środa, 28 listopada 2012

24 Pułk Ułanów - gotowy. 24th Uhlans Regiment - done.

Oto gotowy 24 Pułk Ułanów. W najbliższym czasie będę musiał zakupić dodatkowy zestaw kalkomanii od PSC, ponieważ jeden nie wystarczył na pokrycie wszystkich czołgów... Wciąż muszę dorobić HQ pułku (2x Sherman M4), oraz zdecydowałem się dodać pluton łącznikowy (3x Scout Humber) i wtedy pułk będzie ostatecznie gotowy.
Here is a 24th Uhlan Regiment done. In the near future I will have to buy an extra set of decals from the PSC, because one was not enough to cover all the tanks... I still need to make some extra tanks for regimental HQ (2x M4 Sherman), and I have decided to add a linker platoon (3x Humber Scout) and then the regiment will be finally finished.
Więcej zdjęć:/More pictures:

Obecnie pułk przechodzi intensywne szkolenie, czyli przypominam sobie zasady Battleground PzG i już wkrótce pułk powinien wziąć udział w swojej pierwszej bitwie...
A tymczasem zapraszam do przeczytania pierwszej części mini historii pułku:
Currently the regiment receives intensive training, which means that I re-read the Battleground PZG rules and soon the regiment should take part in its first battle...
In the meantime, I invite you to read the first part of the mini-history of the regiment:

24 Pułk Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego powstał w czerwcu 1920 roku jako 214 Pułk Ułanów Armii Ochotniczej podczas wojny polsko-bolszewickiej, rozkazem Głównego Inspektoratu Armii Ochotniczej. Pułk był formowany początkowo we Lwowie i Stanisławowie, a następnie w Lesznie k. Warszawy. Pierwsze walki pułk stoczył przeciwko 1. Armii Konnej Semiona Budionnego w rejonie Miączyn – Grabowiec. Po zaciętych walkach w rejonie Zamościa, pułk w składzie 18 Dywizji Piechoty utrzymując zarazem kontakt z Dywizją Konną generała Rómmla wziął udział w pościgu za cofającym się nieprzyjacielem po bitwie warszawskiej. Akcja pod Turzyskiem, za którą Pułk był cytowany w komunikacie Naczelnego Wodza oraz bitwa pod Stepaniem o przeprawy na rzece Horyń, były jednymi z ważniejszych dokonań Pułku. Około 10 października Pułk, w składzie 3. Bryg. Jazdy, przeszedł na pogranicze Litwy w rej. Ejszyszki - Bieniakonie. Stoczywszy dwie kolejne bitwy Pułk zajął Rudniki i Olkienniki. W końcu grudnia Pułk przeszedł na stały postój do Żółkwi, gdzie został przemianowany na 24. Pułk Ułanów armii regularnej.
Sztandar pułku (strona lewa i prawa). Regimantal banner (left and right side). source: http://www.24pu.org
W czasie pokoju pułk stacjonował kolejno w Żółkwi, Dębicy, Staszowie i Jarosławiu a następnie do Kraśnika, wyznaczonego na stałe miejsce postoju. W tym czasie pułk wszedł w skład 17 Brygady Kawalerii. W roku 1922 Pułk otrzymał z rąk Marszałka Józefa Piłsudskiego sztandar, ufundowany przez byłych ochotników 214 Pułku Ułanów Armii Ochotniczej. Święto pułkowe ustalono na dzień 21 września jako rocznicę bitwy pod Stepaniem, zmienione później na dzień 6 lipca - rocznicę dnia formalnego zatwierdzenia Pułku. W roku 1927 zatwierdzony został znak pułkowy. W początkach 1937 r. rozkaz Ministra Spraw Wojskowych nakazał zmotoryzowanie Pułku i wejście w skład 10 Brygady Kawalerii (od 1940 10 Brygady Kawalerii Pancernej) wraz z 10 Pułkiem Strzelców Konnych, w składzie której pozostał już do końca, wpierw w Polsce, potem we Francji i w Wielkiej Brytanii a następnie na polach bitew Francji, Belgii, Holandii i Niemiec.
W roku 1938 Pułk brał czynny udział w zajęciu Zaolzia i Jaworzyny (Javorina). 8 października 1938 roku pułk zajął Bogumin (Bohumín) , zabezpieczając tym przeprawy na Olzie. W listopadzie tego roku pułk brał udział w potyczce z wojskiem czechosłowackim pod Żdżarem (Ždiar). Po zajęciu Zaolzia, Pułk powrócił do Kraśnika.
W połowie marca 1939 r. Pułk został zaalarmowany, przeszedł do rejonu Boguchwała pod Rzeszowem, gdzie pozostał w pogotowiu bojowym do połowy sierpnia. Wybuch wojny zastał Pułk na koncentracji w rejonie Skawina.
W czasie Kampanii Wrześniowej Pułk był w akcji od pierwszych jej dni i stoczył cztery bitwy: obronę w rejonie Wysokiej (2.09.1939), natarcie pod Kasiną Wielką (4.09.1939), walki opóźniające w rejonie Rzeszowa i Łańcuta (8-9.09.1939) i natarcie w rejonie Hołosko – Grzybowice – Zboiska pod Lwowem (15-17.09.1939). 19 kwietnia na rozkaz Szefa Sztabu Głównego Pułk przekroczył granicę polsko-węgierską na Przełączy Tatarskiej i został tam internowany.
Ponowne odtwarzanie pułku nastąpiło we Francji, początkowo w obozie Coetquidan, a następnie w Paimpont, potem Bollene i w końcu w Mondragon. 29.05.1940 Pułk został przesunięty w rejon Arpajon pod Paryżem. 2. szwadron wziął udział w walkach osłonowych francuskiego 7. Korpusu. Po walkach pod Montbart i opóźnianiu na Dijon grupa otoczona przez nieprzyjaciela nie mając benzyny i amunicji, będąc pod ciągłym bombardowaniem lotniczym, na rozkaz D-cy Bryg. zniszczyła sprzęt i małymi oddziałami przedzierała się na południe. Wiele z nich przez Hiszpanię lub Afrykę północną i Gibraltar dołączyło do oddziałów w Wielkiej Brytanii. W tym czasie pozostała część pułku przybyła w rejon St. Varren, gdzie otrzymała rozkaz przejść na południe i starać się ewakuować do Wielkiej Brytanii z portu Le Verdon. 21.06.1940 Pułk z całą bronią i amunicją, pozostawiając tylko sprzęt motorowy załadował się na ostatni okręt opuszczający brzegi zachodniej Francji — „Royal Scotsman" i odpłynął do Wielkiej Brytanii.
25.06.1940 HMS „Royal Scotsman” mający na pokładzie 24 Pułk Ułanów wpłynął do West Docks portu Liverpool. Pułk został przerzucony do Szkocji gdzie stacjonował w Glasgow a następnie w rejonie Douglas i Biggar. Od 26.07.1940 roku ochrania lotnisko w Johnstone, a od 18.10.1940 uczestniczy w ochronie wybrzeża szkockiego przed inwazjom niemiecką. Od września 1941 Pułk szkoli się na sprzęcie czołgowym i przeorganizowuje się na pułk pancerny. 11.04.1941 pułk przechodzi do Calashiels i Lauder. 6.06.1943 na poligonie w rejonie Chippenham odbywa po raz pierwszy próby jako pułk pancerny. Po tym pułk ponownie powraca do Szkocji. Od końca września Pułk zaczął otrzymywać czołgi typu Sherman i Stuart. Od 19.03.1944 Pułk rozpoczął mobilizację, do 18.04.1944 wymieniono cały sprzęt szkoleniowy na bojowy. 23.05.1944Pułk przeszedł do Bridlington w celu ostatecznego przygotowania się do akcji. Pogotowie i przejście w dniu 16.07.1944 do rejonu wyczekiwania Aldershot zakończyło długi okres przygotowania Pułku do wzięcia udziału w ostatecznej rozgrywce z Niemcami. 29.07.1944 Pułk załadowano na statki w Londynie i 30.07.1944 opuścił ujście Tamizy kierując się ku brzegom Francji, na pole bitwy w Normandii.
Cdn...
The 24th Uhlan Regiment of the Great Crown Hetman Stanisław Żółkiewski was established in June 1920 by order of the Chief Inspectorate of the Volunteer Army as the 214th Uhlan Regiment of the Volunteer Army during the Polish-Bolshevik war. The regiment was formed initially in Lvov and Stanislav, and then in Leszno near Warsaw. The first battle the regiment fought against the 1st Cavalry Army of Semion Budyonny in the area Miaczyn - Grabowiec. After heavy fighting in the area of ​​Zamosc, a regiment as the part of 18th Infantry Division also maintained contact with the Cavalry Division of General Rómmel took part in the pursuit of the retreating enemy, after Battle of Warsaw. Action at Turzysk, for which regiment was quoted in the release of Supreme Commander and Battle of Stepanie over the crossing of the river Horyn, were among the most important achievements of the regiment. Around 10th October, regiment as the part of the 3rd Cavalry Brigade took the posiotions on the Polish-Lithuania border in the area of Ejszyszki – Bieniakonie. Fought two more battles, regiment took Rudniki and Olkienniki. At the end of December regiment has been sent to Zhovkva, where was renamed for the 24th Cavalry Regiment of the regular army.
 
In midwars times, the regiment was stationed first in Zhovkva, then in Debica, Jaroslaw, Staszow and then in Kraśnik, appointed on a permanent basis based. At that time the regiment became the part of the 17th Cavalry Brigade. In 1922 the regiment received their banner from Marshal Jozef Pilsudski, donated by the former volunteers of the 214th Uhlan Regiment of the Volunteer Army. Regimental day was set for 21th September as the anniversary of the Battle of Stepanie, changed later on 6th July - the anniversary of the formal approval of the regiment. In 1927, was approved regimental sign. At the beginning of 1937, by the order of the Minister of Defence, regiment has been motorized and took part together with 10th Polish Mounted Rifle Regiment in the 10th Cavalry Brigade (from 1940 10th Armoured Cavalry Brigade), remained as the part of it until the end of the war, first in Poland then in France then in Britain and then on battlefields of France, Belgium, Holland and Germany.
In 1938, the regiment took part in the annextion of Zaolzie and Javorina. 08.11.1938 the regiment took Bohumin, protecting the crossing on Olza river. In November this year, the regiment took part in a skirmish with the Czechoslovak army at Zdiar. After annextion of Zaolzie, regiment returned to Krasnik.
In the middle of March of 1939, the regiment was alerted, and moved to the area of Boguchwala near Rzeszow, where remained in a combat ready until middle of the August. The outbreak of of the war found regiment in the region of Skawina.
During the Polish Campaign the regiment was in action from the first dayof wa and fought four battles: the defense of the region of Wysokie (02.09.1939), assault in the Kasina Wielka (04.09.1939), delay fighting in the region fo Rzeszw and Lancut (8-9.09.1939 ) and assault in the area Holosko - Grzybowice - Zboiska near Lvov (15-17.09.1939). 19th April by the orders of the Chief of the General Staff the regiment crossed the Polish-Hungarian on Tatar Pass and was interned there.
Replay of the regiment took place in France, initially in the camp Coetquidan, then Paimpont, then Bollene and finally in Mondragon. 29.05.1940 the regiment was moved to the area of Arpajon near Paris. Second squadron took part in the battles of shielding the French 7th Corps. After the battles of Montbart and delaying fightings at Dijon, group surrounded by the enemy, with no petrol and ammunition, being under constant bombardment by air, destroyed their equipment and with small groups struggled south. Many of them by Spain and North Africa and Gibraltar joined the troops in the UK. At this time the remainder of the regiment arrived in the region of St. Varren where was ordered to move south and try to escape to the UK from the port of Le Verdon. 21.06.1940 the regiment with all the weapons and ammunition, leaving only the motor equipment, loaded on the last ship leaving the western shores of France - the HMS Royal Scotsman and sailed to the UK.
25.06.1940 HMS Royal Scotsman having on board 24 Uhlan Regiment reached the West Docks in Liverpool. The regiment was moved to Scotland, where was stationed in Glasgow and then in the area of ​​Douglas and Biggar. From 26.07.1940 was protecting the airfield in Johnstone and from 18.10.1940 participates in the protection of the East Coast of Scotland against German invasion. From September 1941 the regiment was trained with tank equipment and reorganizes to the armored regiment. 04.11.1941 regiment goes to Calashiels and Lauder. 06.06.1943 on the proving ground in the area of ​​Chippenham held the first test as an armored regiment. After that regiment again returned to Scotland. From the end of September the regiment began to receive Sherman and Stuart tanks. From 19.03.1944 the regiment began mobilizing and till 18.04.1944 replaced all training equipment for combat one. 23.05.1944 24th moved to Bridlington to prepare for final action.
On 16.07.1944 moved to the waiting area in Aldershot ended a long period of preparation of the regiment to take part in a subjugation of Germany. 29.07.1944 the regiment was loaded on ships in London and left Thames Estuary on 30.07.1944 heading for the shores of France, on the battlefield of Normandy.
To be continued ...

 
Bibliografia:/Sources:

  1. Historia 24 Pułku Ułanów na stronie Koła Koleżeńskiego 24 Pułku Ułanów autorstwa Andrzeja Ruska:http://www.24pu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=32
  2. Janusz Ledwoch: „1 Dywizja Pancerna 1939-1944”, Wydawnictwo Militaria,Warszawa 1996.
  3. Kacper Śledziński: „Czarna Kawaleria. Bojowy szlak pancernych Maczka”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011.
  4. Zbigniew Lalak: „Broń Pancerna w PSZ 1939 – 1945. Organizacja i struktura.”, Pegaz-Bis &O.K. Media, Warszawa 2005.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz