niedziela, 5 sierpnia 2012

Thessaly 353BC. Tesalia 353 p.n.e.

This week I've not been in club, but I visited Hugh instead. Hugh had very nice gaming room (something about every beginner gamer dreaming), with an massive table 5,5 on 14,5 feet. This time it was an acient game in 28mm with Hail Cesar rules. All terrains as some figures was supplied by Hugh and some other figures by David and Donald. This was my first time with any acient games and forgive me my lack of knowledge about the troops names etc in this post. The acient times it is not my period, if you know what I am talking about ;)
W tym tygodniu nie byłem w klubie, ale za to odwiedziłem Hugh. Hugh posiada bardzo fajnie urządzony gaming room (marzenie każdego początkującego gracza), z olbrzymim stołem o rozmiarach 5,5 na 14,5 stóp. Tym razem rozegraliśmy grę czasów starożytnych w skali 28mm z użyciem zasad Hail Cesar. Wszystkie tereny jak i część figurek została dostarczona przez Hugh'a, resztę figurek pochodzą z kolekcji David'a i Donald'a. to była moja pierwsza gra rozegrana według scenariusza starożytnego, więc proszę o wyrozumiałość dotyczącą nazw formacji itp. w tym poście. Po prostu starożytność nie kręci mnie aż tak bardzo, jeśli wiecie o czym mówię.
Battlefield. Pole bitwy.
We ware gaming the episode from the Third Sacred War (356 BC–346 BC). Phocians forces (David, Ray and myself) under command of Onomarchos (Colin) have been sent to stop Macedonias (Hugh, Dave and Jim) under Philip the 2nd (Donald)  who marched on to relive the siege of Chaereonea. Macedonians appear on the battlefield in one hedge column. As the first they have been attacked by Phoeban archers hiden on one of the three farms placed along the way to Chaereonea. This attack kept busy some Macedonians, but the rest of them, divided on two groups moved forward, one of them continue their march along the road, whilst the second decided to attack the middle farm. After a quick capture of the farm, the Macedonians have been suddenly fired by Phocian light artillery (according to David, there was the first use of the artillery on the battlefield other than the siege). After the first shock for the Macedonians they decided to attack with their skirmishes the positions of the artillery, but had been pushed back. In this moment the main forces of the Phocians moved their forces forward and prepare themselves agains Macedonian phalanx. This maneuver caused the Macedonians sent his main forces against the new threat. At this  moment they were surprised by Phocian Mercenaries put in ambush along the Chaeronea road. This ambush was only in half lucky. Macedonians stopped mercenaries and even broke them and forced to withdraw. After this there was finally the moment, when the main forces  could fight each other (finally I was able to take a part in the battle). As the first attack mine skirmishes armed with the slings. They tryed twice shoot at Macedonians, but twice their failed, and were massacred by the approaching phalanx. My commander, with the highest level of command among the Phoecian commanders, gave the signal to attack and hoplites clashed with Phalangites. The attack was stopped and both sides tightened in melee. Unfortunately we had to finish our game at this point, so the game was set as the drow, Phocans did not destroy the Macedonians neither Macedonians did not made their way to Chaeroneya free. 
Rozgrywaliśmy epizod z drugiej Świętej Wojny (356 p.n.e. –346 p.n.e.) Siły Fokidów (David, Ray i ja) pod dowództwem Onomarchosa (Colin) zostały wysłane by zatrzymać Macedończyków (Hugh, Dave i Jim) pod dowództwem Filipa II (Donald), którzy przybywali z odsieczą dla Cheronei. Macedończycy pojawili się na polu bitwy w jednej wielkiej kolumnie. Jako pierwsi zaatakowali fokidyjscy łucznicy, ukryci w jednej z farm położonych wzdłuż drogi do Cheronei. Atak ten zajął na pewien czas pewną część Macedończyków, reszta sił podzielona na dwie grupy, gdzie jedna z nich kontynuowała marsz wzdłuż drogi, a druga postanowiła zaatakować drugą z farm. Po dość szybkim jej opanowaniu, Macedończycy zostali nieoczekiwanie ostrzelani przez lekką artylerię fokidską (zgodnie z tym, co powiedział nam David było to pierwsze użycie artylerii w bitwie, inne niż jak zazwyczaj przy oblężeniu). Po opanowaniu pierwszego szoku, spowodowanego ostrzałem, Macedończycy wysłali swoich harcowników, by ci unieszkodliwili artylerię, ale zostali oni odparci. W tym momencie główne siły Fokidów przesunęły swoje pozycje do przodu i przygotowały się do walki przeciwko macedońskim falangom. Ten ruch spowodował, że Macedończycy skierowali wszystkie swoje główne siły przeciwko nowemu zagrożeniu. W tym momencie zostali znowu zaskoczeni atakiem fokidyjskich najemników, którzy oczekiwali w zasadzce wzdłuż drogi do Cheronei. Zasadzka była tylko w połowie udana dla atakujących. Macedończycy powstrzymali ich pierwszy atak, a następnie rozbili ich szeregi i zmusili do wycofania się. Po tym zdarzeniu nastąpiło w końcu spotkanie głównych sił (i w końcu mogłem wziąć udział w bitwie). Jako pierwsi zaatakowali moi harcownicy uzbrojeni w proce. Dwa razy próbowali ostrzelać Macedończyków, jednak ich akcja nie przyniosła żadnego rezultatu i wkrótce zostali zmasakrowani przez nadciągające falangi. Mój dowódca, z najwyższym poziomem dowodzenia wśród Fokidyjskich dowódców, dał sygnał do ataku i hoplici zaatakowali falangitów. Atak ten został zastopowany i obie strony pozostały w zwarciu. Niestety w tym momencie musieliśmy zakończyć naszą rozgrywkę i jednogłośnie ustaliliśmy jej wynik jako remis, Fokidowie nie zniszczyli armii macedońskiej, z kolei Macedończycy nie oczyścili sobie drogi do Cheronei.
As for me the game was great, and I want some more ancient gaming, there will be time for this in two weeks time. At this place I would like to thank Hugh and his wife for their hospitality. The shepherd pie was the best I ever had.

Jak dla mnie cała gra była wspaniała i jestem chętny na kolejne starożytne granie, będzie ku temu okazja za dwa tygodnie. W tym miejscu chciałbym podziękować Hugh'owi i jego żonie za ich gościnność. Shepherd pie było najlepszym, jakie zdarzyło mi się kiedykolwiek jeść.
Macedonians. Macedończycy.

Phocis light artillery. Fokidyjska lekka artyleria.

Mercenaries attacking Macedonians. Najemnicy ztakujący Macedończyków.

Hoplits vs Phalanx. Hoplici kontra falanga.

As usual, more pictures you can find on my flickr. Jak zawsze więcej zdjęć mozecie znaleźć na moim flickr.
http://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157630916874800/

There you have link to David's relation from the game (much more detailed from mine) with some additional pictures: Tutaj macie link do relacji na stronie Davida z gry (bardziej szczegółowa od mojej), z dodatkowymi zdjęciami.:
http://davestoybox.blogspot.co.uk/2012/08/thessaly-353.html

The pictures and relation from the Claymore soon. Zdjęcia i relacja z Claymore już wkrótce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz