poniedziałek, 10 lutego 2020

Adventures of Colonel Zynda (part 1). Przypadki pułkownika Zyndy (część 1).

Last Thursday we had another 54mm game with Songs of Drums and Shakos rules. Mike some time ago painted a special figure of Polish Lancier of the Guard. He called him Colonel Zynda and that was his debut on the table. I cannot deny that that figure flattered me very much! In Mike's scenario, it was the day after the battle of Waterloo and Colonel Zynda together with some French companions looking his way to Paris. Colonel lost his horse during the battle and was wounded in his leg. He was surrounded somewhere near the bridge by some Prussian and British forces...
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną grę z użyciem figurek w skali 54mm i zasad Songs of Drums and Shakos. Mike jakiś czas temu pomalował specjalną figurkę polskiego lansjera gwardii. Nazwał go pułkownik Zynda i był to jego debiut na stole. Nie mogę zaprzeczyć, że tym bardzo mi schlebił! W scenariuszu Mike'a jest dzień po bitwie pod Waterloo i pułkownik Zynda razem ze swoimi francuskimi towarzyszami wycofuje się do Paryża. Pułkownik podczas bitwy stracił swego konia i jest ranny w nogę. Został okrążony w pobliżu mostu przez siły prusko brytyjskie...SCENARIO / SCENARIUSZ: Mike Evans
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Mike Evans
SCENERY / SCENERIA: Mike Evans, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Mike Evans


1. Forces. Siły.FRANCE/FRANCJA
(Mike, Mike MDF, Bartek)

Colonel Zynda
Sergeant
Standard-bearer
5 x Grenadiers

Officer
6 x Grenadiers

Officer
6 x VoltiguersGREAT BRITAIN/WIELKA BRYTANIA
(Alasdair, Cambell, Peter,)

Officer
3 x Hussars

Officer
Standart-bearer
6 x Line Infantry

Officer
5 x Rifles

PRUSSIA/PRUSY
(Chris, Michael)

Officer
Standart-bearer
5 x Infantry

Officer
7 x Infantry
2 x Jaegers

2. The game. Gra.

I had a great plan for the game. However, I did not tell about it to my fellow players. I think I was too excited about the Colonel figure. I put Mike's (MDF) forces as the bite for both British and Prussian troops, Mike's Voltiguers in the building, where he was going to keep our last stand and with my troops, I was going to move across the bridge and attack Alasdair cavalry. On the Allied side, Cambell moved across central forest against Mike (MDF) positions supported by Prussians, who attacked it frontally and from their right. Peter attacked Mike's positions.
Miałem doskonały plan na grę, ale chyba zapomniałem o tym wspomnieć moim towarzyszom. Wydaje mi się, że bardzo zaabsorbowany byłem figurką pułkownika. Umieściłem oddziały Mike'a (MDF) jako przynęta dla sił brytyjskich i pruskich, woltyżerów Mike umieściłem w budynku, gdzie miała się znajdować nasza ostatnia reduta a sam ze swoimi oddziałami ruszyłem przez most by zaatakować kawalerię Alasdaira. Po stronie Aliantów Campbell zaatakował przez centralny las, wspomagany przez Prusaków, którzy zaatakowali frontalnie i od prawej strony pozycje Mike'a (MDF). Peter zaatakował pozycje Mike'a.As expected Mike's (MDF) forces very quickly was decimated by the overwhelming attack. Most of his men get killed, however, he withdraws his remaining troops into the building.
Tak jak można to było przewidzieć, oddziały Mike'a bardzo szybko zostały zdziesiątkowane przez przeważające siły. Większość jego ludzi została zabita, jednak pozostałym udało się wycofać do budynku.


When Mike's (MDF) unit slaughtering continued, other Mike moved his troops out of the building. He was attacked by Peter's troops. He fought bravely but had to withdraw under heavy attack the British and soon other Allied troops. The game was still undecided as everything depend on the fight on the other side of the river.
Kiedy oddział Mike'a (MDF) był wyrzynany, drugi Mike wyprowadził swoich żołnierzy z budynku. Został zaatakowany przez siły Petera. Walczył dzielnie, jednak został zmuszony do odwrotu, wskutek ciężkiego ataku brytyjskiego, później wspartego resztą Sprzymierzonych. Gra wciąż była nierozstrzygnięta i wszystko zależało od tego co przyniesie walka po drugiej stronie rzeki.I managed to cross the bridge before Alasdair's cavalry arrived. I was charged, but the charge was repulsed and then I countercharged. I managed to kill two cavalrymen, but when I attempted to kill British officer I rolled 1 on my attack... That was failed attack and in exchange, my Sergeant gets killed. Then Allied troops decided to withdraw cavalry off the table, as my next attack could bring us to many points. We were getting points: 1 for every soldier killed, 2 for every cavalrymen and foot officer and standard-bearer, 3 points for cavalry officer and 5 for colonel Zynda killed (this is the reason I tried to keep my commander off the fight). After cavalry withdrawal, I moved to the river and tried to kill exposed Prussian officer. Once again I rolled 1 and I missed. At that moment we finished the game with result of 12:10 for Allied.
Udało mi się szybko przekroczyć rzekę, zanim przybyła kawaleria Alasdaira. Zostałem zaszarżowany, udało mi się ją odeprzeć a następnie sam zaatakowałem jeźdźców. Udało mi się zabić dwóch jeźdźców, jednak kiedy zaatakowałem oficera rzuciłem 1 na atak... Oznaczało to, że mi się nie powiodło i w wyniku tego mój sierżant został zabity. Wtedy Sprzymierzeni uznali, że trzeba wycofać kawalerię, jako że mój kolejny atak mógł przynieść nam zbyt dużą liczbę punktów. Za każdego zabitego żołnierza strona otrzymywała 1 punkt, za zabitego kawalerzystę, oficera piechoty lub chorążego otrzymywano 2 punkty, za zabitego oficera kawalerii 3 punkty i za pułkownika Zyndę 5 punktów (to był główny powód, dlaczego trzymałem go z dala od walki). Po wycofaniu się kawalerii, ruszyłem ku rzece i próbowałem zabić pruskiego oficera, który znalazł się w otwartym polu. Znów rzuciłem 1, co oznaczało, że chybiłem. W tym momencie gra się zakończyła z wynikiem 12:10 dla Sprzymierzonych.
3. Links. Linki.Michael:

SESWC(Campbell):

Flickr:

8 komentarzy:

 1. Odpowiedzi
  1. Człowiek się starzeje, oczy już nie te, to i skala się powiększa.

   Usuń
 2. Sounds like an enjoyable and close run game. You might hsve been victorious had you rolled higher than 1?!
  The game looks great too. I particularly like the photos of the troops from and in the woods.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you. Yes, I did rolled more than 1. However in key moments I had ones...

   Usuń
 3. Wooooow! Ale niecodzienna skala do gry! Ale wygląda to fantastycznie!

  OdpowiedzUsuń
 4. 54 mm is an excellent scale. It was a pleasure to read the report!

  OdpowiedzUsuń