poniedziałek, 1 lutego 2021

Catowitz 1759

Next testing game for Michael's rules Seven Years. This time we've added some additional rules to our game, like Limited Ammunition, Regimental Guns and Howitzers. Due to the fact that the game was held at Michael's house and we still use Houseparty, all photos were taken by him. 

Kolejna gra testowa zasad napisanych przez Michaela, Seven Years. Tym razem dodaliśmy dodatkowe zasady, takie jak limitowana amunicja, działa pułkowe i haubice. Ze względu, że gra odbyła się u Michaela i ciągle korzystamy z Houseparty, wszystkie zdjęcia zostały wykonane przez niego.
SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider, Bartek Żynda
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider


1. Forces. Siły.AUSTRIA
(Bartek)

INITIAL FORCES: 

1st Infantry Brigade

2 x Line Infantry
1 x Regimental Gun

2nd Infantry Brigade

2 x Skirmish

1st Cavalry Brigade

2 x Light Cavalry

Gun Battery

3 x Medium Gun

REINFORCEMENTS:

3rd Infantry Brigade

2 x Line Infantry (Grenadiers
1 x Regimental Gun

4th Infantry Brigade

2 x Line Infantry
1 x Regimental Gun

2nd Cavalry Brigade

2 x Heavy Cavalry
RUSSIA / ROSJA
(Michael)

INITIAL FORCES: 

1st Infantry Brigade

2 x Line Infantry
1 x Regimental Gun

2nd Infantry Brigade

2 x Skirmish

1st Cavalry Brigade

2 x Light Cavalry

Gun Battery

2 x Medium Gun

REINFORCEMENTS:

3rd Infantry Brigade

2 x Line Infantry (Grenadiers)
1 x Regimental Gun

4th Infantry Brigade

2 x Line Infantry
1 x Howitzer

2nd Cavalry Brigade

2 x Heavy Cavalry2. The game. Gra.

Just in the first turn, the Russian Skirmishers took half of the town. The other half was taken by my Skirmishers. For the rest of the game both sides fought for it, keeping safe positions in the buildings and surrounding forests and fired at each other constantly. Occasionally they gave a support fire if any other unit finds itself close to the town (for most of the game there were my troops). Finally, I managed to force one of the Russian units to move back but was to weak to take the whole town together with a bridge. The game had to decide on the other side.

Już w pierwszej turze rosyjscy harcownicy zajęli połowę miasta. Drugą połowę zajęli moi harcownicy. Przez resztę gry obie strony walczyły o nie, zachowując bezpieczne pozycje w budynkach i okolicznych lasach, ostrzeliwując się bez przerwy. Czasami oddawały ogień wspomagający na oddziały, które zbliżyły się do miasta (przez większość czasu były to moje jednostki). W końcu udało mi się zmusić jeden z oddziałów do wycofania się, jednak byłem za słaby by zająć całe miasto i most. Gra miała się rozstrzygnąć po drugiej stronie.In the centre Russians charged as the first and managed to broke one of my infantry unit. The other one managed to survive only because of the close support from my gun battery. Then there was a countless number of charges and countercharges of our light cavalries. They were all repulsed. The units were back in their starting positions, rallying their ranks up and attacking again. It went on for a long time.

W centrum Rosjanie zaszarżowali pierwsi i udało im się zniszczyć jeden z moich oddziałów piechoty. Drugiemu udało się przeżyć, tylko dzięki bliskiemu wsparciu mojej baterii dział. Wtedy nastąpiła niezliczona ilość szarż i kontrszarż naszych lekkich kawalerii. Wszystkie zostały odparte. Oddziały powracały wtedy na pozycje wyjściowe, porządkowały szyki i atakowały ponownie. To trwało przez dość długą chwilę.

In the meantime, our reinforcements started arriving on the table. Austrians were much better in that and soon my forces were more numerous than Russian. I concentrated all my infantry on my right flank with one grenadier unit left behind, just in case. They moved against incoming Russians. Soon that tactic started bringing some results. Russian units started to break one after another. The battle started turning in my favour.

W międzyczasie nasze uzupełnienia zaczęły pojawiać się na stole. Austriacy byli w tym znacznie lepsi i wkrótce moje oddziały były znacznie liczniejsze od rosyjskich. Skoncentrowałem całą swoją piechotę na prawej flance, zostawiając jeden oddział grenadierów w tyle, jakby co. Ruszyli na pojawiających się Rosjan. Wkrótce ta taktyka zaczęła przynosić rezultaty. Rosyjskie oddziały zaczęły być niszczone jeden za drugim. Gra zaczęła się przesuwać na moją korzyść.


Finally I pushed back whole left Russian flank on the table edge and made space for my heavy cavalry. They charged but has been repulsed. After that action, my Dragoons left their flank exposed, what was used by Russian heavy cavalry. This is how I lost my second unit. Fortunately for me, Russians were unable to push further and the status quo in the centre has been preserved.

W końcu zepchnąłem całą rosyjską lewą flankę na krawędź stołu i zrobiłem miejsce dla mojej ciężkiej kawalerii. Zaatakowali, ale zostali odparci. Po tej akcji moi dragoni zostawili swoją flankę niezabezpieczoną, w krtórą uderzyła rosyjska ciężka kawaleria. W ten sposób straciłem mój drugi oddział. Na szeście dla mnie Rosjanie nie mogli pchnąć dalej i status quo w centrum został zachowany.


Then I introduced an absolutely new tactic for my infantry. I started moving my battalions through first line battalions and doubled fire in that way. That proved to be very devastating for Russians. Soon their whole left flank was  nearly to broken. There was no other way as only to surrender the battle. Great Austrian victory.

Wtedy wprowadziłem nową taktykę dla mojej piechoty. Zaczęłem przepuszczać oddziały drugiej linii przed pierwszą i zdwoiłem ogień w ten sposób. To okazało się wyniszczające dla Rosjan. Wkrótce cała ich lewa flanka była na granicy załamiani. Nie było innego wyjścia jak tylko poddać bitwę. Wielkie zwycięstwo austirackie.

During the game, I lost only one battalion of infantry with a gun and one unit of Dragoons. Russians lost 4 units of infantry (one of them were Grenadiers) with guns. The additional rules proved to be a great extra thing which spiced the game. The howitzers were constantly desorganising my back infantry and the limited amunition forced both of us to take decisions to chose better opportunity to fire. I think that the rules are ready to be published and keep an eye on Michael's blog for any updadates about it.

Podczas gry straciłem jedynie batalion piechoty z działem i jeden oddział dragonów. Rosjanie stracili 4 bataliony piechoty (w tym jeden grenadierów) z działami. Dodatkowe zasady okazały się doskonałe i podkręciły grę. Haubice nieustannie dezorganizowały moją tylna piechotę a limitowana amunicja wymuszała na nas dezycje by strzelać w pewniejszych do tego sytuacjach. Wydaje mi sie, że zasady są już gotowe, by je opublikować i prawdzajcie blog Michaela na temat nowości na ten temat.

3. Links. Linki.

Michael:

game: https://meneken.blogspot.com/2021/01/1759-catowitz-seven-years-war-rule.html

rules: https://meneken.blogspot.com/p/seven-years-set-of-rules-for-gaming.html


6 komentarzy:

 1. Spectacular and beautiful pictures Bart, great looking game!!!

  OdpowiedzUsuń
 2. Splendid gaming with beautifully painted SYW figures, Bartek! Also, it's always nice trying out new rules - especially if someone else is the GM! :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Absolutely agree with you. Thank you for your comment

   Usuń
 3. Awesome looking game as always Bart!

  OdpowiedzUsuń