niedziela, 14 listopada 2021

Schnücken-Mücken 1756.

Last Thursday we had a  game of SYW. We used Michael's Seven Years rules.

W ostatni czwartek mieliśmy grę z okresu wojny siedmioletniej. Do gry użyliśmy Michaelowych zasad Seven Years.SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.AUSTRIA & SAXONY / AUSTRIA i SAKSONIA
(Alasdair, Bartek)

INITIAL FORCES:

CinC

1st Infantry Brigade (Saxon)

2 x Musketeers
1 x Grenadiers
1 x Geschwindstück 

2nd Infantry Brigade (Saxon)

2 x Musketeers
1 x Grenadiers
1 x Geschwindstück 

Light Gun Battery (Saxon)

2 x Light Gun

1st Cavalry Brigade (Austrian)

1 x Dragoons
1 x Hussars
1 x Grencers

REINFORCEMENTS:

Turn 2:

2nd Cavalry Brigade (Austrian)

1 x Cuirassiers
1 x Hussars
1 x Grenzers

Turn 3:

1st Infantry Brigade (Austrian)

1 x Grenadiers (Elite)
2 x Grenadiers

Turn 5:

1st Medium Gun Battery (Austrian)

2 x Medium Gun

2nd Medium Gun Battery (Austrian)

2 x Medium Gun

Turn 6:

2nd Infantry Brigade (Austrian)

2 x Musketeers
1 x Light Gun

Turn 7:

3rd Infantry Brigade (Austrian)

3 x Musketeers (poor)
1 x Light Gun
PRUSSIA / PRUSY
(Campbell, Peter, Michael)

CinC

1st Infantry Brigade

1 x Grenadiers (elite)
2 x Grenadiers

2nd Infantry Brigade

1 x Fusiliers
2 x Musketeers
1 x Light Gun

3rd Infantry Brigade

3 x Musketeers
1 x Light Gun

1st Medium Gun Battery

2 x Medium Gun

2nd Medium Gun Battery

2 x Medium Gun

1st Cavalry Brigade

1 x Hussars (elite)
1 x Cuirassiers
1 x Jaegers

2nd Cavalry Brigade

1 x Dragoons
1 x Hussars
1 x Jaegers


3. The game. Gra.

This time we played with full national characteristics for all sides and with scarce ammunition (6 rounds per gun). Prussians started their march against our lines, but first, they tried to break our flanks with cavalry charges. Our left flank hasn't been covered by cavalry, but it was too large a distance for Prussians to reach us. On our right, Prussian elite cavalry was forced to retreat by our riders.

Tym razem zagraliśmy z pełnymi charakterystykami dla wszystkich narodowości zaangażowanych w grę oraz z ograniczoną amunicją (6 rund na działo). Prusacy zaczęli swój marsz przeciw nam, jednak wpierw spróbowali rozbić nasze flanki szarżami kawalerii. Nasza lewa flanka nie była chroniona przez kawalerię, na szczęście był zbyt duży dystans dla Prusaków, by móc nas zaatakować. Na naszej prawej flance, pruska elitarna kawaleria została przepędzona przez naszych jeźdźców.
Finally, Prussian cavalry charged frontally my Saxons. That finished very badly for Prussians, who had to withdraw. Soon our first reinforcements arrived and my left flank was covered by Austrian cavalry. Prussians had to change their tactic but also had to spend many officers rallying their troops and not spending them on a forced march, which would allow them to shorten their distance for their muskets and their guns.

W końcu pruska kawaleria zaszarżowała frontalnie moich Sasów. To skończyło się bardzo źle dla Prusaków, którzy musieli się wycofać. Wkrótce nasze pierwsze uzupełnienia przybyły i od tej pory nasza lewa flanka też była chroniona przez kawalerię. Prusacy musieli zmienić taktykę, jednak przy okazji wielu oficerów musiało zająć się porządkowaniem szyków oddziałów, zamiast być wykorzystani do wymuszenia forsownego marszu, co skróciło by dystans i dało by okazję do użycia dział i muszkietów.


Instead of moving their infantry forward, Prussians tried to break our flanks. That did not work. Finally, their realised that and pushed their infantry forward. However, I surprised them, by pushing my light gun battery forward. That stopped one of the Prussian infantry brigades from pushing forward. On the other side, my Saxons bravely stood against Prussian lines and guns. They were forced to retreat then rallied again and so on. But they hold the line. Finally, we were pushed back to the table edge and our reinforcements had a small area to enter. It looked very bad for us, however...

Zamiast pchać swą piechotę do przodu Prusacy próbowali złamać nasze flanki. To się nie powiodło. W końcu zrozumieli, że nie tędy droga i rzucili swą piechotę do ataku. Jednakże, udało mi się ich zaskoczyć, podciągając niepostrzeżenie baterię moich lekkich dział, co spowodowało zatrzymanie jednej z pruskich brygad piechoty. Po drugiej stronie moi Sasi dzielnie stawali przeciw nadciągającym pruskim liniom i ostrzeliwującym je działom. Byli zmuszani do odwrotu, następnie porządkowani i tak w kółko. Jednak wciąż stawiali opór. W końcu, musieliśmy cofnąć się do krawędzi stołu, czym znacznie ograniczyliśmy obszar, przez który mogły wejść uzupełnienia. Wyglądało to bardzo źle dla nas, jednakże...


Our reinforcements still arrived. Prussians managed to destroy one incoming battalion with their guns, but that was it. Finally, we got our gun batteries. When Prussians were out of ammo, we still have all ammunition available. Austrian medium guns opened fire, which finished with destroying 2 Prussian battalions. That finished with completely disorder among Prussian lines. We finished the game on turn 6, just before our last Austrian brigade arrived, but it was clear, that Prussians were unable to break our lines. Sadly for us, we were unable to chase them, therefore the game finished with a draw (despite some perfidious Prussian propaganda announcing it was their victory).

Nasze uzupełnienia wciąż przybywały. Prusakom udało się zniszczyć swoimi działami jeden z przybywających batalionów, ale to był koniec ich sukcesów. W końcu przybyły nasze działa. Gdy Prusakom kończyła się amunicja, my wciąż mieliśmy jej w bród. Austriackie średnie działa otworzyły ogień i zniszczyły 2 pruskie bataliony. To skończyło się na totalnym zdezorganizowaniu pruskich linii. Skończyliśmy grę na turze 6, zanim przybyła nasza ostatnia austriacka brygada, ale było oczywiste, że Prusacy nie są w stanie zniszczyć naszych linii. Niestety dla nas, nie byliśmy w stanie ścigać uciekających Prusaków, stąd można uznać tą grę za remis (pomimo perfidnej pruskiej propagandy, głoszącej ich zwycięstwo).
3. Links. Linki.


Michael:


Campbell (SESWC) (be aware of the Prussian propaganda):


Flickr:

2 komentarze:

  1. No to chyba jednak przegrana Prusaków! Propagandowo to mogliby sobie uznać tylko remis :)
    Bardzo fajna bitwa panowie!

    OdpowiedzUsuń