czwartek, 30 marca 2023

Double Seven Years War. Podwójna wojna siedmioletnia.

Last Thursday and Sunday we had two games with Seven Years rules. In both games, I was able to use my freshly painted Saxons. Both games were mostly to try some of our new ideas. Some worked very well and some will require further testing.

W ostatni czwartek i niedzielę rozegraliśmy dwie gry z użyciem zasad Seven Years. W obu grach mogłem użyć moich świeżo pomalowanych Sasów. Obie gry były po to, by sprawdzić kilka naszych nowych pomysłów. Część z nich była udana a część będzie wymagała dalszych testów.

Thursday's game.


Sunday's game.SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider, Bartek Żynda
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider, Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Thursday's Game. Gra czwartkowa.

1.1. Forces. Siły.

SAXONY & AUSTRIA / SAKSONIA i AUSTRIA
(Bartek, Michael, Tim)

1st Infantry Brigade (Saxon)

1 x Grenadiers
2 x Musketeers
1 x Medium Gun
1 x Light Gun

2nd Infantry Brigade (Saxon)

1 x Grenadiers
2 x Musketeers
1 x Medium Gun
1 x Light Gun

3rd Infantry Brigade (Saxon)

1 x Grenadiers
2 x Musketeers
1 x Medium Gun
1 x Light Gun

1st Cavalry Brigade (Austrian)

1 x Cuirasiers
1 x Hussars

2nd Cavalry Brigade (Austrian)

2 x Dragoons

PRUSSIA / PRUSY
(Alasdair, Mike, Peter)


1st Infantry Brigade

2 x Grenadiers
1 x Musketeers
1 x Light Gun

2nd Infantry Brigade

3 x Musketeers
1 x Light Gun

3rd Infantry Brigade

3 x Musketeers
1 x Light Gun

1st Gun Battery

2 x Medium Gun

2nd Gun Battery

2 x Medium Gun

1st Cavalry Brigade

1 x Cuirasiers
1 x Dragoons

2nd Cavalry Brigade

2 x Hussars

1.2. The Game. Gra.

The game had a simple scenario: whoever would destroy more enemy units would win. This time we started for the first time alternate activation of the brigades. That worked very well. Artillery under the command of Alasdair played a key role in our game, decimating one of the Saxon infantry brigades. This gave the Prussians an advantage and victory. My new troops survived the game (was the curse of the first game lifted?).

Pierwsza gra miała prosty scenariusz: kto zniszczy więcej oddziałów przeciwnika, ten wygra grę. Tym razem po raz pierwszy użyliśmy naprzemiennej aktywacji brygad. To zadziałało bardzo dobrze. W naszej grze kluczową rolę zagrała artyleria pod dowództwem Alasdaira, która zdziesiątkowała jedną z saskich brygad piechoty. To dało przewagę Prusakom i ich zwycięstwo. Moje nowe oddziały przetrwały grę (czyżby klątwa pierwszej gry została zdjęta?).

2. Sunday's Game. Gra niedzielna.

2.1. Forces. Siły.

SAXONY & AUSTRIA / SAKSONIA i AUSTRIA
(Bartek)

1st Saxon Infantry Brigade

3 x Musketeers
1 x Light Gun (Quick Firing)

2nd Saxon Infantry Brigade

3 x Musketeers
1 x Light Gun (Quick Firing)

3rd Saxon Infantry Brigade

3 x Grenadiers
1 x Light Gun (Quick Firing)

Saxon Gun Battery

3 x Medium Gun (Quick Firing)

1st Austrian Infantry Brigade

3 x Musketeers
1 x Light Gun

2nd Austrian Infantry Brigade

2 x Musketeers
1 x Light Gun

3rd Austrian Infantry Brigade

3 x Grenadiers
1 x Light Gun

Austrian Gun Battery

3 x Medium Gun

1st Austrian Cavalry Brigade

1 x Cuirassiers
1 x Hussars
1 x Skirmishers

2nd Cavalry Brigade

2 x Dragoons
1 x SkirmishersPRUSSIA / PRUSY
(Alasdair, Mike, Peter)


1st Infantry Brigade

2 x Grenadiers
1 x Musketeers
1 x Light Gun

2nd Infantry Brigade

3 x Musketeers
1 x Light Gun

3rd Infantry Brigade

3 x Musketeers
1 x Light Gun

1st Gun Battery

2 x Medium Gun

2nd Gun Battery

2 x Medium Gun

1st Cavalry Brigade

1 x Cuirasiers
1 x Dragoons
1 x Skirmishers

2nd Cavalry Brigade

2 x Hussars
1 x Skirmishers2.2. The game. Gra.

This time the scenario was more complicated. The main objective of the game was the crossroad on the far end of the 12' long table. Whoever will have that village, would win the game. It started in Prussian hands. Saxons and Austrians had to get there, which appeared not an easy task. Mostly because of the slow movement. The infantry unit can move only 8'' per turn plus 4'' if it is in the march column. It took me almost a whole day to reach the end of the table and start the assault on the village. Before that, we had some cavalry fight, but both had to finally withdraw to rally themselves. During the game my quick-firing gun, the famous Saxon Geschwindstück showed its power. Prussian cavalry charged the infantry unit supported by those guns. The outcome was obvious, the Prussian unit was destroyed! That finished any further Prussian assaults. Unfortunately, when I was finally to start to attack the village, we had to pack our toys. The time for the game was over...

Tym razem scenariusz był trochę bardziej złożony. Główny cel gry to skrzyżowanie na końcu stołu o długości 12 stóp. Ktokolwiek pod koniec gry, będzie w jego posiadaniu, będzie zwycięzcą gry. Wioska od początku była w pruskich rękach. Sasi i Austriacy musieli tam dotrzeć, co okazało się nie aż takim łatwym zadaniem. Oddział piechoty może poruszać się maksymalnie 8 cali plus 4 cale jeśli znajduje się w kolumnie marszowej na turę. Zajęło mi więc prawie cały dzień by znaleźć się w pozycji wyjściowej do szturmu na wioskę. Zanim jednak do tego doszło, mieliśmy walkę kawalerii, które w końcu musiały się wycofać, by się przeorganizować. Podczas gry, moje szybkostrzelne działa, słynne saskie Geschwindstück pokazały swoją prawdziwą siłę. Pruska kawaleria zaszarżowała mój oddział piechoty wsparty tymi działami. Rezultat był oczywisty, pruski oddział przestał istnieć! To zakończyło jakiekolwiek ataki pruskie na moje oddziały. Niestety, właśnie kiedy miałem rozpocząć atakować wioskę, musieliśmy pakować nasze zabawki. Czas na grę się skończył... 

Prussian casualties.

Austrian and Saxon casualties.


3. Links. Linki.

Rules:

https://meneken.blogspot.com/p/seven-years-set-of-rules-for-gaming.html

Michael (Thursday):

https://meneken.blogspot.com/2023/03/1758-battle-of-madri-tzen-28mm.html

Michael (Sunday):

https://meneken.blogspot.com/2023/03/1759-battle-at-minas-triritzen-total.html

SESWC (Thursday):

to be updated soon...

FLICKR (Thursday):

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72177720307132598

FLICKR (Sunday):

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72177720307116627

3 komentarze: