sobota, 2 marca 2019

Mahdist invasion of Egypt, 1886. Inwazja Mahdystów na Egipt, 1886.

Last Thursday we moved into 'what if' scenario'. Some time ago I prepared few scenarios for the alternate history, set in Egypt and Sudan. This time we played the second in the row of them. All story is based on the fact, that Mahdi did not died of typhus in 1885, but miracly back his health, thanks to the ancient medicine found somewhere in ancient Sudanese pyramids. Seeing in that clear sign from Allah, Mahdi decided to lead an attack on Egypt and put his banners in Mediterranean Sea. Unfortunately his medicine was stolen, by Colonel Frederick Burnaby (he did not died in 1885 as well). The story of taking that medicine from Mahdists is part of the first scenario which we are going to play some day. Anyway, back to our game. The track of Burnaby with stolen good took to the lonely Egyptian outpost somewhere on Egyptian Sudanese border. That lay on the way one of the few armies lead by Mahdi's Califs. He got an personal order from Mahdi to take this medicine back. In the meantime British get informed about incoming invasion. Being aware of Burnaby's mision the Imperial command send an relief forces under Admiral Hewitt. His mission is to reach the Outpost before Mahdists, help Burnaby to bring the medicine back to Kair and stop the invaders. For our game we used new version of Black Powder.
W ostatni czwartek rozegraliśmy jeden ze scenariuszy typu "co by było gdyby". Jakiś czas temu stworzyłem kilka scenariuszy dotyczące alternatywnej historii, umiejscowionej w Egipcie i Sudanie. Tym razem zagraliśmy drugi w kolejności scenariusz tej serii. Cała opowieść jest oparta na fakcie, że Mahdi nie umiera na tyfus w 1885 roku, jednak w cudowny sposób zdrowieje, dzięki znalezionemu w starożytnych piramidach sudańskich lekarstwu. Widząc w tym wyraźny znak od Allaha, postanawia zaatakować Egipt i wbić swoje sztandary w Morzu Śródziemnym. Niestety jego lekarstwo zostało skradzione przez pułkownika Fredericka Burnaby (on również nie zginął w roku 1885). Historia tej kradzieży dotyczy pierwszego scenariusza tej serii, którą mam nadzieję wkrótce rozegrać. Wracając jednak do naszej gry. Ślad Burnaby'ego prowadzi do samotnego egipskiego posterunku, gdzieś na granicy egipsko sudańskiej. Ten leży na drodze jednej z armii prowadzonej przez jednego z kalifów Mahdiego. Otrzymał on osobisty rozkaz by odzyskać to lekarstwo. W międzyczasie Brytyjczycy zostali powiadomieni o nadchodzącej inwazji. Będąc  świadomymi misji Burnaby, imperialne dowództwo wysłało odsiecz pod dowództwem admirała Hewitta. Jego zadaniem jest dotrzeć do placówki przed Mahdystami, pomóc Burnabie dostarczyć lekarstwo do Kairu i jednocześnie zatrzymać inwazję. Do naszej gry użyliśmy nowej wersji Black Powder.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Campbell Hardie, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.BRITAIN & EGYPT/BRYTANIA i EGIPT
(Campbell, Peter)

Outpost Forces.

CinC (Level 8)

2 x Egyptian Infantry Battalion
1 x Howitzer with Skirmish unit
Burnaby's team (1 dice for shooting and hand to hand, 1 point of Stamina, saving on 4+)

Forces got order 'fight to the last men'. Cannot left the outpost until get direct order from high command, that mean one of the relief units has to reach outpost and that way the forces can leave it.Relief Forces

Adm. Hewitt (Level 9)

4 x British Infantry Battalion
2 x Machine Guns
1 x Small Cavalry Unit with Sabers (7 dices hand to hand, Stamina 6, Saving on 4+)
1 x Small Cavalry Unit with Lances (7 dices hand to hand, Stamina 6, Saving on 4+, Lances)

SPECIAL RULE:
All British and Egyptian forces had the rule Modern Rifles, which allow shoot twice if unit with order Charge move in direction of British or Egyptian unit. The British unit fires even if the unit did not touch the charged unit, but get in range of rifles. If the unit finished in direct contact, the charged unit fire twice (the second on close range), if not fire only once on normal range.MAHDISTS/MAHDYŚCI
(Angus, Alasdair, Sam)

3 x CinC (all Level 7)

17 x Foot Mahdists with spears
6 x Foot Mahdists with rifles

2 x Horse Cavalry
1 x Camelry Cavalry

The Mahdists commanders can divide their troops freely between three commanders. One of them must be designated as Caliph. his main task is to get the medicine. VICTORY CONDITIONS:

British win if they stop Mahdists from crossing their table edge and will be still in possession of medicine. In case of draw, the side with medicine win the game.

2. The game. Gra.


The game started with Mahdist initiative (both sides rolled for that 2D6). Angus took the position of Caliph an Alasdair together with our new friend Sam took the other commands. On the other side Peter took the role of Admiral Hewitt and Campbell took Outpost. In the first turn Angus's and Sam's forces reach the outskirts of Outpost and started to size it. In the meantime Peter marched with his forces and soon created two defend lines. His cavalry run towards the wadi, but get stopped there. All cavaleris need twoo moves to cross it, British and Egyptian forces need one move and Mahdists can cross it without penalty, later I realised that I should put over the wadi some kind of bridge, as that was to harsh for the British... 
Gra się zaczęła z inicjatywą Mahdystów (obie strony rzucały o to 2K6). Angus wcielił się w rolę Kalifa a Alasdair wraz z naszym nowym kolegą Samem zostali pozostałymi dowódcami. Po drugiej stronie Peter wcielił się w admirała Hewitta a Campell dowodził placówką. W pierwszej turze siłom Angusa i Petera udało się dojść do krańców placówki i rozpoczęli oblężenie. W międzyczasie Peter wmaszerował na stół ze swoimi siłami i utworzył dwie linie obrony. Jego kawaleria gnała w kierunku uedy, ale tam została zatrzymana. Wszystkie kawalerie potrzebowały dwóch ruchów by przekroczyć uedę, brytyjska i egipska piechota jednego ruchu a Mahdysci przekraczali ją bez kary, później zorientowałem się, że było to zbyt trudne dla Brytyjczyków i mogłem umieścić tam jakiś most albo coś...The first attempt relief and passing new orders to  the Outpost failed. Peter had to rallied his Cavalry and tried with fis rifles and machine guns help Campbell, who desperate defended his positions. Finally Angus broke into the buildings and after fierce fight took the Outpost. He managed to take back the medicine!
Pierwsza próba odsieczy i przekazania nowych rozkazów dla placówki zakończyła się porażką. Peter musiał uporządkować swoją kawalerię  ogniem swoich karabinów próbował pomóc Campbellowi, który desperacko bronił swoich pozycji. W końcu Angusowi udało się wedrzeć do budynków i po zażartej walce zdobyć placówkę. Udało mu się także odzyskać lekarstwo! Now all Mahdist forces moved against Peter. He decided not put his forces into square and soon his forces started disappear under incoming hordes of Mahdists. Finally he was left with two units, surrounded and first Mahdist units started to cross British table edge. Game was over with clear victory of Muslim forces. The message of that defeat very quickly reach London, created a massive panic. British government will respond with all furious... But that the part of the next scenario. By the way, it was first game for my Mahdists and most of them managed to survive the game, so the 'first time on the table' curse not always work.
Teraz wszystkie siły Mahdystów ruszyły przeciw Peterowi. Zdecydował się na nie ustawienie swoich sił w czworoboku i wkrótce jego oddziały zaczęły znikać pod nadchodzącymi hordami Mahdystów. Ostatecznie pozostał z dwoma oddziałami, otoczony a pierwsze oddziały Mahdystów zaczęły przekraczać brytyjską krawędź stołu. Gra się zakończyła z wyraźnym zwycięstwem sił Mahdiego. Wiadomość o tym szybko dotarła do Londynu, gdzie wywołała olbrzymią panikę. Brytyjski rząd postanowił odpowiedzieć na to z całą furią... Jednak to już część kolejnego scenariusza. Z innej beczki, był to pierwszy raz moich Mahdystów na stole i większość z nich przeżyła bitwę, więc klątwa "pierwszego razu na stole" nie zawsze działa.


3. Links. Linki.


Angus:
Will be updated soon or later ;)

Campbell (SESWC):

Flickr:

8 komentarzy: