piątek, 8 marca 2013

Chrząszczyżewoszyce 08.1944

This week in our club we played a game with Rapid Fire rules. As I did not used this system for a long time, and Campbell never play it, there was great opportunity to refresh the rules as the same to try my figures and models.
W tym tygodniu w naszym klubie rozegraliśmy grę, z użyciem zasad Rapid Fire. Juz dawno nie używałem tego systemu, a że Campbell nigdy w to nie grał, nadażyła się wspaniała okazja, aby po pierwsze przypomnieć sobie zasady, jak i też wypróbować moje modele i figurki.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC

The battlefield (view from the west). Pole bitwy (widok od zachodu).

1. Orders/Rozkazy.
Chrząszczyżewoszyce is the birthplace of Grzegorz Brzęczyszczykiewicz a very popular Polish hero of whom I have already mentioned on this blog (click here). Okay, character and locality are fictitious, but the situation described in the scenario is very possible. I placed our game in August 1944, when the great Soviet offensive "Bagration", which led to the breakdown of German Army Group "Center" and the creation of the giant gap in the German defense, due to the  outbreak of the Warsaw Uprising suddenly stopped and gave the Germans a chance to perform a counterattack and push for a time the Soviets off the Vistula and Narev rivers. Our game was played at the time of transit of German troops from the region of Warsaw to Radzymin. Somewhere in the middle of that road I placed Chrząszczyżewoszyce  with a very important crossroads that Germany must keep, as same as the road, which is an important communication line of German troops. The Soviets, of course, have break this line.
Wioska Chrząszczyżewoszyce to miejsce urodzenia Grzegorza Brzęczyszczykiewicza, bardzo popularnego polskiego bohatera, o którym już pisałem na tym blogu (kliknij tutaj). No dobra, postać, jak i miejscowość są fikcyjne, jednak sytuacja opisana w scenariuszu, jak najbardziej prawdopodobna. Nasza grę umieściłem w sierpniu 1944 roku, kiedy wspaniała sowiecka ofensywa "Bagration", która doprowadziła do rozbicia niemieckiej Grupy Armii "Centrum" i utworzenia gigantycznej wyrwy w obronie niemieckiej, nagle ze względu na wybuch Powstania Warszawskiego zatrzymała się i dała szansę Niemcom na wykonanie kontrataku i odepchnięcie na jakiś czas Sowietów od Wisły i Narwii. Nasza gra rozgrywała się w momencie przerzutu wojsk niemieckich z rejonu Warszawy w kierunku na Radzymin. Gdzieś tam pośrodku umieściłem wieś Chrząszczyżewoszyce z bardzo ważnym skrzyżowaniem, który Niemcy muszą utrzymać, łącznie z drogą, która stanowi ważną linię komunikacyjną oddziałów niemieckich. Sowieci muszą tą linię oczywiście przerwać.


2. Ordre de bataille 
This is a very important notice, the units listed below, in fact that they were involved in fighting in Poland in August 1944, but their composition has been adapted to our game and is fictitious. Also their composition is strictly fictitious and was only intended to make our game more attractive.
To jest bardzo ważna informacja, podane tutaj jednostki faktycznie brały udział w zmaganiach w Polsce w sierpniu 1944 roku, jednak ich skład został dostosowany do naszej gry. Równiez ich zestawienie ze sobą jest czysto fikcyjne i miało służyć jedynie uatrakcyjnieniu rozgrywki. 
GERMANS/NIEMCY
Campbell Hardie
Panzergrenadier – Battallon I (aus Panzergrenadier Regiment 73)
all regular
HQ - CO+5 fig - Pancershreck, radio, medic, SMG - Sdkfz 251/10
1st Coy - 8 fig - Panzerfaust, MG 34 - Sdkfz 251/1
2nd Coy - 8 fig - Panzerfaust, MG 34 - Sdkfz 251/1
3rd Coy - 8 fig - Panzerfaust, MG 34 - Sdkfz 251/1
Heavy Coy - 6 fig - MG 42 on tripod, 12 cm Granatwerfer 42 (heavy mortar) - Sdkfz 251/1
Stug Kompanie
(regular)
1st Coy - 2 x StuG III, StuH 42
Elements of Panzer Regiment 27
(regular)
1st Coy - 2 x PzKpfw V Panther
2nd Coy - 3 x PzKpfw IV
REINFORCEMENTS/UZUPEŁNIENIA:

SS Panzergrenadier Regiment 5 auf SS Panzerdivision Totenkopf
(all elite)
HQ - CO+3 fig - Kfz 15 Horch
1st Coy - 12 fig - Panzershreck, Panzerfaust, MG 42 - truck
2nd Coy - 12 fig - Panzershreck, Panzerfaust, MG 42 - truck

Schwere Panzer Abtailung 507
(elite)
1st Coy - PzKpfw VI Tiger I , Jagdpanzer IV


Elements of Panzer Regiment 27
(regular)
1st Coy - 2 x PzKpfw V Panther
SOVIETS/SOWIECI:
 Bartek Żynda

Group Command: T34/85, BA64

177th Guard Rifle Regiment
(all regular)
HQ - CO+3 fig - Amphibious Jeep
FAO - 2 fig - radio
1st Coy - 12 fig - DP MG, PTRS AT rifle
2nd Coy - 12 fig - DP MG, PTRS AT rifle
3rd Coy - 12 fig - DP MG, PTRS AT rifle
MG Coy - 3 fig - Maxim MMG
Mortar Coy - 6 fig - 50mm mortar, 82 mortar

1026th Infantry Regiment
(all poor)
HQ - CO+3 fig - M3A1 halftruck
1st Coy - 10 fig - truck
2nd Coy - 10 fig - truck
3rd Coy - 10 fig - truck
MG Coy - 3 fig - Maxim MMG- light truck

Regiment from 68th Armoured Brigade
(all regular)

HQ - T34/85
Recce Coy - T70
1st Coy - T34/85, 2 x T34/76
2nd Coy - T34/85, 2 x T34/76

REINFORCEMENTS/UZUPEŁNIENIA:

230th Independent Heavy Tank Regiment
(regular)
1st Coy - IS 2, 2 x T34/76
2nd Coy - IS 2, T34/85

1295th Self-propelled Artillery Regiment
(regular)
1st Coy - SU76
2nd Coy - SU85


 3. The Game/Gra

The game was started with the race, who as the first will take Chrząszczyżewoszyce. Germany won the race, and they took a defensive position in the village.
Gra została rozpoczęta wyścigiem, kto pierwszy zajmie Chrząszczyżewoszyce. Ten wyscig wygrali Niemcy i oni zajęli pozycje obronne we wsi.

The second part of the Germans took up their positions to defense  the part of the road, most exposed to be taken by Soviets. Soon came to the exchange of fire between the German tanks in the village and the advancing Soviet tanks. Advantage of T34 especially those equipped with  85mm guns proved its superior and soon all the Pz IV were either destroyed or eliminated from further game. Also, the road defending forces were decimated, one of the Panther was destroyed, and the other had to withdraw. It seemed that it will be an easy victory for Soviets...
Druga część Niemców zajęła się obroną  części drogi, najbardziej narażonego na zajęcie przez Sowietów. Szybko tez doszło do wymiany ognia pomiędzy niemieckimi czołgami we wiosce i nadciągającymi czołgami sowieckimi. Przewaga T34 a w szczególności tych wyposażonych w działa 85mm okazała się miażdząca i w krótkim czasie wszystkie Pz IV zostały albo zniszczone, albo wyeliminowane z dalszej rozgrywki. Także siły broniące drogi zostały przetrzebione, jedna z Panther została zniszczona, a druga musiała się wycofać. Wydawało się, że Sowieci osiągną łatwe zwyciestwo...
Despite these successes, Soviet tanks did not decide to enter the village. German infantry already took their positions in the village and Soviet infantry was still too far away to support their tanks. The 1026th Infantry Regiment had the biggest problems, becouse lost its HQ. The cause of this disaster was the company of StuGs. However, those ware quickly eliminated by Soviet tanks (2 StuGs destroyed and StuH had to withdraw). Theoretically, the road to the village was opened...
Pomimo tych sukcesów, sowieckie czołgi nie zdecydowały się wjechac do wsi. Wieś była już obsadzona piechotą niemiecką, a piechota sowiecka cały czas była za daleko aby wesprzeć swoje czołgi. Szczególnie ucierpiał 1026 pułk piechoty, który stracił swoje dowództwo. Przyczyną tego nieszcześcia była kompania StuGów. Jednak i ta szybko została wyeliminowana przez sowieckie czołgi (2 StuGi zniszczone, StuH musiał sie wycofać). Teoretycznie droga do wioski została otwarta...
Then arrived the German reinforcements. Defenders of the village was supported by Panthers and SS infantry and  the road defending troops ware supported by 507th Heavy Tank Battalion. The Soviet offensive was halted, however,  they received support too. While forces  storming the village in some way were stopped and armored forces supporting them destroyed, the roads could not be kept and there took place the breaking of German defense. Soviets began surrounding the village. 
Wtedy przybyły niemieckie posiłki. Obrońców wioski wsparły piechota SS i Panthery, a obronę drogi wsparł 507 Batalion Czołgów Ciężkich. Ofensywa sowiecka została zatrzymana, jednak i oni otrzymali wsparcie. O ile siły szturmujące wioskę zostały w pewien sposób zatrzymane i siły pancerne je wspomagające zniszczone, to drogi nie udało się utrzymać i tam nastąpiło rozerwanie obrony niemieckiej. Sowieci rozpoczęli okrążanie wioski.

Soviet first assault of the village broke down, however, Germans suffered some losses (they lost their heavy mortar). New tanks, which were to support the attack have been destroyed and this is where Germans achieved some success. On the other hand, in the north Soviets completely defeated the enemy and began bombardment of the German positions. However, for the final assault hasn't enought time. It was the 12th round and the game was over. Soviets won the battle, but only in part. They failed to take the village, but broke the German lines of communication.
Pierwszy sowiecki szturm na wieś załamał się, jednak Niemcy ponieśli pewne straty (między innymi stracili swój ciężki moździeż). Nowe czołgi, które miały wspomóc natarcie zostały zniszczone i w tym miejscu Niemcy odnieśli pewien sukces. Z kolei na północy Sowieci całkowicie rozbili nieprzyjaciela i rozpoczęli ostrzał artyleryjski niemieckich pozycji. Jednak na ostateczny szturm zabrakło już czasu. Była to 12. tura i gra została zakończona. Sowieci wygrali tą bitwę, jednak tylko w części. Nie udało im się zająć wsi, jednak przerwali niemieckie linie komunikacyjne.

It was good to remind these rules on the occasion of such a good game.
Dobrze było sobie przypomnieć te zasady przy okazji tak dobrej gry.
And here is the link to my gallery on flickr, where you are able to see the pictures from the game in much better resolution:
A tutaj link do mojej galerii na flickr, gdzie możecie obejrzeć zdjęcia z gry w dużo lepszej rozdzielczości:

 
 

 

6 komentarzy:

 1. Great looking game Bart! Lovely photos.

  OdpowiedzUsuń
 2. Very nice AAR, with a difficult victory for the Soviets, great work Bart!
  Phil.

  OdpowiedzUsuń
 3. Kolejny ciekawy scenariusz. Ostatnimi czasy sowieci odnoszą same sukcesy ;)

  Sławek.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki, tym razem po raz pierwszy wykorzystałem jeden z moich scenariuszy dotyczących 1944 roku. No a Sowieci wygrali, bo mieli dobrego dowódcę ;)

   Usuń