czwartek, 28 marca 2019

Duchy of Warsaw: 2nd Uhlan Regiment. Księstwo Warszawskie: 2. Pułk Ułanów.

Next unit for my army of Duchy of Warsaw is ready. It is the 2nd Uhlan Regiment. In this way, I made the whole 1st Legion (The Warsaw Legion). I've not painted the 4th Infantry Regiment, as this will be part of my Spanish Division for the future. Back to the Uhlans. Figures are again from Front Rank and this time is not that great, as it was with the Chasseurs. The central companies look ok, If I could change something, I would give them different plumes. The problem is with Elite Company. Front Rank gave them normal square hats (called rogatywka), where it supposed to be the same pattern, as they gave to their late horse artillery (they, of course, have also wrong hats, which should look like those, given to the elite Chasseurs). As you can see the mix is terrible... This is the reason, why I don't have the elite company with my Uhlans. Finally, I got my flags for the units. Most of them were simply scanned by Michael from my books (Army of Duchy of Warsaw: Infantry from Karabela). I simply scaled it down, to the proper size. For the 3rd Infantry Regiment as there is no information is that unit had a flag or not, I made the cravats instead. Those are from SteveBarber Models and are great. I also finished the Second Brigade Commander. It is also from Front Rank. All used bases are from Warbases. Now my army is ready to meet their fate at the Battle of Leipzig, which we are going to refight this weekend with AB1 group. Hope that the result will be better than in history...
Kolejny oddział do mojej armii Księstwa Warszawskiego jest gotowy. Jest to 2. Pułk Ułanów. W ten sposób udało mi się skończyć 1. Legię, warszawską. Nie mam pomalowanego pułku 4., ponieważ ten będzie częścią dywizji hiszpańskiej, którą mam zamiar pomalować w przyszłości. Wracając do ułanów. Figurki są od Front Rank i niestety nie jest tu tak wspaniale jak było dotychczas. Figurki z kompanii centralnych są ok, ja bym jedynie wymienił kity, gdybym mógł. Problem jest z kompanią wyborczą. Front Rank dał im rogatywki, gdzie powinny być bermyce z flamami (takie jak dali konnym artylerzystom, których z kolei czapki powinny wyglądać tak jak te dane wyborczym strzelcom konnym). Jak więc widzicie miks jest okrutny... To jest powód, dlaczego zrezygnowałem z kompanii wyborczej u moich ułanów. W końcu moje oddziały otrzymały swoje sztandary. większość z nich to skany wykonane przez Michaela z moich książek (Wojsko Księstwa Warszawskiego: Piechota, wydawnictwa Karabela). Ja jedynie zmniejszyłem do odpowiednich rozmiarów. 3. Pułk Piechoty, z tego powodu, że brak jest źródeł do tego czy posiadał sztandar, czy też nie, dostał w zamian krawatkę. Te pochodzą od SteveBarber Models i są doskonałe. Udało mi się również pomalować dowódcę drugiej brygady. On również pochodzi od Front Rank. Wszystkie podstawki są od Warbases. Teraz moja armia jest gotowa spotkać swój los w bitwie pod Lipskiem, którą mamy zamiar rozegrać w ten weekend z grupą AB1. Mam nadzieję, że tym razem rezultat będzie lepszy niż ten historyczny...

2nd Uhlan Regiment/2. Pułk Ułanów2nd Brigade General/Generał 2. Brygady1st Infantry Regiment Flags/Sztandary 1. pułku piechoty2nd Infantry Regiment Flags/Sztandary 2. pułku piechoty3rd Infantry Regiment Cravates/Krawatki 3. pułku piechoty1st Chasseur Regiments Flag/Chorągiew 1. Pułku Strzelców Konnych2nd Uhlan Regiment Flag (I have recreated it as the copy of 1st Chasseurs)/Chorągiew 2. Pułku Ułanów (Odtworzyłem go jako kopię sztandaru 1. PSK)Division/Dywizja:Now I need to rest from Napoleonic and focus on the project I had in my drawer. However my next units for Napoleonic Poles will be 5th, 6th and 8th Infantry, 3rd Uhlan and 4th Chasseurs regiments, the 2nd Legion of Kalisz under General Zajączek.
Teraz muszę odpocząć trochę od napoleonki i skupić sie na tym, co znajduje się w moich szufladach. Jednakże moimi następnymi napoleońskimi Polakami będą 5., 6. i 8. pułk piechoty, 3. pułk ułanów i 4. pułk strzelców konnych, czyli 2. Legia, kaliska pod dowództwem gen. Zajączka.

6 komentarzy: