piątek, 18 stycznia 2013

Rue de Steenvoorde 1940

Today's report from yesterday's battle will be completely different than before. After the advices of several people and observations of the relations on others blogs, I decided to present my battles a little differently than before , In my opinion in a more interesting way. Thanks Phil (his blog) for the good advices and Sławek (his blog) for the way of relations, which I decided to copy.
Dzisiejsza relacja z wczorajszej bitwy będzie zupełnie inna, niż dotychczas. Za namowami kilku osób i obserwując relacje innych, postanowiłem moje rozegrane bitwy przedstawiać trochę inaczej, wydaje mi się, że w sposób bardziej interesujący. Phil (jego blog) dziękuję za dobrą radę i Sławek (jego blog) za sposób prowadzenia relacji, który postanowiłem skopiować.

Our last game was played at Hugh's Wilson home. Susanne Wilson, as always prepared 'before the battle' meal, for which we are sincerely grateful to her. Table sizes 5 to 14 feet has been fully prepared with items belonging to Hugh and it looked excellent (which you can judge by the pictures attached to the post). Figures and models came from the collections of: Hugh, Colin Jack, Campbell Hardie and Donald Anderson (important issues did not allow him to take part in the fun). The scenario based on real events has been prepared by Campbell.
Nasza ostatnia gra, została rozegrana w domu u Hugha Wilsona. Susanne Wilson, jak zawsze przygotowała przedbitewny posiłek, za co wszyscy jesteśmy jej serdecznie wdzięczni. Stół o wymiarach 5 na 14 stóp został w całości przygotowany z elementów należących do Hugha i wyglądał znakomicie (co sami możecie osądzić po załączonych do postu zdjęciach). Figurki i modele pochodziły z kolekcji: Hugha, Colina Jacka, Campbella Hardiego i Donalda Andersona (ważne sprawy nie pozwoliły mu na wzięcie udziału w zabawie). Scenariusz oparty na prawdziwych zdarzeniach został przygotowany przez Campbella.
The battlefield. The view from south to the north. Pole bitwy widok ze strony południowej na północną.


Ordre de bataille

British Orders (Martin Gibson and myself)
Rozkazy brytyjskie (Martin Gibson i ja)

Gentlemen, the situation is serious. The Hun have pushed us back and we are being evacuated from Dunkirk. We, the rearguard have been ordered to withdraw in good order to Dunkirk to escape to Blighty. Our allies, the French will be taking over the line but we need to buy them time to set up. They will be digging in just south of Steenvoorde while we advance to Dunkirk from the more southerly village of Eecke. Unfortunately it will be on foot as Jerry aircraft shot our pickup convey to bits just a few minutes ago.
I cannot stress the importance of this enough. We are not here to hold ground but to escape to Dunkirk, ensuring that the French can have time to hold the line for us. We are to minimise casualties where possible so we live to fight another day.
Panowie sytuacja jest poważna. Hunowie zepchnęli nas i jesteśmy w trakcie ewakuacji z Dunkierki. My, tylnia straż otrzymaliśmy rozkaz by wycofać się w dobrym porządku do Dunkierki by uciec na Wyspy. Nasi alianci, Francuzi przygotują linię oporu, ale musimy zapewnić im na to czas. Przygotują ją na południe od Steenvoorde, kiedy my będziemy wycofywać się z bardziej na południe położonej wioski Eacke. Niestety dla nas, bedziemy musieli zrobić to na piechotę, ponieważ Teutońskie samoloty zniszczyły nasz konwój kilka minut temu.
Przypominam jak jest to ważne. Nie jesteśmy tutaj by utrzymać pozycje, ale po to by wycofać się do Dunkierki, upewniając się, że Francuzi mają wystarczająco czasu by utrzymać linię dla nas. Musimy maksymalnie ograniczyć nasze straty, aby przeżyć do dnia kiedy walka będzie ponownie mozliwa.
Destroyed British convoy. Zniszczony brytyjski konwój.

British: ALL REGULAR

Command Section: Major, Lieutenant, 2 NCO’s (2 pistols, 2 Rifles and a swagger stick +1 h/h combat) – one of the NCO’s is a medic.

Section 1: One NCO, 7 Rifles and LMG/Loader

Section 2: One NCO, 7 Rifles and LMG/Loader

Section 3: One NCO, 7 Rifles and LMG/Loader

Section 4: One NCO, 7 Rifles and LMG/Loader

Section 5: One NCO, 7 Rifles and LMG/Loader

Section 6: One NCO, 7 Rifles and LMG/Loader

Royal Artillery Team 1: 25lbr with 3+D4 ammo (smoke or HE)

Royal Artillery Team 2: 25lbr with 3+D4 ammo (smoke or HE)

Reinforcements:

Royal Enniskillen Dragoons: 3 Vickers MkVI

Special Rule: Stubborn – All British units will save on a natural morale role with no modifiers (8). The British side MUST move at least 2 units a turn north. If the turn ends on an Allied move and one or less units have withdrawn then the final move must be a withdrawal. If the turn ends on an Axis move and one or less units has withdrawn then the first British move must be a withdrawal.
Zasada specjalna: Stubborn – Wszystkie brytyjskie jednostki sejwują na naturalne morale bez modyfikacji (8). Brytyjczycy MUSZĄ poruszyć przynajmniej 2 oddziały w kierunku północnym na turę. Jeżeli tura kończy się na ruchu aliantów i tylko jeden, lub żaden z oddziałów nie wycofał się, wtedy ostatni ruch musi być wycofaniem się. Jeśli tura kończy się na ruchu niemieckim, i jeden lub żaden oddział nie wycofał się, wtedy pierwszy ruch brytyjski w następnej turze musi być wycofaniem się.

French Orders (Tim Watson)
Rozkazy francuskie (Tim Watson)
Our English “allies” are deserting us thanks to that untrustworthy soak Churchill yet they are determined to fight to the last Frenchman. We are to set up a line South of Steenvoorde and let les Anglais run to Dunkirque where they will evacuate to Perfidious Albion. For the honour and glory of France we will hold the line and allow them to run.
Nasi angielscy „alianci” porzucaja nas i dzięki temu nierzetelnemu Churchillowi są bardzo zdeterminowani by walczyć do ostatniego Francuza. Jesteśmy tu by utworzyć linię na południe od Steenvoorde i pozwolić Anglais uciec do Dunkirque, gdzie beda mogli się ewakuować do Perfidnego Albionu. Dla honoru i chwały Francji, utrzymamy tą linię i pozwolimy im uciec.

French: ALL REGULAR

Officer - Capitaine

Section 1: 10 Rifles, LMG/Loader

Section 2: 10 Rifles, LMG/Loader

Section 2: 10 Rifles, LMG/Loader

Section 4: 12 Rifles – GREEN

MMG

25mm ATG

Medium Mortar

The French will arrive on turn D4 then roll 2 D4 turns to prepare their positions. They are forbidden to advance more than 4 feet onto the northern end of the table. They may engage any Germans within range with a penalty in preparation.
Francuzi przybęda na turę numer D4 i wtedy na rzut 2D4 tur przygotują swoje pozycje. Nie mogą poruszyć się dalej niż na odległość 4 stóp od północnej krawędzi stołu. Mogą razić jakichkolwiek Niemców znajdujących sie w zasięgu ich broni, jednak taka akcja wydłuzy czas przygotowania pozycji.

German Orders (Colin & Hugh)
Rozkazy niemieckie (Colin i Hugh)
We have the British on the run. They are abandoning their French allies and scuttling to Dunkirk where we will push them into the sea. All our panzers are to the west of us but advanced elements have just take the village of Eecke and have reported British troops in headlong retreat to the North. It is our job to overrun them and inflict maximum casualties on them, break the French line south of Steenvoorde and advance to glory. We will keep pushing forward no matter the cost. Victory is within our grasp. Heil Hitler!
Zmusiliśmy Brytyjczyków do odwrotu. Porzucili oni swoich francuskich aliantów i czmychają do Dunkierki, gdzie zepchniemy ich do morza. Wszystkie nasze czołgi znajdują się na zachód od nas, ale pewne wysunięte elementy właśnie zajęły wieś Eacke i stwierdziły obecność brytyjskich oddziałów wycofujących się na północ. Naszym zadaniem jest prześcignąć ich i zadać im jak największe straty, złamać francuską linię na południe od Steenvoorde i tym sposobem zdobyć sławę. Będziemy parli naprzód bez względu na koszty, Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Heil Hitler!

German: ALL REGULAR UNLESS OTHERWISE STATED
Command Section: Major, Lieutenant & 2 NCO (1 Pistol, 3 SMG) in Kubalwagon
Section 1: NCO/SMG, SMG, 8 Rifles, LMG/Loader
Section 2: NCO/SMG, SMG, 8 Rifles, LMG/Loader
Section 3: NCO/SMG, SMG, 8 Rifles, LMG/Loader
Section 4: NCO/SMG, SMG, 8 Rifles, LMG/Loader
Section 5: NCO/SMG, SMG, 8 Rifles, LMG/Loader
Combat Engineers: NCO/SMG 10 rifles and SMG VETERAN:
Armoured Cars: Light Autocannon/MMG
75mm Field Gun: Light Howitzer, VETERAN
FAO Team, Rifle, SMG, Pistol, VETERAN
37mm ATG
MMG
Mortars
Start with D3 from table of reinforcements + Command

Each turn D2 reinforcements arrive.

Reinforcements (2D6):

2 or 12 Nothing

3 Armoured Car

4 Towed 75mm Field Gun then MMG

5 Hanomag & Infantry section

6,7,8 Truck & Infantry section

9 Hanomag & Combat Engineers, then Towed 37mm ATG

10 FAO in vehicle then Mortar team.

11 Armoured Car


How the game was played:
Jak rozegrano grę:


The British decided to wait for the Germans on their positions on both sides of the road. Each of the teams delegates one section, which will be withdrawing whilst the rest will resist to the enemy when it appear.
Brytyjczycy postanowili poczekać na Niemców na swoich pozycjach po obu stronach drogi. Kazdy z zespołów wydelegował jedną sekcję, która będzie wycofywała się, reszta zaś stawi opór wrogowi, kiedy ten się pojawi.
Team No 1 - Bart
Team No2 - Martin

British guns. Brytyjskie działa.
Finally the Germans arrived, but before that happened the first event took place. In the distance the French aircraft appear, which fired the first encountered unit (by drawing, it turned out that they were British ...) What to do ... such a life.
W końcu pojawili się Niemcy, ale zanim to się wydarzyło miał miejsce pierwszy event. W oddali pokazał się francuski samolot, który ostrzelał pierwszy napotkany oddział (w drodze losowania okazało się, że byli to Brytyjczycy...) Co zrobić... takie życie.
Then was the single shot. The 8Rad, the first in German column, stand in the fire and exploded...
Wtedy słychać było pojedynczy strzał. 8Rad, pierwszy w niemieckiej kolumnie, stanął w płomieniach i eksplodował...
It was British AT rifle team!
To była brytyjska sekcja karabinu ppanc.!
Germans discovered that, it will not be easy... They tried to crush the British defense with artillery, unsuccessfully... Their missiles missed the target...
Niemcy odkryli, nie będzie łatwo... Próbowali skruszyć brytyjską obrone przy pomocy artylerii, bezskutecznie... Ich pociski chybiły... 
Thus it was necessary to get closer to the enemy, but this began to retreat.
Trzeba więc było zbliżyć się do wroga, ale ten zaczął się wycofywać.
In the meantime the French arrived, who began preparing their defensive positions and it would be all when it comes to any other activity from their side... They will not let Britis to fight to the last Frenchmen...
W międzyczasie przybyli Francuzi, którzy rozpoczęli przygotowywanie swoich pozycji obronnych i to by było na tyle, jeżeli chodzi o jakąkolwiek inną aktywność z ich strony... Nie pozwolą Brytyjczykom walczyć do ostatniego Francuza...
Germans in a series of hand to hand fights , broke up a major defense of the British and their motorized troops overrun the Brits. But once again remaind its presence the British AT rifle, which began elimination of Hanomags.
Niemcy w serii pojedynków na bagnety, rozbili główną obronę Brytyjczyków i ich oddziały zmotoryzowane dostały się na ich tyły. Jednak znowu dał znac o sobie brytyjski karabin ppanc, który rozpoczął eliminowanie Hanomagów.
It was enough! Germans decided to solve the problem AT Rifle in melee. Problem has been solved!
Tego było za wiele! Niemcy postanowili rozwiązać problem karabinu ppanc. w walce wręcz. Problem został rozwiązany!

This was not the end of surprises for the Germans. Suddenly on their heads and roofs of their vehicles sprinkled the rain of steel. It was the British heavy artillery. Germans suffered heavy losses, but more and more new units arrived on the battlefield.
To nie był koniec niespodzianek dla Niemców. Nagle na ich głowy i dachy pojazdów posypał się deszcz stali. To dała znać o sobie, brytyjska ciężka artyleria. Niemcy doznali dużych strat, ale coraz to nowe jednostki przybywały na pole bitwy.
British losses were quite large, and it also increased by the French pilot, who again appeared over the battlefield and again accidentally fired at the British.
Straty brytyjskie były już dość duże, a dodatkowo powiększył je francuski pilot, który znów pojawił się nad polem walki i znowu omyłkowo ostrzelał Brytyjczyków. 
Due to the lack of time, we had to finish the game. It ended with a minor Germans victory. To tell the truth it have lost because of my insubordination, rather than withdraw my forces, I stood to fight against Germans... 
The game was really successful. The end of the turn system proved to be excellent. Additional special events, prepared specially for this game, provide an extra flavor. Campblell as a umpiring the game deserves an A + + + . Our work on improving  Bolt Action! rules are underway!
Ze względu na upływ czasu, musieliśmy skończyć naszą grę. Skończyła się ona minimalnym zwycięstwem Niemców. tak po prawdzie, przegraliśmy grę, ze względu na moją niesubordynację, zamiast wycofać swoje oddziały, zdecydowałem się walczyć przeciwko Niemcom... 
Gra była bardzo udana. system końca tury sprawował się znakomicie. Dodatkowe specjalne zdarzenia dodały grze ekstra smaku. Campbell jako prowadzący grę, zasłużył na ocenę celującą. Nasze prace nad udoskonalaniem zasad Bolt Action! trwają.

Gallery from the game on flickr:
Galeria z gry na flickr:

http://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157632554488340/with/8391860895/

Next game: SAGA.
Następna gra: SAGA.4 komentarze:

 1. Hi Bart,
  I am always impressed by the quality of your table, great one, once again. Th fire effects and the plane are wonderful too...Congrats to the Germans!
  Phil.

  OdpowiedzUsuń
 2. "Susanne Wilson, jak zawsze przygotowała przedbitewny posiłek, za co wszyscy jesteśmy jej serdecznie wdzięczni" Co za skarb, co za wspaniałą kobieta!!! Bartek, bardzo fajny raport. Ciekawie się czyt i ciekawe zdjęcia. Najbardziej podobał mi się francuski samolot hehehe. W kokpicie siedział jakiś nienawidzący Brytyjczyków Francuz. Mogłeś się wycofać, przecież Polakami nie grałeś, tylko my walczymy do końca ;).

  Sławek.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wielkie dzięki! Ten pilot to raczej niedowidzący był, chociaż możesz mieć rację... Tu nie chodzi o to kim gram, tu się liczy zasada. Generalnie to chłopaki mieli ubaw, bo raczej znany jestem z bardziej agresywnego sposobu grania i nie wytrzymałem, Kiedy Martin miał już większość oddziałów cofniętych, ja cały czas byłem uwikłany w potyczki z Niemcami, ale za dużo ich było no i zostałem pokonany. Błędem było też zbyt wczesne wycofanie 25-tek. A trzeba było grzać z nich do nadciągającej piechoty.

   Usuń