sobota, 26 stycznia 2013

Battle of Shubra Khit, Egypt, Bastille Day 1798, Egypt, Bastille Day 1798

Last game in SESWC was very big Napoleonic game in 28mm with Black Powder rules. We used the scenario put on base of the real battle of Shabura Khit (13th July 1798). We used Chris Henry's figures. In the game the French forces under command of young general Napoleon Bonaparte (Donald Adamson, Michael, Angus Konstam and myself) had to capture the Shubra Khit village, whilst the Ottoman and Mamluk forces (Chris, Colin Jack and Campbell Hardie) had to couse the significant casualties on the opponets. Bill Gilchrist umpired the game.
Ostatnio w SESWC rozegraliśmy dużą grę napoleońską w skali 28mm z użyciem zasad Black Powder. Użyliśmy scenariusza opartego luźno na bitwie o Shabura Khit (Chobrakhitt) 13 Lipca 1798 roku. Uzylismy figurek należących do Chrisa Henry'ego. W tej grze siły francuskie pod dowództwem młodego generała Napoleona Banapartego (Donald Adamson, Michael, Angus Konstam i ja) mieli za zadanie zająć wioskę Shubra Khit, natomiast siły Ottomańskie i Mameluków (Chris, Colin Jack i Campbell Hardie) miały zadać jak największe straty siłom francuskim. Bitwę prowadził Bill Gilchrist.
The battlefield. Pole bitwy.

The Battle.
Bitwa.

French started the battle with the quick assault of the village under the personal command of Bonaparte. 
Francuzi rozpoczęli bitwę od szybkiego szturmu na wioskę, pod osobistym dowództwem Bonapartego.
The village was defending by Albanian troops supported by Turks. They fought well, but French troops ware much better and they took the first building.
Wioska była broniona przez oddziały albańskie, wspierane przez Turków. Walczyli oni dzielnie, ale Francuzi byli znacznie lepsi i to oni zdobyli pierwszy budynek.
In the meantime on the French left wing the Mameluks cavalry prepared they way to charge. The French cavalry was blocked by the rought terrain and cannot did a movement, so the infantry on this flank took the defending positions. One battalion did not this on time and been massacred by Spahisi.
W międzyczasie na francuskim lewym skrzydle mamelucka kawaleria przygotowywała się do szarży. Francuska konnica była blokowana przez trudny teren, w związku z czym piechota na tej flance musiała przyjąć pozycje obronne. Jeden z batalionów nie zrobił tego na czas i został zmasakrowany przez Spahisów.
 To make much more cofused French cavalry, Mameluks took they position in front of the rough terrain, so the the Frenchmen cannot do anything at all...
By bardziej zdenerwować francuską kawalerię, Mamelucy zajęli pozycje na przeciwko trudnego terenu, tak więc Francuzi nie byli w stanie wykonać żadnego ruchu tutaj...
In the village the fight goes on. After the first victory the French troops decided to destroy Ottoman cannons. they charged the first one, destroyed it and then they had been destroyed by Janissaries. (By the way it was very good day for Janissaries).
We wiosce walka trwała nadal. Po pierwszym zwycięstwie oddziały francuskie zdecydowały się zniszczyć otomańskie działa, zniszczyli pierwsze, ale wtedy dostali się pod lufy Janczarów i zostali przezeń zniszczeni. (Tak na marginesie to był to dobry dzień dla Janczarów).
In the same time the victorious Spahisi continued they charge. They choose new French troops just arrived on the battlefield, but they forgot about the French cavalry. Spahisi has been attacked by them and twice push back, just in front the French cannons. The artillery finished the job, and the Spahisi become the legend.
W tym samym czasie zwycięscy Spahisi kontynuowali swoją szarżę. Za cel wybrali sobie nadciągające nowe oddziały francuskie, jednak zapomnieli o francuskiej kawalerii. Spahisi zostali przez nią zaatakowani i dwukrotnie spychani w zaciętej walce, prosto pod lufy francuskich armat. Artyleria skończyła pracę i Spahisi przeszli do legendy.
After this victory French troops assaulted the next building. The Albanians had a lot of luck this time, becouse by their fire they disordered one of the French units, and the other cannot atack the building. Finally the French commander took the 'Follow me' command, and the albanian luck has finished. The French was not very effective, and it took few turns to finally took this building. The second building was taken.
Po tym zwycięstwie jednostki francuskie zdecydowały się wziąć szturmem następny budynek. Albańczycy mieli jednak wiele szczęścia tym razem, ponieważ swoim ogniem dezorganizowali jeden z francuskich oddziałów i drugi nie mógł atakować budynku. W końcu francuski dowódca użył komendy "Za mną" i albańskie szczęście się skończyło. Francuzi byli jednak mało efektywni i zajęło im kilka tur by w końcu zdobyć ten budynek. Drugi budynek został więc zdobyty.
The Ottomans forgot about the third building and Frenchmen took it in the next turn. 75% of the village was in French hands. The victory was very close. However Turks still had one building left.
Otomani zapomnieli o trzecim budynku i Francuzi zajęli go w następnej turze. 75% wioski było w rękach Francuzów. Zwycięstwo było blisko. Jednakże Turcy cały czas byli w posiadaniu ostatniego domostwa.

The French troops moved forward. But then something terrible happend. During the fire beetwen troops in the first captured building and the Turks supported by Janissaries, the French unit took a lot casualties and had been destroyed. In this building the bullet hit Bonaparte and and he fell dead... Mon Dieu!!! The empty building was very quick took by Janissaries.
Francuskie oddziały rozpoczęły marsz naprzód. Ale wtedy stało się coś strasznego. Podczas wymiany ognia pomiędzy oddziałami z zajętego pierwszego budynku a Turkami i wspierającymi ich Janczarami, francuzi ponieśli wiele strat i ich oddział został zniesiony. W tym budynku kula dosięgła również Bonapartego, który padł zabity...Mon Dieu!!! Pusty bydynek został szybko zajęty przez Janczarów.
It was the end of the battle... The final chapter of the battle took place on the left flank.  French Camel cavalry clashed with the Mamluks, and it was defeated...
To był właściwie koniec bitwy... Ostatni rozdział bitwy rozegrał się na lewej flance. Francuska kawaleria na wielbłądach starła się z Mamelukami i została ona pokonana...
The battle ended in with a clear Ottoman and Mamluk victory. Particularly painful for French was the death of  Bonaparte. It seems to me that the Ottomans and Mamluks factors were strongly overestimated. In a real battle, the French took an incredible victory and even they were strongly surprised that it came so easily. In the real battle were killed 75 French and  a lmost 400 Mamluks. But anyway it was very good game. Colin summed it up thus: 'I never expected that the Napoleonic game can bring so much fun'.
Bitwa zakończyła się wyraźnym zwycięstwem sił otomańsko-mameluckich. Szczególnie bolesna dla Francuzów była śmierć Bonapartego. wydaje mi się, że siły Otomanów i Mameluków miały zawyżone współczynniki. w rzeczywistej bitwie Francuzi odnieśli niesamowite zwycięstwo i nawet oni byli bardzo zaskoczeni z jaką łatwościaą im to przyszło. W prawdziwej bitwie poległo 75 Francuzów i aż 400 Mameluków. Ale mimo tego była to bardzo dobra gra. Colin podsumował to tak: "Nigdy nie spodziewałem się, ze napoleońska gra może przynieść tyle radości".


You can find another relation on Angus blog:
Możecie przeczytać inna relację z gry na blogu Angusa:

More pictures are on my flickr:
Więcej zdjęć z gry na moim flickru:

Next game probably will be 1WW, and then SAGA.
Następna gra prawdopodobnie IWŚ potem SAGA.8 komentarzy:

 1. "Mon dieu"! Fantastic pictures, a great AAR, with wonderful minis and decors!
  Phil.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Phil! I can tell you only that, when Bonaparte was killed, it looks that everybody besides me was quite happy of that fact (even the French players)...

   Usuń
  2. It would have changed a lot in Europe ... but we would have had less to replay battles!
   Phil.

   Usuń
  3. That's absolutely true!!! No Napoleonic battles at all... Terrible...

   Usuń
 2. ...i Spahisi przeszli do legendy, hehe dobre... a wraz z nimi Napoleon, Mon dieu :D. Wydaje mi się, że tacy bohaterowie jak Napoleon nie powinni być brani jako cel dopóki jakieś jednostki znajdują się na stole. Powinni ginąć na końcu. Scenariusz bardzo fajny.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgadzam się z Tobą, ale Donald użył Bonapartego do wzmocnienia swoich ataków, no i stało się. Zresztą droga do zabicia takiej postaci w Black Powder nie jest bardzo łatwa i to bodajże stało się pierwszy raz odkąd używam tych zasad (musi paść kilka "6" pod rząd...).

   Usuń
 3. Ciekawy raport, ładne zdjęcia ;) Pozazdrościć, że masz z kim grać w tej skali. W naszym klubie wojny napoleońskie mamy na fenomenalnym poziomie (używamy własnych zasad, a największą radość sprawiają kampanie- właśnie przygotowujemy się do Hiszpanii 1812), ale gramy figurkami 1/72, na dodatek w przeliczniku 1 figurka-100 ludzi. Pozwala to rozgrywać ogromne bitwy, ale nie jest aż tak widowiskowe...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tutaj Napoleonka, to głównie 28mm. Duże figurki = wspaniały efekt wizualny. My używamy głównie Black Powder (zmodyfikowanej wersji).

   Usuń