środa, 15 sierpnia 2018

Saint-Avold, 1870.

Today the game we had last Thursday. It was Bonnie Blue Flag 10mm Franco-Prussian War game, prepared by Michael.
Dzisiaj gra, którą rozegraliśmy w ostatni czwartek. Była to gra z użyciem zasad Bonnie Blue Flag w skali 10mm tocząca się w czasach wojny francusko-pruskiej. Gra została przygotowana przez Michaela.

© Michael Schneider


SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Michael Schneider, Jack Glanville, Gerry

1. Forces. Siły.FRANCE/FRANCJA
(Jack, Peter, Garry)

2 x Infantry Corps.
1 x Cavalry Corps.

© Angus Konstam


PRUSSIA/PRUSY
(Angus, Dave, Bartek)

2 x Infantry Corps.
1 x Cavalry Corps.


2. The game. Gra.


Prussian forces a little outnumbered the French, however the French had better defending positions. Because of some changes to the rules the distance between the forces appeared to be the main issue determining the outcome of the game. However lets do the in the correct way.
Siły pruskie były trochę bardziej liczniejsze od sił francuskich, ale te drugie miały lepsze pozycje obronne. Z powodu pewnych zmian w zasadach, dystans pomiędzy obie armiami okazał się głównym czynnikiem rzutującym na wynik gry. Jednak nie uprzedzajmy faktów i zacznijmy od początku.

© Angus Konstam


In the center our troops slowly moved forward, mostly because of the accurate fire from French artillery. Every two inches of the movement forward came with one inch movement back, so the progress was very slowly. Finally Dave, who commanded here, limbered the artillery and moved it to the position, where it could shoot on normal distance, specially that the French were almost out of ammo. Sadly, when he was ready to execute the final push, the game was over, because we had to went home...
W  centrum nasze siły bardzo wolno poruszały się do przodu, głównie z powodu celnego ognia francuskiej artylerii. Każde dwa cale ruchu do przodu było redukowane o jeden cal do przodu. więc ten ruch był naprawdę powolny. W końcu Dave zaprzodkował swoją artylerię, ruszył z nią do przodu i ustawił w pozycji, gdzie mogła strzelać na normalny zasięg, szczególnie że francuskiej zaczęło brakować amunicji. Niestety zabrakło czasu na wykonanie ostatecznego rozkazu szturmu, ponieważ musieliśmy wracać do domu...

© Michael Schneider


On my side of the table, I commanded the Cavalry Corps. First my units get under the fire of large Garry's artillery battery, so I had to withdraw my units into the woods and slowly prepared for my big attack. I also moved my artillery on my flank and when I put it on position, started fire at Garry's guns. I forced them to withdraw and then pushed my Cavalry to a frontal charge. Amazingly, they managed to force French to withdraw and even survived that attack, being almost untouched. Sadly we did not have enough time to see what would happen next here.
 Po mojej stronie stołu, dowodziłem korpusem kawalerii. Na początku gry moje oddziały dostały się pod silny ogień baterii Garrego i musiałem wycofać swoje oddziały i schronić je w lesie, by tam powoli przygotować je do ostatecznego ataku. Moje działa przeniosłem na moją flankę i stąd rozpocząłem ostrzał dział Garrego. Udało mi się je zmusić do wycofania i wtedy puściłem moją kawalerię do frontalnego ataku. O dziwo, udało im się zmusić Francuzów do cofnięcia się, ponosząc tylko nieliczne straty. Niestety nie mogliśmy już sprawdzić co by się stało dalej z tym ataku, bo czas na grę się skończył.On our other flank, Angus pushed slowly his forces against Jack. French managed to outmaneuver the Prussians and broke few of their units. The situation was not good for us over here, but once again the time was over. Finally Prussian did not achieved any of the objectives (the town in the centre and the hill, in front of my troops), so the game finished with French victory.
Na naszej drugiej flance, Angus pchał powoli swoje oddziały przeciw siłom Jack'a. Francuzom udało się wymanewrować Prusaków i zniszczyć kilka ich oddziałów. Sytuacja po tej stronie była dla nas najmniej ciekawa, jednak znów gra zakończyła się. Ostatecznie Prusacy nie osiągnęli żadnych celów gry (miasto w centrum i wzgórze naprzeciw mojej flanki), więc gra zakończyła się zwycięstwem Francuzów.

© Michael Schneider

3. Summary. Podsumowanie.


I found the Bonnie Blue Flag as very realistic set of rules, however they are not fit for the club evening, but rather for a day game. To much calculations had to be done to resolve the fighting. also taking off the D6 throw increasing the movement from the original rules, was not good idea. that slowest the game very much. Anyway the rules are written very well and will try them later, but maybe during the Sunday game and not on Thursday.
Bonnie Blue Flag okazały się zasadami bardzo realistycznymi, jednak nie nadającymi się do gry podczas wieczoru w klubie. Zbyt dużo kalkulacji, by rozstrzygnąć walkę. Dodatkowo zdjęcie możliwości rzutu K6, który zwiększał bazowy ruch jednostek z oryginalnych zasad nie było dobrą decyzją, to bardzo spowolniło grę. Jednakże zasady są napisane bardzo dobrze i bardzo chętnie zagrałbym w nie jeszcze raz, tylko że może raczej w niedzielną grę, niż czwartkową.

4. Links. Linki.


Angus:

Michael:

SESWC:

Flickr:

4 komentarze: