sobota, 23 marca 2013

Jim's Conquer Ancient Naval Game. Bitwa morska wg przepisów Jima Conquera.

This time, instead at Hugh, we met again at our club to get a closer look with the rules to play naval battles in the ancient, written by Jim Conquer. First I will describe the battle after that I will review rules of the game to give you a picture of the game mechanics.
Tym razem, zamiast u Hugha spotkaliśmy sie znowu w naszym klubie, aby bliżej zaznajomić się z przepisami do rozgrywania bitew morskich w czasach antycznych, napisanych przez Jima Conquera. Wpierw opiszę bitwę, a następnie zrecenzuję przepisy gry, aby dać Wam obraz mechaniki gry.


SCENARIO/SCENARIUSZ: Jim Conquer
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Jim Conquer, Hugh Wilson, Donald Adamson
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson, SESWC
 
The battlefield. Akwen bitwy.
1. Orders/Rozkazy. 
Our fleet heavily outnumbered the enemy and our object is to destroy their fleet and any reinforcements. The only problem is that we don't know those waters, so the enemy could be prepared and there is the fog, so we don't know where the enemy exactly is.
Nasza flota poważnie zdziesiątkowała wroga i naszym zadaniem jest całkowite zniszczenie ich floty i jakiekolwiek wsparcie. Jedynym problemem pozostaje to, że nie znamy tych wód, tak więc przeciwnik może być na nas przygotowany i obecnie zalega mgła, więc nie wiemy gdzie przeciwnik się znajduje.
 
2. Ordre de bataille
 
Atackers/Atakujący
(Bartek Żynda - admiral, Hugh Wilson, Martin Gibson)
6 ships - 4 excellent+2 good

Defenders/Obrońcy
(Donald Adamson - admiral, Ian Carter, Malcolm Hogg)
3 ships - all excellent
2 balistas
 
3. The Game/Gra
 
We started playing in the fog. As commander of the whole fleet I recommended to advancing forward. My ships were in the middle, Hugh's on my right and Martin's on my left. After the third turn the fog has gone and my secondary ship was hit by a ballistas hidden on the island, which my ships just have passed. On fire I replied with fire and soon after one of the ballistas was destroyed. Fight with the second was not as successful as the first one, and my ships had to moved away to a safe distance.
Grę zaczeliśmy we mgle. Jako głównodowodzący zaleciłem całej flocie aby posuwała się do przodu. Moje okręty znajdowały się pośrodku, Hugha po mojej prawej a Martina po mojej lewej. Po trzeciej turze mgła się rozwidliła i mój drugi okręt został trafiony przez balisty zamaskowane na wyspie, którą moje okręty właśnie przed chwilą minęły. Na ogień odpowiedziałem ogniem i juz wkrótce jedna z balist została zniszczona. Walka z drugą nie była już tak skuteczna i wkrótce moje okręty oddaliły się na bezpieczną odległość. 
 
On our right appeared two enemy ships (Donald's and Malcolm's). Hugh decided to attack those ships. He tried to ram them but not succesful. Then he tried to intercept the ships to get them through the boarding, but only one ship (Donald's) was grapled and the other managed to escape. Soon after Hugh's  soldiers board into the enemy ship and during the long fight captured it.
Na naszej prawej pokazały się dwa okręty wroga (Donald i Malcolm). Na te okręty natarł Hugh. Próbował je taranować ale to mu się nie udało. Następnie spróbował przechwycić okręty by zdobyć je poprzez abordaż, ale tylko jeden okręt (Donalda) został przechwycony a drugiemu udało się umknąć. Żołnierze Hugha wktrótce wdarli się na wrogi okręt i w ciągu długiej walki zdobyli wrogi okręt. 

On the appearance of the enemy ships we responded immediately, except Hugh's,   Martin moved his shipsin their direction. I due to lack of space had to do relapse, and thus I found myself on our left flank. And then appeared the third enemy ship (Ian's), who tried to attack the Martin's ships from the rear. 
Na pojawienie się wrogich okrętów zareagowaliśmy natychmiast, oprócz Hugha w ich kierunku ruszył Martin, ja ze względu na brak miejsca musiałem wykonać nawrót i w ten sposób znalazłem się na naszej lewej flance. I wtedy pojawił się trzeci wrogi okręt (Iana), który od tyłu próbował zaatakować okręty Martina. 

Martin found himself in a trap, because from behind he was attacked by Ian's, and from the front by  Malcolm. I tried to slow down Ian's, with fire of my ballista, and pretty much damaged his ship, but the enemy ship getting to close to Martin. When finally Malcolm caught Martin and Ian's ship was too close to Martin, I decided to ram Ian. I risked a lot, but this time, Poseidon was very kind to me. My ship knocked in the hull of an enemy ship and cut it in half. The first enemy ship was sunk. 
Martin znalazł sie w potrzasku, ponieważ od tyłu groził mu atak Iana, a od przodu zaatakował go okręt Malcolma. Ja próbowałem spowolnić Iana, ogniem swojej balisty i dość mocno uszkodziłem jego okręt. Gdy w końcu Malcolm przechwycił okręt Martina a okręt Iana znalazł się zbyt blisko okrętów Martina, postanowiłem staranować Iana. Ryzykowałem dużo, ale tym razem Posejdon okazał się dla mnie bardzo łaskawy. Mój okręt wbił się w kadłub wrogiego okrętu i przepołowił go na pół. Pierwszy wrogi okręt został zatopiony. 
 
In this situation, Jim Conquer, who umpired this game, decided that the ships can not continue the fighting at a distance, and now about the victory have be decided by boarding. It started with the fighting beetween  Malcolm's troops (in this moment Malcolm had to leave the game and Ian took over his ship) and Martin's. Ian's warriors ware better in that melee but from the back, they were attacked by my soldiers and once again Ian was better. At the end  the melee joined my flagship and the this attack decided about the victory, however Ian managed to escape with one of the ships, which is likely to would be assumed by remaining in reserve Martin's second ship, but did not have enough time for this. The battle was clearly won by us. We sunk one ship, the second was captured, and the third would likely be captured soon. In addition, we destroyed one of the two ballistas hidden on the island. 
W tej sytuacji Jim Conquer, który prowadził tą grę, zadecydował, że okręty nie mogą dalej prowadzić walki na dystans i teraz o zwycięstwie miał zadecydować abordaż. Zaczęło się od walki żołnierzy Malcolma (Malcolm w tym momencie musiał opuścić grę i jego okręt przejął Ian) i Martina. Tutaj lepsi okazali się wojownicy Iana. Od tyłu zostali oni zaatakowani przez moich żołnierzy ale i tym razem lepszy okazał się Ian. W końcu do walki włączył się mój okręt admiralski i ten atak zadecydował o zwycięstwie. Ianowi udało się jednak uciec jednym ze statków, który najprawdopodobniej zostałby przejęty przez pozostający w odwodzie drugi okręt Martina, ale na to zabrakło nam czasu. Bitwa została wyraźnie przez nas wygrana. Zniszczyliśmy jeden okręt, drugi został zdobyty, trzeci zostałby najprawdopodobniej zdobyty wkrótce. Oprócz tego zniszczyliśmy jedną z dwóch balist ukrytych na wyspie. 
 
4. The rules/ Zasady gry.
 
Jim has created a very interesting set of rules for naval combat. It is intended to be a simple set to play the sea battles of antic times, but I see its potential for a later periods as well. gameplay can be divided into two stages: the maneuvers and battle ships and battle on board ships. The gameplay can be divided into two stages: the maneuvers and battle of the ships and battle on ships decks.
Jim stworzył bardzo ciekawy zestaw zasad do walki morskiej. W jego zamierzeniu ma to być prosty zestaw do rozgrywania walk morskich w czasach antyku, ale ja widzę tu również potencjał do czasów późniejszych. Rozgrywkę można podzielić na dwa etapy: manewry i walkę okrętów oraz na walkę na pokładach okrętów.  

a)  the maneuvers and battle of the ships/manewry i walka okrętów
 
Each ship has a number of statistics, such as the strength of the hull, the crew (divided into marines and archers) and the belching weapons (ballista or catapult), and this is basically all you need to know about our ship. Each team has two levels of training: excellent and good. This level is very important for the morale tests. Very interesting is the way of moving. Each ship moves 6 inches to the front or when performing maneuvers to starboard or port (3 inches forward and then 3 in declared direction) or 9 inches forward if she moves full forward (the ramming speed). She can stop (it needs 3 inches for that) and move to the back (of course after fully stopping). Ships can fight using the  on-board machines (available two: ballista and catapult), as well by using their archers. The ramming can be also an effective way  to sunk enemy ship, which I proved in our game. Another way to fight can be by boarding.
Każdy okręt posiada kilka statystyk, takich jak wytrzymałość kadłuba, załogę (podzieloną na piechotę morską i łuczników) oraz broń miotającą (balisty lub katapulty) i to jest właściwie wszystko co musimy wiedzieć o naszym okręcie. Każda załoga ma dwa poziomy wyszkolenia: doskonały i dobry, ten poziom jest bardzo ważny przy okazji zdawania testów morale. Bardzo ciekawie został rozwiązany sposób poruszania się. Każdy okręt porusza się 6 cali do przodu lub gdy wykonuje manewry na sterburtę lub bakburtę (3 cale do przodu i 3 w wybranym kierunku) lub 9 cali do przodu gdy porusza się całą prędkością (tzw. ramming speed). Okręt może oczywiście zatrzymać się (potrzebuje na to 3 cale) jak i poruszać się do tyłu (oczywiście po uprzednim całkowitym zatrzymaniu). Okręty mogą walczyć przy pomocy machin pokładowych (dostępne dwie: balista i katapulta), jak też wykorzystać do tego swoich łuczników. Skutecznym sposobem może być też taranowanie, co udowodniłem podczas naszej gry. Innym sposobem walki może być abordaż.
 
b) the  boarding/abordaż
 
In order to board, we need to capture the enemy ship. We can do this by grapped the lines that can be cut by the opponent. When we are successful, we move to a secondary table. It shows schematically the ships involved in the battle, after which the figures are moving. Combat is fairly simple, as a result of the dies roll determines the number of hits (5 or 6) and thus determines the winner (fight can end in victory for one, or a draw, if that then the next test is performed). During this fight we want to eliminate all the enemy crew or to force it to carry out morale tests  and thus break the enemy. 
Aby dokonać abordażu, musimy wpierw przechwycić okręt przeciwnika. Mozemy tego dokonać przez zarzucenie lin, które przeciwnik może przeciąć. Gdy ta sztuka nam się powiedzie, przenosimy się na stół pomocniczy. Przedstawia on schematycznie okręty uczestniczące w walce, po której poruszają sie figurki. Walka jest dość prosta, w wyniku rzutu kością określa się ilość trafień (na 5 lub 6) i w ten sposób określa zwycięzcę (walka może skończyc się zwycięstwem jednego z walczących lub remisem, wtedy przeprowadza się następne testy). Podczas tej walki dążymy do wyeliminowania całej wrogiej załogi lub do zmuszenia go do przeprowadzenia testów morale i w ten sposób złamać wroga. 
 
c) my opinion/moja opinia
 
Jim has created a very playable system that can be expanded by varying the types of ships, ship weapon variety, more diversity of marine etc. Most importantly the system is very simple, but not simplistic. Players quickly takes over the rules to move up and fight, which is a big plus of this game. I do not know if Jim has the idea of ​​publishing these rules, I will convinced him to do so. I look forward to the next game.
Jim stworzył bardzo grywalny system, który można rozbudować przez zróżnicowanie typów okrętów, urozmaicenie broni okrętowych, większe zróżnicowanie piechoty morskiej itp. Co najważniejsze system jest bardzo prosty, ale nie prostacki. Gracze bardzo szybko opanowują zasady poruszania się i walki, co jest dużym plusem tej gry. Nie wiem, czy Jim ma pomysł opublikowania tych zasad, ja będę go do tego przekonywał. Z niecierpliwością oczekuję także kolejnej gry. 
 
5. The links/Linki
 
And here is the link to my gallery on flickr, where you are able to see the pictures from the game in much better resolution:
A tutaj link do mojej galerii na flickr, gdzie możecie obejrzeć zdjęcia z gry w dużo lepszej rozdzielczości:

 
 
 
 

2 komentarze:

 1. I'm so glad to see such pictures! Great game Bart, we don't play naval battles, and you make me want to initiate that! Very nice ships!
  Regards,
  Phil.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Phil! I like naval battles a lot, but we do not play them often as I wish...
   All the best,
   Bart

   Usuń