wtorek, 3 sierpnia 2021

Peterstown 1862.

I finally started my week off work, so I have 100% of my time for hobby only. This week will be quite intense as I have 3 games offline and 1 online planned. I also will finish painting something I have on my table and possibly will start something new. The first game was played on Sunday and it was 15mm ACW with Pickett's Charge rules.

W końcu zacząłem mój tydzień wakacji, więc 100% czasu mogę przeznaczyć tylko na hobby. Ten tydzień będzie dość intensywny, ponieważ mam zaplanowane 3 gry offline i jedną online, plus skończę malować to , co mam obecnie na stole i być może zacznę coś nowego. Pierwszą grę rozegrałem w niedzielę i była to wojna secesyjna w skali 15mm z zasadami Pickett's Charge.SCENARIO / SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Peter Mearns, Mike Ewans
SCENERY / SCENERIA: Peter Mearns
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Peter Mearns

1. Forces. Siły.
UNION / UNIA
(Peter, Bartek)

1st Infantry Brigade

3 x Infantry Regiment
1 x Gun Battery

2nd Infantry Brigade

3 x Infantry Regiment
1 x Gun Battery

3rd Infantry Brigade

3 x Infantry Regiment
1 x Gun Battery

4th Infantry Brigade

3 x Infantry Regiment
1 x Gun Battery

5th Infantry Brigade

3 x Infantry Regiment
1 x Gun Battery

6th Infantry Brigade (in reserve, never entered the battle)

3 x Infantry Regiment
1 x Gun Battery

Cavalry Brigade

2 x Cavalry RegimentCONFEDERATES / KONFEDERACI
(Campbell, Mike, Michael)

1st Infantry Brigade

3 x Infantry Regiment
1 x Gun Battery

2nd Infantry Brigade

3 x Infantry Regiment
1 x Gun Battery

3rd Infantry Brigade

3 x Infantry Regiment
1 x Gun Battery

4th Infantry Brigade

3 x Infantry Regiment
1 x Gun Battery

5th Infantry Brigade

3 x Infantry Regiment
1 x Gun Battery

6th Infantry Brigade

3 x Infantry Regiment
1 x Gun Battery

Cavalry Brigade

2 x Cavalry Regiment2. The game. Gra.


There were 3 objectives in the game, all 3 were in the middle of the table. Our plan was to take two of them and then defend them. However, Confederates forced us to modify that and we had to attack all of them. Rebels used their cavalry and some skirmished infantry and took two towns in the middle. Our troops moved very slowly, but kept the line and were ready to strike.

W naszej grze mieliśmy 3 główne cele, wszystkie one znajdowały się na środku stołu. Nasz plan zakładał wzięcie dwóch z nich i ich obrona. Jednakże, akcje Konfederatów wymusiły na nas zmianę tego planu i musieliśmy atakować je wszystkie. Rebelianci użyli kawalerii i strzelców, którzy zajęli oba miasteczka na środku. Nasza piechota poruszała się powoli, jednak utrzymywała linię i była gotowa do uderzenia.

Peter's units charged as the first. They clashed with Michael's cavalry. Michael survived the first wave, but with the next one, he was forced to withdraw. Peter entered the town and took objective for us. 

Oddziały Petera zaatakowały jako pierwsze. Starły się z kawalerią Michaela. Michaelowi udało się wytrzymać pierwszą falę uderzenia, jednak druga wyrzuciła go z miasteczka. Peter zdobył dla nas pierwszy z celów gry.The same happened on my side, but Mike was much harder to defeat. I tried several times and finally, I managed to push him off the farm. We got two objectives now.

Identyczna sytuacja wydarzyła się po mojej stronie, jednak było dużo ciężej pokonać Mike'a. Próbowałem kilka razy i w końcu udało mi się go wypchnąć z farmy. Teraz mieliśmy już dwa cele gry w naszych rękach.


The last question was, who is going to have the last objective, the hill. Mike took half of it first, but soon my units took the other half. Taking the farm by my, confused Mike, who had to support his units on his left flank. That freed my brigade, who attacked Campbell's forces on the back of the hill. Campbell repulsed my attack and forced my units to withdraw, but I still had a half of the hill, so no one could claim it as theirs. 

Ostatnim pytaniem było, kto zdobędzie trzeci z celów, wzgórze. Mike zajął pół jako pierwszy, jednak ja zająłem drugie pół. Zajęcie farmy spowodowało zamieszanie w szeregach Mike'a, który musiał wesprzeć oddziały na jego lewej flance. To uwolniło moją brygadę, która zaatakowała siły Campbella na zboczu góry. Campbellowi udało się odeprzeć atak, jednak wciąż połowa wzgórza należała do mnie, więc nikt nie mógł uważać go za ich.


After taking the town, Peter continued his attack and soon managed to destroy one of the Confederate infantry regiments. That had a huge impact on Rebel's morale. One of Michael's brigades started to waver and finally broke. That was the end of the game, with a clear Union victory.

Po zajęciu miasta, Peter kontynuował swój atak i wkrótce udało mu się zniszczyć jeden z regimentów konfederackiej piechoty. Miało to ogromny wpływ na morale Rebeliantów. Jedna z brygad Michaela zaczęła się wahać i w końcu została złamana. To był koniec gry z wyraźnym zwycięstwem Unii.

3. Links. Linki.

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157719643172017

4 komentarze: