiedy kawalerzyści byli zajęci sobą, kolumnie udało się w końcu zasypać przeszkodę (przez dłuższy czas szukali szpadli) i rozpocząć marsz w kierunku miasta. W tym czasie Brytyjczycy zniszczyli trzy francuskie regimenty kawalerii ale nie mogli zniszczyć ostatniego. Wtedy przybyły następne bataliony francuskiej kawalerii, które zatrzymały Brytyjczyków. Kolumna bezpiecznie przybyła do miasta. Francuzi zwyciężyli.
French column. Francuski konwój.

Capitaine Gerard bringing help. Kapitan Gerard przyprowadza pomoc.

British arrived. Brytyjczycy przybywają.

Fighting cavalries. Walczące kawalerie.

More French. Więcej Francuzów.

'Men with the long sticks' according to Bill. "Faceci z długimi tyczkami" według Bill'a.

The column is save. Konwój jest już bezpieczny.

Second game:
Olivier Lepreux and Bill Gilchrist (French) versus myself (British & Spanish)
In the second game the begginig was very simmilar to the first game, Spanish guerrillas destroyed the column guards and started shoot at the column. However Capitaine Gerard managed to reach the town much quicker than he did this last time. The British tactics was quite different this time. They attacket with the best troops (Dragoons) the column, but they charges ware not very succesful. Three times they charges finished with retires. Finally the forth charge destroyed the column and the game was won by British this time.
There was very good and enjoyable scenario and very good game as well especially when you won two games in the row. 
Druga gra:
Olivier Lepreux i Bill Gilchrist (Francuzi) przeciwko mnie (Brytyjczycy i Hiszpanie)
W drugiej grze jej początek był podobny do pierwszej gry, hiszpańscy partyzanci zniszczyli ochronę konwoju i rozpoczęli jej ostrzał. Tym razem jednak kapitan Geread dotarł do miasta dużo szybciej i odsiecz przybyła w dużo krótszym czasie, niż to zrobiła ostatnio. Brytyjska taktyka w tej grze była odmienna tym razem. Swoimi najlepszymi silami (Dragonami) zaatakowała konwój, ale ich szarże nie były zbyt udane. Trzy razy ich szarże kończyły się niepowodzeniem. W końcu czwarta szarża zniszczyła konwój i gra dla Brytyjczyków zakończyła się zwycięstwem.
To była bardzo dobra gra i bardzo zajmujący scenariusz, szczególnie wtedy, gdy wygrywasz dwie gry pod rząd.
One of the British charges stopped by angry mule (British 8 dices - 8 failed; French 1 dice - 1 hit, no saves...). Jedna z brytyjskich szarż zatrzymana przez zdenerwowanego muła (Brytyjczycy 8 kości - 8 pudeł; Francuzi 1 kość - 1 trafienie, nie uratowane...).

The last charge. British are victorious. Ostatnia szarża. Zwycięzcy Brytyjczycy.
O. de B.:
British&Spanish/Brytyjczycy i Hiszpanie:
1 Heavy Brigade of Cavalry/1 Brygada Ciężkiej Kawalerii (2 regiments/pułki)
1 Light Brigade/ 1 Brygada Lekkiej Kawalerii (2 regiments/pułki)
1 Regiment of Guerrillas/ 1 Pułk Partyzantów

French/Francuzi:
2 Brigades of Light Cavalry/2 Brygady Lekkiej Kawalerii (4 regiments/pułki)
1 Brigade of Heavy Cavalry/1 Brygada Ciężkiej Kawalerii (2 regiments/pułki)
1 Battalion of Infantry/1 Batalion Piechoty
1 Supply Column/1 Kolumna Zaopatrzenia


For gallery from my game, visit my flickr:
Aby zovbaczyć galerię z mojej gry odwiedź mojego flickr'a:
http://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157631638940452/

2 komentarze: