sobota, 24 listopada 2012

Villa in Pyrenees. Wioska w Pirenejach.

This week we decided to re-play a scenario prepared by Donald Adamson (the relation from the earlier game you can read here (click here)). We used to play Black Powder rules, figures from the collection of Donald Adamson and terrains from the Hugh Wilson's collection. Kevin Gunn commanded the French forces defending the village, while I played the character of Captaine Gerard (omnipresent figure in the Donald's Napoleonic scenarios). British Forces ware commanded by Colin Jack and Campbell Hardie. Hugh created this time the audience of this show. I would like to thank Suzanne Wilson for the delicious meal before the game.
W tym tygodniu postanowiliśmy ponownie rozegrać scenariusz przygotowany przez Donalda Adamsona (relację z wcześniejszego rozegrania gry możecie przeczytać tutaj (kliknij tu). Do gry użyliśmy zasad Black Powder, figurek z kolekcji Donalda Adamsona i terenów z kolekcji Hugh'a Wilsona. Francuskimi siłami broniącymi wioski dowodził Kevin Gunn, ja natomiast wcieliłem się w postać Kapitana Gerarda (postać wszechobecna w napoleońskich scenariuszach Donalda). Siłami brytyjskimi dowodzili Colin Jack i Campbell Hardie. Hugh tym razem tworzył widownię tego widowiska. Bardzo dziękuję Suzanne Wilson za przepyszny poczęstunek.
The battlefield. Pole bitwy.

Going back to the game. British unobserved came very close to the position of the French, who just had a nap. The three British battalions strengthened with three guns began the siege of the village. Surprised French very quickly mastered the confusion and bravely stood up to fight against the overwhelming British forces. At the same time, Captain Gerard start his long way to bring the reinforcements. Meanwhile, the fight of the French defensive positions became more and more intense. To make things worse for the French shortly on the other side of the valley new British forces appeared and started storming the the walls surrounding the village. The first charge was repelled and one of the British battalions destroyed, but the advantage of attackers became more and more apparent. Meanwhile, Captain Gerard was not in hurry and slowly riding west... The situation in the village became not good for the French, who ware under pressure from the British and had to step back and let the attackers go between buildings. French also began to bend under the pressure of the attackers and British victory seemed be only a matter of time, while Captain Gerard slowly riding in the direction of the French forces... Meanwhile, in the village, the British broke the French defenses and slowly began to eliminate defenders. Captain Gerard finally reached the French forces and, together with three new infantry battalions, cavalry squadron and three guns began to march towards the besieged village, but continues to do it in a very slow manner. The British, who have managed to eliminate two French battalions were still not able to control the village. Their cavalry, wisely left in reserve, was suddenly attacked by French cavalry. The British were forced back and in counter charge they destroyed French cavalry. It seemed that the French will lose this battle, but in this moment the game to speed up for me (most of the game I remained as the passive observer, due to the slow Captain Gerard movement). Before that, something unexpected happened. Colin for activation of his guns threw double ones, which caused blunder. As a result of that was a charge towards the nearest enemy. Of course, artillery charging the strengthen village looked ridiculous, but it became the source of numerous comments after the game. At that time British forces had closed the encirclement and tried to eliminate the last battalion of French in the village, when suddenly they were attacked from behind by the French reinforcements under my command. Fresh forces quickly destroyed some of the besieging British, defended the village and forced British to retreat. The fight ended with a decisive victory of the French.
Wracając do gry. Brytyjczycy niezauważeni podeszli bardzo blisko do pozycji francuskich, którzy oddawali się drzemce. Trzy brytyjskie bataliony wzmocnione baterią trzech dział rozpoczęły oblężenie wsi. Zaskoczeni Francuzi bardzo szybko opanowali zamieszanie i dzielnie stanęli do walki z przeważającymi siłami brytyjskimi. W tym też czasie Kapitan Gerard wyruszył w swoja długą drogę w celu ściągnięcia posiłków. Tymczasem walka o francuskie pozycje obronne była coraz bardziej zażarta. Na domiar złego dla Francuzów wkrótce po drugiej stronie doliny pojawiły się nowe siły brytyjskie i rozpoczęły szturm murów okalających wioskę. Pierwsza szarża została odparta i jeden z brytyjskich batalionów zniszczony, ale przewaga atakujących stawała się coraz bardziej widoczna. A tymczasem Kapitan Gerard, nie spiesząc się zanadto jechał po posiłki... Sytuacja w wiosce stawała się powoli niedobra dla Francuzów, którzy pod naporem Brytyjczyków musieli cofnąć się i pozwolić atakującym wejść pomiędzy zabudowania. Francuzi zaczęli tez uginać się pod naporem atakujących i zwycięstwo brytyjskie zdawało się już tylko kwestią czasu, gdy tymczasem Kapitan Gerard spokojnie podróżował sobie w kierunku sił francuskich... Tymczasem we wiosce Brytyjczycy przełamali linie obronne Francuzów i powoli rozpoczęli eliminowanie obrońców. Kapitan Gerard w końcu dotarł do sił francuskich i wraz z trzema nowymi batalionami piechoty, trzema działami i szwadronem kawalerii rozpoczął marsz w kierunku oblężonej wioski, jednak dalej wykonywał to w bardzo powolnym tempie. Brytyjczycy, którzy zdążyli wyeliminować już dwa francuskie bataliony, dalej nie byli w stanie opanować wioski. Ich kawaleria przezornie zostawiona w odwodzie została nagle zaatakowana przez kawalerię francuską. Brytyjczycy zostali zmuszeni do wycofania się i w kontr szarży zniszczyli francuską kawalerię. Wydawało się że Francuzi bitwę tą przegrają, jednak w tym momencie gra dla mnie przybrała przyspieszenia (przez większość gry pozostawałem jej biernym obserwatorem, ze względu na powolnego Kapitana Gerarda). Zanim jednak to się stało wydarzyło się coś niespodziewanego. Colin na aktywację swoich armat wyrzucił dublet jedynek, co powoduje tzw „blunder” w jej wyniku został zmuszony do wykonania nieoczekiwanej szarży w kierunku najbliższego przeciwnika. Oczywiście szarża artylerii na umocnienia wioski wyglądał komicznie, ale stała się ona źródłem licznych komentarzy już po samej grze. W tym właśnie czasie siły brytyjskie zamknęły pierścień okrążenia i próbowały wyeliminować ostatni batalion francuski w wiosce, gdy nagle od tyłu zostali zaatakowani przez francuskie posiłki pod moim dowództwem. Świerze siły szybko rozprawiły się z oblegającymi Brytyjczykami i obroniły wioskę oraz zmusiły Brytyjczyków do odwrotu. Walka zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem francuskim.
British atacking the village. Brytyjczycy szturmują wioskę.
The charge of the cannons. Szarża artylerii.
Decisive French attack. Decydujący atak francuski.

For more pictures from the game, visit my flickr:
Po więcej zdjęć z gry, zapraszam na mojego flickr'a:
2 komentarze: