piątek, 21 lutego 2020

Pickett's Charge for the first time. Pickett's Charge po raz pierwszy.

Last Thursday we had our first game with Pickett's Charge from TFL. After a quick look through the rules, I noticed that they will be very similar to General d'Armee and I wasn't wrong. It is the same author and as I've been told those were written before Gd'A.
W ostatni czwartek mieliśmy naszą pierwszą grę z zasadami Pickett's Charge od TFL. Po szybkim przejrzeniu zasad, zauważyłem że są one bardzo podobne do General d'Armee i się nie pomyliłem. Ten sam autor i  jak mi powiedziano były one napisane przed Gd'A.SCENARIO / SCENARIUSZ: Mike Evans
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Mike Evans, Peter Mearns
SCENERY / SCENERIA: SESWC, Mike Evans
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Peter Mearns


1. Forces. Siły.UNION / UNIA
(Alasdair, Michael, Peter)

1st Brigade
5 x Infantry Regiment
1 x Gun battery

2nd Brigade
5 x Infantry Regiment
1 x Gun battery

3rd Brigade
4 x Infantry Regiment


Reinforcements

4th Brigade
4 x Infantry Regiment

5th Brigade
4 x Infantry Regiment

6th Brigade
4 x Infantry Regiment

CONFEDERATES / KONFEDERACI
(Mike, Bartek)

1st Brigade
3 x Infantry Regiment
1 x Gun Battery

Reinforcements

2nd Brigade
4 x Infantry Regiment
1 x Gun Battery

3rd Brigade
4 x Infantry Regiment
1 x Gun Battery

4th Brigade
4 x Infantry Regiment

5th Brigade
4 x Infantry Regiment
2. The game. Gra.


Our game objective was a big hill defended by the 1st Confederate Brigade under my command. Union forces very quickly approached my positions, however, their movement was finally slowed by my artillery. Soon I was supported by the incoming 2nd and 3rd Confederate Brigades. My positions were secured. I was preparing my units against the possible Union charge.
Celem naszej gry było duże wzniesienie, bronione przez 1. brygadę Konfederatów pod moim dowództwem. Siły Unii bardzo szybko zbliżały się do moich pozycji ale ostatecznie ich ruch został spowolniony przez moją artylerię. Wkrótce zostałem wsparty siłami 2. i 3. brygady Konfederatów. Moje pozycje były zabezpieczone. Przygotowywałem się na prawdopodobną szarżę wojsk Unii.

Peter and Michael continued to march against my hill. In the same time, Alasdair decided to make a huge encircled movement and attack us on our left flank. That was great for our battle plan, as kept a large Union force off the objective. Against them, Mike sends the rest of our forces (4th and 5th brigades). Union tried to charge our forces, but those were repulsed with very accurate defending fire.
Peter i Michael kontynuowali marsz przeciw moim pozycjom. W tym samym czasie Alasdair zdecydował się wykonać wielki ruch okrążający, próbując zajść nas od naszej lewej flanki. Było to dobre dla naszego planu bitewnego, ponieważ trzymało z dala od celu gry duże siły Unii. Przeciw nim Mike wysłał resztę naszych sił (4. i 5. brygadę). Unia próbowała szarżować na nasze oddziały, jednak te zostały odparte celnym ogniem obronnym.


Everything was going to decide on my hill. Peter's brigades suppressed by very accurate of my and Mike's guns and muskets was unable to support Michael's charge on my positions. That started very well for the Union. They shortened the range and fired at my boys. Some of my units did not take the pressure very well and moved back. That allowed the Yankee charged on my outnumbered units. The charge was repulsed and was very close that my units would be broken. Happily, that did not happen. In the next turn, I managed to put an order amongst my lines and the next Union charge met the hard defence. Union brigade withdraws with a great loss. That finished the game, with the hill still in Confederate hands.
Wszystko miało się więc zdecydować na moim wzgórzu. Brygady Petera przygniecione celnym ogniem moich i Mike'a dział i muszkietów nie była w stanie wesprzeć szarzy Michaela na moje pozycje. Ta zaczęła się bardzo dobrze dla Unii. Skrócili odległość i ostrzelali moich chłopców. Niektóre moje oddziały nie wytrzymały presji i się cofnęły. Pozwoliło to Jankesom na zaszarżowanie w przewadze liczebnej na moje oddziały. Atak został odparty z wielkim trudem i było blisko, by moje oddziały załamały się. Na szczęście to się nie stało. W następnej turze udało mi się przywrócić porządek w moich liniach i następna szarża Unii spotkała się z twardą obroną. Brygada Unii wycofała się z wielkimi stratami. To zakończyło grę, ze wzgórzem wciąż w rękach Konfederatów.

Rules worked very well, the same as their Napoleonic version. I'm sure that it will be a good alternative for our games with Black Powder if we get bored with that system and we decide to made a change.
Zasady sprawdziły się bardzo dobrze, tak samo jak ich napoleońska wersja. Jestem pewien, że będą dobrą alternatywą dla Black Powder, jeśli by nam się one znudziły i zdecydowalibyśmy się na zmianę.

3. Links. Linki.


Michael:


SESWC:


Flickr:


4 komentarze: