sobota, 30 marca 2013

Germany 1945.

Our weekly game was a Bolt Action again, but this time on the eastern front. Germans had to in a desperate attempt to stop the powerful offensive of Soviet and Polish troops.
Nasza cotygodniowa gra to znów Bolt Action, ale tym razem na froncie wschodnim.  Niemcy w desperackiej próbie postanowili powstrzymać silne natarcie wojsk sowieckich i polskich.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Colin Jack, Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Colin Jack, SESWC

1. Orders/Rozkazy. 
The Germans had to stop the Soviet offensive, while the Soviets have to take two factories, which gain control over the road that the main Soviet forces will continue their offensive.
Niemcy mieli powstrzymać natarcie sowieckie, natomiast Sowieci mieli zająć dwie fabryki, czym zdobyli by kontrolę nad drogą, którą mają kontynuować natarcie główne siły.

2. Ordre de bataille

SOVIETS and POLES/SOWIECI i POLACY
(Colin Jack, Bill Gilchrist, Bartek Żynda)

4 x T34/85 - all regulars
SU 100 - regular

1st Infantry Platoon

HQ - 4 fig - regular
Recce Squad - 7 fig. - veterans
1st Squad - 10 fig. - regular
2nd Squad - 10 fig. - regular
3rd Squad (Engineering) - 8 fig. - veterans
MMG Section - 3 fig. - regular
FAO

2nd Infantry Platoon

HQ - 5 fig - poor
1st Squad - 8 fig. - poor
2nd Squad - 8 fig. - poor
3rd Squad - 8 fig. - poor

GERMANS/NIEMCY
(Ray Neal, Campbell Hardie, Martin)

PzKpfw IV - regular
PzKpfw V Panther - regular
PzKpfw VI Tiger - regular
Jagdpanther - regular

HQ - 4 fig. - regular
1st Squad Fallschirmjägers - 10 fig. - veterans
2nd Squad Fallschirmjägers - 10 fig. - veterans
PanzerGrenadiers Squad - 10 fig - regulars
Volkssturm Squad - 10 fig. - poor
Nebelwerfer
FAO

3. The Game/Gra
The Soviets and supporting them Poles were supposed to get two factories, which blocked the main road. Germans get the that position wisely with their forces, thus creating a strong Festung. The Soviets decided to get one factory after the other and in this way win the battle. The plan was simple and seemed to be realizable. It turned out to be much more difficult than we might think. It all started very well for the Soviets. Masked Panther fired at Soviet tanks and in response crew of the SU 100  signed with a very good shot  and German tank fit only for scrap.
Sowieci i wspierajacy ich Polacy mieli za zadanie zdobyc dwie fabryki, które blokowały główną drogę. Niemcy przezornie obsadzili tą pozycję swoimi siłami, tworząc w ten sposób silny Festung. Sowieci postanowili zdobyć więc po kolei obie fabryki i w ten sposób wygrac bitwę. Plan był więc prosty i wydawało się, że możliwy do wykonania. Okazało się to jednak dużo trudniejsze niż by się wydawało. Wszystko zaczęło się bardzo pomyślnie dla Sowietów. Zamaskowana Panthera ostrzelała sowieckie czołgi, w odpowiedzi celnym strzałem popisała się załoga SU 100 i niemiecki czołg nadawał się już tylko na złom.

After this success, the Soviets began to fired at the factories. Germans tried to shoot back, and soon the Tiger was brought, and despite momentary its troubles and getting under the fire of the second group of Soviet tanks, maintained positions. Germans tryed fired with their Nebelwelfer but very unlucky. However, the pressure of the Soviets was bigger and bigger and this decided to call air support... Fortunately, only German fighter arrived  because, as it happens in our games, aircraft never serves as a support but is a source of troubles, and so it was this time and the plane fired at German positions, but this time not caused large losses.
Po tym sukcesie Sowieci rozpoczęli ostrzeliwać fabryki. Niemcy starali się odpowiedzieć ogniem, sprowadzono wnet Tygrysa i pomimo chwilowego kłopotu i dostania się tego czołgu pod ogień drugiej grupy sowieckich czołgów, utrzymali pozycje. Niemcy próbowali użyć także swojego Nebelwelfera, ale nieskutecznie. Jednak napór Sowietów był coraz większy, to zdecydowało o wezwaniu lotnictwa... Na szczęście przybył tylko niemiecki myśliwiec, ponieważ jak to bywa w naszych grach, lotnictwo nigdy nie służy jako wsparcie a jest źródłem kłopotów i tak było tym razem, niemiecki samolot ostrzelał swoje pozycje, jednak tym razem nie spowodował dużych strat. 

Time was running out, and the Soviets were unable to move forward. Tank's fire does not bring any results, so it was decided to call the air support... You will not believe but it happened again and Soviet plane fired at his troops. However, this time it was the IL2 and Soviets lost whole squad of infantry.
Czas uciekał, a Sowieci nie mogli poruszyć się do przodu. Ostrzał czołgów nie przynosił rezultatów, postanowiono więc wezwać lotnictwo... Nie uwierzycie ale stało się to znowu i sowiecki samolot ostrzelał swoje oddziały. Jednak był to Ił2 i tym razem Sowieci stracili cały oddział piechoty. 

This very complicated the Soviet's situation. On the right flank weaker unit's attack was stopped by German PanzerGrenadiers. Therefore decided to put everything on one card and get a factories in melees. First attacked a reconnaissance squad, but it has been destroyed by unit of Volkssturm. As the second attacked the engineers squad, but they also ware defeated but this time by Fallschirmjägers. Disaster was fulfilled by the destruction of SU 100 by Jagdpanther which have arrived few turn before and immobilization of one of the T34s. Germans maintained their positions, and the Soviet leader wondered if he would be shot immediately or he will receive the "Siberian Holiday" instead...
To bardzo skomplikowało Sowietom sprawę. Na ich prawym skrzydle atak słabszych oddziałów został zatrzymany przez niemieckich PanzerGrenadierów. Postanowiono więc postawić wszystko na jedną kartę i w walce wręcz zdobyć fabryki. Pierwszy zaatakował oddział rozpoznawczy, jednak uległ on oddziałowi Volkssturmu. Drugi zaatakował oddział saperów, ale i on został rozbity tym razem jednak przez Fallschirmjägerów. Klęski dopełniło zniszczenie SU 100 przez przybyłą Jagdpantherę i unieruchomienie jednego z T34. Niemcy utrzymali więc swoje pozycje, a sowiecki dowódca zapewne zastanawiał się, czy też zostanie zastrzelony na miejscu, czy też otrzyma w nagrodę "syberyjskie wakacje"...
Some soldiers, as you can see they were not really interested in fighting... Niektórzy żołnierze, jak widać nie bardzo byli zainteresowani walką...

And, as usual, at the end, gallery from the game in higher resolution on my flickr:
I jak zwykle na zakończenie, galeria zdjęć z gry w lepszej rozdzielczości na moim flickr:

2 komentarze:

 1. Great report Bart, with an unexpected german resistance! Nice factories and close combats!
  All the best,
  Phil.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Phil, it was great fun and very good game as well.

   Usuń