sobota, 5 czerwca 2021

Kicheren 1870 (2)

This is the continuation of the game we played 2 weeks ago. The link to the first part is here:

To kontynuacja gry, którą rozegraliśmy 2 tygodnie temu. Link do części pierwszej tu:

https://asienieboje.blogspot.com/2021/05/kicheren-1870.html

1. The Game Continued. Kontynuacja gry.
So far French positions are safe, but the Prussians preparing another assault on a larger scale. Especially on their left flank. French managed to repulse the attack and destroy another 2 infantry units. After that Prussians withdraw and started rally their ranks.

Jak na razie pozycje francuskie są zabezpieczone, jednak Prusacy przygotowują kolejny atak. Szczególnie na ich lewej flance. Francuzom udało się jednak odeprzeć atak i zniszczyć kolejne 2 oddziały piechoty. Po tym Prusacy wycofali się by uporządkować swoje szyki.

It started the artillery duel, where the Prussians had much better results. However, the French also managed to respond to that and we are unable to tell right now, who is victorious in that clash.

Rozpoczął się pojedynek artyleryjski, gdzie Prusacy uzyskali lepsze rezultaty. Jednakże i Francuzi odnieśli tu pewne sukcesy. Na razie ciężko jest określić kto tu wygrywa, a kto przegrywa.
On my left flank, we had a death ride of the French cavalry. Prussian horse artillery is a threat for me, mostly because of its mobility. I decided to destroy it with a massive cavalry charge. However, what would happen, when for a charge you need two moves and you get only one? A massacre of your own men. I had to withdraw and lick my wound. My positions are still secured and if I have not made anything stupid or Campbell do something genius, I can push Prussians back and secure the French soil.

Na mojej lewej flance miałem śmiertelną szarżę francuskiej kawalerii. Pruska artyleria konna stanowiła dla mine zagrożenie, głównie ze względu na jej mobilność. Zdecydowałem się ją zniszczyć szarżą całej mojej kawalerii. Jednakże co może się wydarzyć, gdy do szarży potrzebujesz dwóch ruchów a otrzymujesz tylko jeden? Masakrę własnych oddziałów. Musiałem się wycofać, by wylizać swoje rany. Moje pozycje wydają się zabezpieczone i tylko coś głupiego, lub coś genialnego ze strony Campbella,  może  zatrymać mnie przed odrzuceniem Prusaków w tył i obronienia Francuskiej ziemi.
To be continued...

CDN...

2. Links. Linki.


Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/06/1870-bloody-noses-at-not-so-kicheren-ii.html


8 komentarzy: