środa, 26 lutego 2020

2nd Battle of Soggy Bottom 1644, Druga bitwa pod Soggy Bottom 1644.

Last Sunday we returned to our big ECW game with the For King and Parliament rules. This time we played the fictitious 2nd battle of Soggy Bottom on a large 20 x 6 feet (6,1 x 1,8m) table. It was 11 players game.
W ostatnią niedzielę powróciliśmy do Angielskiej Wojny domowej i zasad For King and Parliament. Tym razem rozegraliśmy fikcyjną drugą bitwę pod Soggy Bottom na olbrzymim stole o wymiarach 20 na 6 stóp (6,1 x 1,8 m). W grze wzięło udział 11 graczy.SCENARIO / SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Peter Mearns
SCENERY / SCENERIA: Peter Mearns, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Campbell Hardie, Ian Carter, Angus Konstam, Jack Glanville

1. Forces. Siły.ROYALISTS / ROYALIŚCI
(Mike, Alasdair, Bartek, Ian, Chris)

HM the King
The Gentleman Pensioners, Swedish horse, Veteran
Field Artillery

Goring's Brigade
1 x Swedish Horse, Veteran
3 x Swedish Horse
1 x Commanded Shot
1 x Dragoon, dismounted

Snoring Brigade
4 x Swedish Horse

Archer's Brigade
2 x Foot Battalia
1 x Foot Battalia, raw
1 x Foot Battalia, raw, untried

Astley's Brigade
1 x Foot Battalia, veteran
2 x Foot Battalia
1 x Foot Battalia, raw, untried

Gerard's Brigade
3 x Foot Battalia
1 x Foot Battalia, raw
1 x Foot Battalia, raw, untried

Belasyse's Brigade
3 x Foot Battalia
1 x Foot Battalia, raw, untried
Siege Artillery

Pargeter's Brigade
4 x Swedish Horse
1 x Swedish Horse, raw
1 x Swedish Horse, raw, untried
1 x Commanded Shot
1 x Dragoons, mountedPARLAMENTARIANS / PARLAMENTARIANIE
(Mike MDF, Campbell, Michael, Peter, Jack, Ben)

General Skippon

Earl of Bedford's Brigade
3 x Dutch Horse
1 x Dutch Horse, raw
1 x Commanded Shot
1 x Dragoons, dismounted

Haselrig's Brigade
1 x Dutch Cuirassiers
1 x Swedish Horse
1 x Swedish Horse, raw

Sterling's Brigade
2 x Foot Battalia
2 x Foot Battalia, raw, untried

Hamden's Brigade
4 x Foot Battalia

Meldrum's Brigade
3 x Foot Battalia
1 x Foot Battalia, raw, untried
1 x Siege gun

Lumsden's Brigade
1 x Foot Battalia, veteran
3 x Foot Battalia
1 x Foot Battalia, raw, untried

Leslie's Brigade
2 x Dutch Horse, poorly mounted
2 x Scots Lancers, poorly mounted
2 x Swedish Horse, poorly mounted

Cromwell's Brigade
1 x Swedish Horse, veteran
1 x Commanded Shot
1 x Dragoons, mounted


2. The game. Gra.


Having better cavalry our plan was to win both flanks and keep the middle of the battlefield with our infantry, so classical Cannae tactic. As all of you know, the plans are always different than in reality... I played the role of the king, while Campbell played the main Roundhead commander. I moved my personal royal cavalry to strengthen our left flank. despite being the king I played the Astley's Brigade as well.
Mając lepszą kawalerię nasz plan zakładał zwycięstwo na flankach i utrzymanie środka pola walki naszą piechotą, klasyczna taktyka kananejską. Jak zapewne wszyscy wiecie, plany swoją drogą, rzeczywistość własną... W grze odgrywałem rolę króla, natomiast Campbell przywódcy Okrągłogłowych. Moją osobistą kawalerię wysłałem do wzmocnienia naszej lewej flanki i oprócz tej roli dowodziłem jednocześnie brygadą Astleya.I will start from our right this time. Our cavalry under Chris managed to defeat the Scottish and Parliamentarian cavalry under Ben. However instead of support our infantry it pursued the running enemy cavalry and have not made their job in 100%...
Zacznę od naszej prawej strony. Nasza kawaleria pod dowództwem Chrisa pokonała kawalerię szkocką i parlamentu, jednak sama udała się w pościg za uciekającymi i nie wsparła naszej piechoty, czyli nie wykonała swojego zadania w 100 procentach...


On our left, we had a duel of both Mikes. This time Mike MDF was much luckier and he stopped our cavalry attack. Later our Mike has sent his veteran cavalry to support my infantry but it was too late for that...
Na naszej lewej stronie mieliśmy pojedynek obu Mike'ów. Tym razem szczęście dopisało Mike'owi MDF, który zatrzymał naszą kawalerię. Później nasz Mike wysłał doświadczoną kawalerię by wesprzeć moją piechotę, ale było na to już za późno...

The infantry fight had to decide the battle. On our side Alasdair, myself and Ian against Campbell, Michael and Jack. Having no support from our cavalry and having many worst units we had to finally to give up to the opponent's advantage. Our morale got broken and we lost the battle...
Walka piechoty miała więc zdecydować o wyniku bitwy. Po naszej stronie Alasdair, ja i Ian walczyli przeciw Campbellowi, Michaelowi i Jackowi. Będąc pozbawionymi wsparcia kawalerii i mając gorsze oddziały musieliśmy w końcu ulec przewadze przeciwnika. Nasze morale zostało złamane i przegraliśmy bitwę...
3. Links. Linki.


Michael:

Campbell (SESWC):

Flickr:


4 komentarze: