środa, 13 marca 2019

1st battle of Tomaszów Lubelski, 18.09.1939. Pierwsza bitwa pod Tomaszowem Lubelskim, 18.09.1939.

Last Thursday we replayed the first battle of Tomaszów Lubelski. This battle was very interesting, because it was the largest battle of Polish Campaign with a use of tanks on both sides. For the game we used the Rapid Fire! rules.
W ostatni czwartek na stół przenieśliśmy pierwszą bitwę pod Tomaszowem Lubelskim. Bitwa ta jest o tyle interesującą bitwą kampanii w Polsce, że jest ona największą w jakiej użyto czołgów po obu stronach. Do gry użyliśmy zasad Rapid Fire!SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda

1. Introduction. Wprowadzenie.


Polish forces, composed of Army Lublin and Army Kraków under general Tadeusz Piskor attempted to break through the German positions around Tomaszów Lubelski towards the Romanian Bridgehead. Both armies joined forces on September 15, in the area southwest of Frampol. Their road towards south was blocked, by two German corps - 8th Army Corps and by XXII Panzer Corps, consisting of 2nd Panzer Division and 4th Light Division (around Hrubeszów, Zamość and Tomaszów Lubelski). Polish forces, concentrated around Frampol, were surrounded by six to seven German divisions. Since neither Army Kraków, nor Army Lublin had any aircraft, general Antoni Szyling, commander of Army Kraków, decided to risk and attack the Germans, without knowing their real strength. He knew that panzer forces had already approached Rawa Ruska, and hoped that their units would be stretched along the road from Jarosław to Rawa. Polish forces included one of the largest Polish armored units of that time, the Warsaw Armoured Motorised Brigade, and general Szyling, together with general Piskor, decided that the Warsaw Brigade would make a demonstration attack on Tomaszów, drawing the attention of the Germans. Joined Polish forces were made of five infantry divisions: 3rd, 21st, 22nd, 23rd and 55th. Furthermore, they consisted of 1st Mountain Brigade, Kraków Cavalry Brigade and Warsaw Armoured Motorized Brigade. However, after days of heavy fighting, Polish units were reduced to 30-50% of their original strength (except for the Armoured Brigade), lacking food, anti tank ammunition, petrol and maps. Furthermore, communication between separate divisions was scarce, and they had no air support, which was a huge disadvantage, as they had no idea about movements and location of German forces.
These plans, however, were quickly changed, after the Germans destroyed key Polish unit, 21st  Division near the village of Dzikowiec, on September 15/16, killing general Józef Kustroń. General Piskor, realizing that German forces were stronger than he had thought, decided to act quickly, without waiting for all his divisions to concentrate. On September 17th, he ordered Warsaw Armoured Motorized Brigade to attack Tomaszów and keep the town until main forces of Army Kraków will join the brigade. Tomaszów was attacked on September 18th, in the morning...
Polskie siły złożone z Armii Lublin i Kraków pod dowództwem generała Tadeusza Piskora próbowały przebić się przez pozycje niemieckie w pobliżu Tomaszowa Lubelskiego w kierunku Przedmościa Rumuńskiego. Obie armie połączyły się 15 września, na południowy wschód od Frampola. Ich droga na południe była blokowana przez dwa niemieckie korpusy: 8. Korpus Armi (pod Biłgorajem) i przez XXII Korpus Pancerny, składający się z 2. Dywizji Pancernej i 4. dywizji Lekkiej (pod Hrubieszowem, Zamościem i Tomaszowem Lubelskim). Polskie siły skoncentrowane pod Frampolem, były otoczone przez sześć do siedmiu niemieckich dywizji. Obie polskie armie były pozbawione lotnictwa, więc generał Antoni Szyling, dowodzący Armią Kraków, postanowił zaryzykować i zaatakować Niemców, bez rozpoznania ich realnej siły. Wiedział, że siły pancerne przeciwnika dotarły już do Rawy Ruskiej i miał nadzieję, że zostaną wsparte na linii szosy z Jarosława do Rawy. Polskie siły miały w swoim składzie jedną z największych polskich jednostek pancernych, Warszawską Brygadę Pancerno Motorową i generał Szyling wraz z generałem Piskorem, zdecydowali się użyć brygadę w demonstracyjnym ataku na Tomaszów Lubelski, by odwrócić uwagę Niemców. Polskie siły składały się z pięciu dywizji piechoty: 3., 21., 22., 23. i 55. oraz 1. Brygady Górskiej, Krakowskiej Brygady Kawalerii i Warszawskiej Brygady Pancerno Motorowej. Niestety po dniach ciężkich walk, polskie jednostki były zredukowane od 30 do 50 procent ich początkowych sił (oprócz Brygady Pancerno Motorowej), brakowało również żywności, broni przeciwpancernej, paliwa i map. Ponadto komunikacja pomiędzy rozdzielonymi dywizjami była utrudniona oraz nie posiadano własnego lotnictwa, co było ogromną wadą, ponieważ nie mieli oni pojęcia o ruchach i lokalizacji wojsk niemieckich.
Te plany zostały wszakże szybko zmienione, gdy Niemcy rozbili 21. dywizję w pobliżu wsi Dzikowiec w dniach 15. i 16. września, gdzie poległ generał Józef Kustroń. Generał Piskor zdając sobie sprawę, że siły niemieckie są silniejsze niż zakładał, zdecydował się działać szybko bez czekania, aż wszystkie jego dywizje się skoncentrują. 17 września wydał rozkaz by Warszawska Brygada uderzyła na Tomaszów Lubelski i utrzymała go, aż do nadejścia głównych sił Armii Kraków. Atak na tomaszów zaczął się 18 września ranem...

Table size: 8'x6'

2. Forces. Siły.POLAND/POLSKA
(Angus, Peter)

(All forces regular)

WARSAW ARMOURED MOTORISED BRIGADE

North Group:

1st Mounted Rifle Regiment

HQ: CO+5 figures (1 x ATR, 1 x wz.36 GL team (2 figures))
4 x Coy: 8 figures
Support Coy: 6 figures (1 x MMG, 1 x 81mm mortar + light truck)
AT Coy: 3 figures (1 x wz. 36 ATG + 2CP)

11th Reconnaissance Tanks Company

Coy: 3 vehicles (2 x TK3, 1 x TKS(20mm))

12th Light Tank Company

Coy: 2 vehicles (2 x Vickers E (47mm))

Armoured Car Company

Coy: 3 vehicles (2 x wz.34(gun), 1 x wz. 34(MG))

South Group.

1st Motorised Infantry Regiment

HQ: CO+5 figures (1 x ATR, 1 x wz.36 GL team (2 figures))
4 x Coy: 8 figures
Support Coy: 6 figures (1 x MMG, 1 x 81mm mortar + light truck)
AT Coy: 3 figures (1 x wz. 36 ATG + 2CP)

1st Tank Battalion

HQ: 1 vehicle (1 x 7TP(dw))
Recce Coy: 3 vehicles (2 x TKS, 1 x TKS(20mm)
2 x Coy: 2 vehicles (2 x 7TP(jw))
1 x Coy: 2 vehicles (1 x 7TP(dw), 1 x 7TP(jw)
Spear Unit:

2nd Motorised Artillery Company
2 x Battery: 1 gun (1 x 75mm + light truck)GERMANY/NIEMCY 
(Michael, Bartek)

(All forces regular)

4th Light Division

11th Mechanised Infantry Regiment
HQ: CO+5 figures (1 x ATR, 1 x 50mm mortar team + Krupp Protze)
3 x Coy: 8 figures + Krupp Protze
Sup Coy: 9 figures (2 x MMG team, 1 x 81mm mortar team + 2 light trucks)
Gun Coy: 6 figures (1 x PaK 36, 1 x 75mmIG + 2 light trucks)10th Mechanised Infantry Regiment
HQ: CO+5 figures (1 x ATR, 1 x 50mm mortar team + Krupp Protze)
3 x Coy: 8 figures + Krupp Protze
Sup Coy: 9 figures (2 x MMG team, 1 x 81mm mortar team + 2 light trucks)
Gun Coy: 6 figures (1 x PaK 36, 1 x 75mmIG + 2 light trucks)33rd Panzer Battalion
HQ: 2 vehicles (1 x klPzBefWg I, 1 x PzKpfw I)
2 x Coy: 3 vehicles (2 x PzKpfw I, 1 x PzKpfw II)
1 x Coy: 3 vehicles (1 x PzKpfw I, 2 x PzKpfw II)Reinforcements:

2nd Panzer Division

Turn 5:
Armoured Car Battalion
HQ: 1 vehicle (1 x SdKfz 223)
Coy: 2 vehicles (1 x SdKfz 221, 1 x SdKfz 222)
Coy: 2 vehicles (2 x SdKfz 231)

Turn 7:
4th Panzer Regiment
Coy: 3 vehicles (2 x PzKpfw II, 1 x PzKpfw III)
Coy: 3 vehicles (2 x PzKpfw II, 1 x PzKpfw IV)

Turn 9:
3rd Panzer Regiment
Coy: 3 vehicles (3 x PzKpfw II)
Coy: 3 vehicles (2 x PzKpfw II, 1 x PzKpfw III)
Coy: 3 vehicles (2 x PzKpfw II, 1 x PzKpfw IV)

Air Support

1 x Stuka bomber (2 light bombs, 2 x MMG) available for 3 turns, starting from turn 2 (arrive on 6), turn 3 (arrive on 5,6), turn 4 (arrive on 4-6), turn 5 (arrive on 3-6), turn 6 (arrive on 2-6).


GENERAL RULES:

All infantry units test for battalion, rest per company.

VICTORY CONDITIONS:

Germans:

Destroy more than 50% of Polish units, keep Tomaszów Lubelski and the main road North-South.

Poles:

Take and keep Tomaszów Lubelski.

Game turns: 12.

2. The game. Gra.


The game started with Polish advantage against German positions of  10th Regiment. Poles used their armoured vehicles as the cover for incommint infantry and that tactic worked very well. Very quickly they managed to reach villages of  Pasieki and Szalowola. The second one was taken as the first and soon after Pasieki also were in Polish hands. The counterattack of 33rd Panzer Battalion failed and the unit was forced to withdraw. Soon 10th Regiment get broken and Polish forces were able to attack Tomaszów Lubelski. Unfortunately German reinforcements arrived. 2nd Panzer Division vehicles stopped Poles just before Tomaszów (one tank managed to enter the town, but get destroyed). With every turn German advantage increased and Polish units were eliminated one after another. We stopped on turn 9th, but it was clear that it is impossible for Poles to take the town. Game finished with historical result and once again Germans were victorious. It was good game with my favourite 2WW system. We also had Luftwaffe arrival, but this time it was very ineffective. One advice if you wanna to replay this battle, move town 12' towards Polish positions, that will increase balance of the game.
Polskie oddziały zaczęły od ataku pozycji niemieckiego 10. pułku. Polacy użyli swoich opancerzonych pojazdów jako zasłony dla nadchodzącej piechoty i ta taktyka sprawdzała się bardzo dobrze. Bardzo szybko dotarli oni do wsi Pasieki i Szalowola. Druga z nich została zajęta jako pierwsza i wkrótce także i ta druga znalazła się w polskich rękach. Kontratak 33. batalionu pancernego nie powiódł się i jednostka ta została zmuszona do odwrotu. Wkrótce 10 pułk został rozbity i polskie oddziały były gotowe do ataku na Tomaszów Lubelski. Niestety przybyły niemieckie posiłki. Pojazdy 2. Dywizji Pancernej zatrzymały Polaków przed Tomaszowem (jednemu z czołgów udało się wedrzeć do miasta, jednak został tam zniszczony). Z każdą turą przewaga Niemców była coraz wyraźniejsza i przy turze 9. było już jasne, że Polakom nie uda się opanować Tomaszowa. Gra zakończyła się historycznym rezultatem i jeszcze raz Niemcy okazali się zwycięzcami. Była to dobra gra z moim ulubionym systemem drugowojennym. Podczas gry pojawiło się także Luftwaffe, ale było bardzo mało efektywne. Jeśli chcielibyście tą grę rozegrać sobie sami, to polecam przesunięcie Tomaszowa o 12 cali w kierunku pozycji polskich, bardziej to zbalansuje grę.4. Links. Linki.


Angus:
http://www.edinburghwargames.com/the-assault-on-tomaszow-lubelski-1939/

Michael:
To be updated soon...

SESWC:

Flickr:

8 komentarzy: