środa, 19 lutego 2020

Chrząszczyżewoszyce 1657.

Last Thursday I had the opportunity for the first time to field all my 17th century armies in 15mm. Both of them Commonwealth and Swedish stand again each other. I little modified the army lists, to be able to put as much as possible my units. Only three bases left home, so you will be able to see my whole collection. We used the By Fire and Swords rules for our game.
W ostatni czwartek miałem w końcu sposobność wystawić moje siedemnastowieczne armie w całości po raz pierwszy. Obie, Rzeczpospolitej i Szwecji stanęły naprzeciw sobie. Lekko zmodyfikowałem listy armii, by móc wystawić jak największą liczbę oddziałów. Tylko 3 podstawki zostały w domu, więc możecie podziwiać moją całą kolekcję. Do gry użyliśmy zasad Ogniem i Mieczem.

©Michael SchneiderSCENARIO / SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.COMMONWEALTH/RZECZPOSPOLITA
(Alasdair, Chris, Peter)

Regimentarz (3 orders)

Elite Cavalry Regiment

Colonel (3 orders)
Rotamaister (1 order)
2 x Winged Hussar banner (3 bases each)
1 x Elite Pancerni with Spears banner (3 bases)
1 x Elite Cossack Style Cavalry banner (3 bases each)
1 x Pancerni banner (3 bases)
2 x Cossack Style Cavalry banner (3 bases each)
1 x Cossack Style Cavalry banner (2 bases each)

Cavalry Regiment

Colonel (3 orders)
Rotamaister (1 order)
2 x Winged Hussar banner (3 bases each)
1 x Elite Pancerni with Spears banner (3 bases)
1 x Elite Cossack Style Cavalry banner (3 bases each)
1 x Pancerni banner (3 bases)
3 x Cossack Style Cavalry banner (2 bases each)

Light Cavalry Regiment

Colonel (3 orders)
Rotamaister (1 order)
1 x Pancerni banner (3 bases)
2 x Cossack Style Cavalry banner (3 bases each)
2 x Wallachian banner (3 bases each)

Dragoon Regiment

Colonel (3 orders)
2 x Dragoon company (4 bases each)KINGDOM OF SWEDEN/KRÓLESTWO SZWECJI
(Campbell, Michael)

General (4 orders)

1st Veteran Mercenary Reiter Regiment

Colonel (3 orders)
Lieutenant (1 order)
1 x Armoured Veteran Mercenary Reiter company (3 bases)
1 x Veteran Mercenary Reiter company (3 bases)

2nd Veteran Mercenary Reiter Regiment

Colonel (3 orders)
Lieutenant (1 order)
1 x Armoured Veteran Mercenary Reiter company (3 bases)
1 x Veteran Mercenary Reiter company (3 bases)

Veteran Mercenary Dragoon Regiment

Colonel (3 orders)
Lieutenant (1 order)
1 x Mercenary Veteran Dragoon Company (6 bases)
2 x Mercenary Veteran Dragoon Company (4 bases each)

Veteran Mercenary Infantry Regiment of the New Type

Colonel (3 orders)
2 x Veteran Mercenary Musketeer Company (4 bases each)
1 x Veteran Mercenary Pikemen Company (4 bases)

Gun Battery

Major (1 order)
2 x light gun


2 x transport wagons2. The game. Gra.

I gave in my scenario time of 6 turns or 9:45pm as a call off the game. As you possibly noticed, Polish forces were much stronger, so using the rules for divisional battles I gave the Swedes some special effects. They were starting the game, have a bigger deployment zone and before the game they were able to do pre bombardment. Unfortunately for Poles their Elite regiment did not get their money on time and they formed a confederation, so every order cost 2 order point. The objective of the game were 2 transport wagons with looted goods. Swedes have to move them from one edge of the table to the other. The side who will be in possession of the wagons would get extra 6 points to the score.
W moim scenariuszu zaplanowałem grę na 6 tur, lub do godziny 21:45, jeśli by to się nie udało. Jak na pewno zauważyliście polskie siły były dużo silniejsze, więc używając zasad do walk dywizyjnych dałem Szwedom pewne dodatkowe efekty. Zaczynali grę, mieli większą strefę rozstawienia oraz przed grą mogli ostrzelać przeciwnika z dział. Na nieszczęście dla Polaków, ich doborowy pułk nie otrzymał na czas pieniędzy i zawiązali konfederację, więc każdy rozkaz kosztował ich podwójnie. Celem gry były dwa wozy transportowe pełne zrabowanego dobra. Szwedzi musieli przeprowadzić te wozy z jednego końca stołu na drugi. Strona, która na koniec gry będzie w posiadaniu tych wozów otrzyma dodatkowe 6 punktów do wyniku.

©Michael Schneider


The game started. Sadly the Swedish pre bombardment was very ineffective. Commonwealth put their elite regiment in the centre, that was commanded by Chris, who also was the main commander. On his left were cavalry regiment under Alisdair, who for this game will be called Colonel Alisdarowski, you will see why in a moment. On Chris's right 2 regiments, dragoons and light cavalry under Peter. Swedes put their infantry with guns on the big hill in the centre of the field, all under Michael. One of the Reiters regiment kept an eye on their right flank, where the second was kept in reserve. Swedish dragoons were on the left flank. Reiters and Dragoons were commanded by Campbell.
Gra się rozpoczęła. Szwedzkie przygotowanie artyleryjskie okazało się bardzo nieefektywne. Rzeczpospolita ustawiła swój doborowy pułk w środku. Dowodził nim Chris, który był również głównodowodzącym. Po jego lewej ustawił się pułk jazdy Alasdaira, który na czas tej gry będzie nazywany Alisdarowskim, zaraz przekonacie się dlaczego. Po prawej stronie Chrisa 2 pułki: dragonów i lekki pod dowództwem Petera. Szwedzi ustawili swoją piechotę z działami na wielkim wzgórzu w centrum pola, oba pod dowództwem Michaela. Jeden z pułków rajtarskich pilnował ich prawej flanki a drugi pozostawał w rezerwie. Szwedzcy dragoni trzymali lewą flankę. Rajtarami i dragonami dowodził Campbell.
Poles had a big trouble in the centre as the passing orders to units in the elite troops was very expensive. So all orders were passed to Winged Hussars to charge. The same did Alisdairowski with his Winged Hussars, however, he pushed all his units forward. Soon Chris's Hussars hit the exposed Campbell's dragoon, while Alisdair's Hussars hit Michael's infantry and Campbell's Armoured Reiters. We had a first surprise of the game, infantry only withdraws and Reiters pushed back the Hussars. Dragoons were not that lucky and was forced to withdraw with heavy casualties. 
Polacy mieli duże trudności w centrum, ponieważ wydawanie rozkazów kosztowało ich dwa razy więcej niż normalnie. Wszystkie rozkazy zostały przekazane husarii by szarżować. To samo zrobił Alisdairowski, z jego husarzami, jednak w jego wypadku reszta pułku podążyła za nimi. Wkrótce husaria Chrisa wpadła na nieosłoniętych dragonów Campbella, a skrzydlaci wojownicy Alisdaira na piechotę Michaela i rajtarię Campbella. Mieliśmy pierwszą niespodziankę w tej grze. Piechota wycofała się a rajtarzy odepchnęli husarię. Dragoni nie mieli tyle szczęścia i z wielkimi stratami musieli się wycofać.


Another Polish charge followed. This time much more successful. Alasdair's hussars finally coped with the Reiters, which were forced to withdraw. Then Alasdair, or rather Aladairowski attacked again with hussars and pancerni with spears on infantry and artillery. He took the guns and left infantry very disorganised. Now he had freeway to the wagons!
Nastąpiła kolejna polska szarża. Tym razem bardziej przełamująca. Husaria Alasdaira w końcu poradziła sobie z rajtarami, których zmusiła do wycofania się. Wtedy Alasdair, a raczej Alasdairowski natarł znów husarią i pancernymi z rohatynami na piechotę i artylerię. Zdobył działa i poważnie zdezorganizował szwedzką piechotę. Teraz miał wolną drogę do wozów!When Alasdairowski was raging with his hussars, Peter slowly closed the Swedish way out of the battlefield. His dragoons moved through the woods, where they started exchange fire with Swedish dragoons. But the most important was his light cavalry regiment, which flanked the Swedish from their left. The game was over...
Kiedy Alasdairowski szalał  ze swoją husarią, Peter powoli zamykał Szwedom drogę wyjścia z pola walki. Jego dragoni poruszali się przez las, gdzie rozpoczęli wymianę ognia ze szwedzkimi dragonami. Najważniejszy jednak był jego pułk lekki, który obszedł Szwedów z lewej strony. Gra była zakończona...Poles lost only 2 bases (one of winged hussars and one of pancerni). Swedes lost 2 commanders, 1 base of armoured reiters, 6 bases of dragoons, 2 bases of musketeers, 2 bases of pikes and 2 wagons.  Their dragoons regiment was nearly broken but passed morale test. Poles won 11:0 in points so strategic victory.
Polacy stracili tylko 2 podstawki (po jednej husarii i pancernych). Szwedzi stracili 2 dowódców, 1 podstawkę opancerzonych rajtarów, 6 podstawek dragonów, 2 podstawki muszkieterów, 2 podstawki pikinierów oraz 2 wozy. Ich pułk dragonów był na skraju załamania, jednak udało się im zdać test morale. Polacy wygrali więc 11:0, strategiczna wygrana.It was a pleasure to finally put all my toys on the table. My plans for the future with that matter are 2 more Reiters regiments for the Swedes and one cavalry for the Poles, to be much more correctly with the rules. Then the new side of the conflict, I'm thinking to start Russian troops.
To była przyjemność w końcu wystawić całość moich żołnierzyków na stole. Moje plany w tej materii to dwa regimenty rajtarii dla Szwedów i jeden kawalerii dla Polaków, by być bardziej zgodnym z zasadami. Potem kolejna strona w konflikcie, myślę tu o zaczęciu sił rosyjskich.

3. Links. Linki.Michael:

Campbell (SESWC):

Flickr:

10 komentarzy:

 1. ... of course you need more Poles as they really seem to be not enough, ... if you want to outnumber the Swedes more than 1:2! ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Yes, you just discovered my cunning plan. I was going to outnumber them 1:3!

   Usuń
 2. Bartek, świetna gra! Polacy wygrali bardzo fajnie! Herbatniki w pobliżu konwoju są atrakcyjne do przechwycenia)))

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ciastka miały być dodatkową nagrodą w przypadku przechwycenia. Niestety Michael zjadł je sam, zanim Alisdair wziął wozy. W tych zasadach gdy szarżuje husaria, to nie ma mocnych...

   Usuń
 3. Wspaniała miejscowość z bogatą tradycją filmową, nie do wymówienia dla nie-Polaków;-))

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. U mnie jeszcze dochodzi tradycja sławnych bitew ;)

   Usuń
 4. Another great looking game, these Winged Hussars illuminate the battlefield!

  OdpowiedzUsuń