piątek, 5 lutego 2021

Krzegrzowice 1939.

Today first game from three prepared by myself. My favourite WW2 system is Rapid Fire! I haven't played it for ages and as we play virtually at homes, it was a great opportunity to refresh the system and some of my figures and models. This time I decided to use my Poland 1939 collection. Some of them had not seen the gaming table yet and I decided to change it.

Dzisiaj pierwsza gra z trzech przygotowanych przeze mnie. Moim ulubionym systemem drugo wojennym jest Rapid Fire! Nie grałem już w niego od wieków, a że wciąż gramy wirtualnie w naszych domach, była to doskonała okazja by odświeżyć zasady, moje modele i figurki. Tym razem wybór padł na kolekcję Polska 1939. Niektóre z nich nie dotknęły jeszcze stołu do gry i była to doskonała okazja by to zmienić.SCENARIO / SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: Bartek Żynda, Angus Konstam, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda


1. Forces. Siły.POLAND / POLSKA
(Michael)

HQ: CO + 4 fig. + ATR team

1st Coy: 11 figures + GL team
2nd Coy: 11 figures + GL team
3rd Coy: 11 figures + GL team
Support Coy: MMG team + 81mm Mortar team
AT Coy: 2 x 37mm ATG
Gun Coy: 1 x 100mm Howitzer + 1 x 75mm IG

FT tank Coy: 1 x FT17 (MG) + 2 x FT17 (Gun)
TKS Coy: 1 x TKS (20mm) + 2 x TKS (MG)

Air Support: PZL P11
GERMANY / NIEMCY
(Bartek)

HQ Unit: CO + 3 fig. in SdKfz 251/6 + SdKfz 11 (repair)

Armoured Car Recce Company: SdKfz 223, SdKfz 221, SdKfz 222

Tank Battalion:
HQ: PzKpf 35(t) (command), PzKpfw I
1st Coy: 2 x PzKpfw II, 2 x PzKpfw I
2nd Coy: 2 x PzKpfw 35(t), 2 x PzKpfw II
3rd Coy: 2 x PzKpfw 38 (t), 2 x PzKpfw II

Motorised Rifle Battalion:
HQ: CO + 5 fig. (ATR, 50mm Mortar) in SdKfz 247
1st Coy: 9 fig. in truck
2nd Coy: 9 fig. in truck
3rd Coy: 9 fig. in truck
Support Coy: 2 x MG34 (tripod), 1 x 81mm Mortar + 2 x truck
Artillery Coy: 1 x PaK 36 ATG, 1 x 7,5cm IG + 2 x Kfz. 70

Air Support: Ju87 Stuka
2. The game. Gra.

Poles started the game deployed in Krzegrzowice with some forces in trenches. Germans entered the table in turns, in the following order:

 1. Recce Company + Tank Battalion (every Coy roll D6, on 5 or 6 it enters).
 2. Tank Battalion (rest companies on 3-6) + Motorised Infantry (Companies on 5 or 6). 
 3. All tank companies, who not entered yet + Infantry (on 3-6).
 4. All remaining infantry, Air support (on 6).
 5. Air Support (on 4-6).
 6. Air Support.  

Air Support stay 2 turns on the table, then have to return to base. After that, it can return after D3 turn. Poles have to stand for 14 turns. They also were able to get air support, but that was much harder to get it. Polish player had to roll 2D6 for it from turn 3 with the possibility of getting one in turn 4. It started off double 6, next was double 5 or 6 and so on. Finally, Poles would get it in turn 13 without the rolling. However, it could arrive only once during the whole game.

Polacy zaczęli grę, rozstawieni w Krzegrzowicach z niektórymi oddziałami w okopach. Niemcy wkraczali na stół w turach, w następującym porządku:

 1. Zwiad + Batalion czołgów (każda kompania na rzut K6, na 5 lub 6 wchodzi).
 2. Batalion czołgów (reszta kompanii na 3-6) + piechota zmotoryzowana (kompanie na 5 lub 6)
 3. Pozostałe kompanie czołgów, które jeszcze nie weszły + piechota (na 3-6)
 4. Pozostałą piechota, wsparcie lotnicze (na 6)
 5. Wsparcie lotnicze (na 4-6)
 6. Wsparcie lotnicze.
Samolot pozostaje na stole przez 2 tury i musi powrócić do bazy. Po tym, może powrócić na turę po rzucie K3. Polacy muszą utrzymać się przez 14 tur. Też mogą otrzymać wsparcie lotnicze, ale jest to znacznie trudniejsze. Od tury trzeciej polski gracz rzuca o to 2K6, z możliwością otrzymania takowego w turze czwartej. Zaczyna się od dubletu 6, w następnej turze dubletu 5 lub 6 i tak dalej. Ostatecznie otrzyma wsparcie w turze 13 bez rzucania o to. Jednakże takie wsparcie może otrzymać jedynie raz w ciągu całej gry.

It started very badly for Germans. Their Recce company entered the table from Przedkrzegrzowice and was welcomed with accurate anti-tank fire. One car gets destroyed and other heavily damaged and finally, all unit forced to withdraw. However, soon more German vehicles arrived on the table, but Poles answered with very accurate fire.

Zaczęło się bardzo źle dla Niemców. Ich rozpoznanie weszło od strony Przedkrzegrzowic i zostało przywitane bardzo celnym ogniem ppanc. Jeden z samochodów został zniszczony i drugi ciężko uszkodzony i w końcu cały oddział został zmuszony do wycofania się. Jednakże wkrótce coraz więcej niemieckich pojazdów pojawiło się na stole, Polacy wciąż odpowiadali celnym ogniem.

Germans pushed with their tank and kept their infantry behind. In the meantime Poles despite casualties still held their positions. Then an ominous noise from above was heard...

Niemcy pchnęli swoje czołgi do przodu ale piechotę trzymali w tyle. W międzyczasie Polacy, pomimo strat wciąż utrzymywali pozycje. Wtedy dał się słyszeć złowrogi hałas z góry...
Yes, it was German air support with Ju87 Stuka. With a big noise from their siren, it bombed Polish positions. Despite this, the Poles continued to hold their positions. Eventually, they lost their guns and the troops on the left bank had to surrender.

Tak, to niemieckie wsparcie lotnicze w postaci Ju87 Stuka. Z olbrzymim hałasem swojej syreny, zbombardował polskie pozycje. Pomimo tego Polacy wciąż trwali na swoich pozycjach. Ostatecznie stracili swoje działa i oddziały na lewym brzegu musiały się poddać.
The right bank units continued to defend their positions. Germans decided to push their tanks over Krzegrzowianka River, but most of the tanks got stuck in the river mud (on a roll 4-6 they crossed the river without problems with D6 movement penalty). The Poles tried to fire back, but they were overwhelmed by the greater advantage of the enemy.

Prawobrzeżne oddziały wciąż broniły swoich pozycji. Niemcy zdecydowali się pchnąć swoje czołgi przez Krzegrzowiankę, ale większość czołgów utknęła w rzecznym mule (na rzut 4-6 przekraczały rzekę bez problemów z kosztem ruchu wynoszącym jeden rzut kością). Polacy próbowali odpowiedzieć ogniem ale byli przygniatani coraz większą przewagą wroga.Then they were attacked from the air again. It was too much and the rest of the Polish troops capitulated. The Germans seized the city and soon they also took Zakrzegrzowice. It looked like the battle was over..

Wtedy zostali ponownie zaatakowani z powietrza. Tego było już za wiele i reszta polskich oddziałów skapitulowała. Niemcy zajęli miasto i wkrótce zajęli też Zakrzegrzowice. Wyglądało na to, że bitwa jest już skończona... 

Another plane appeared, this time with a white and red checkerboard on the wings. It dropped bombs on an unexpected such attack Germans, but without any effect. The battle was over.

Pojawił się kolejny samolot, tym razem z biało czerwoną szachownicą na skrzydłach. Zrzucił bomby na niespodziewających się takiego ataku Niemców, ale bez żadnego efektu. Bitwa była skończona.
Polish casualties/destroyed units:

Polskie straty:Polish POW:

Polscy jeńcy:German casualties/destroyed units:

Niemieckie straty:3. Links. Linki.

Michael:

to be updated soon...

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157718177497402

10 komentarzy:

 1. Super? Czy Michael da radę wymówić miejsce starcia? :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Looks very nice, I do like the terrain!

  OdpowiedzUsuń
 3. Listy armii na Wrzesień sam tworzysz? GL to granatnik?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, na podstawie dostępnych mi materiałów. Tym razem jednak, ta niemiecka to zupełna fikcja, ponieważ chciałem użyć obu typów czechosłowackich czołgów, a te były w różnych dywizjach. Tak GL to granatnik.

   Usuń
 4. Nice set up Bart, it looks like it played out OK.
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń
 5. Top looking game. It sounds like the blitzkrieg got bogged down a bit (literally), but managed to overcome the defenders.
  Regards, James

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Yes it has. This time Germans were better. It not going to be funny for them in the next scenarios ;)

   Usuń