sobota, 25 stycznia 2020

Miranda de Ebro 1814.

Last Thursday we returned to our alternative history of the Napoleonic period. For the game, we used Black Powder rules.
W ostatni czwartek powróciliśmy do naszej alternatywnej rzeczywistości czasów napoleońskich. Do gry użyliśmy zasad Black Powder.SCENARIO / SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Bartek Żynda


1. Forces. Siły.POLAND/POLSKA
(Peter, Bartek)

Gen. Dąbrowski (level 9)

1st Infantry Brigade

3 x Line Infantry
1 x Voltiguers 
2 x Gun

2nd Infantry Brigade

3 x Line Infantry
1 x Voltiguers 
2 x Gun

Cavalry Brigade

1 x Cuirassiers (French)
1 x Lancers
1 x Chasseurs
2 x Horse GunGREAT BRITAIN/WIELKA BRYTANIA
(Alasdair, Michael)

Gen. Wellington (level 9)

1st Infantry Brigade

1 x Guard Infantry
2 x Highlanders
2 x Gun

2nd Infantry Brigade

3 x Line Infantry
1 x Gun

Cavalry Brigade

1 x Guard Cavalry
1 x Dragoons
1 x Hussars

Town Detachment

1 x Rifles2. The game. Gra.


It was the continuation of our past Zadorra river game. British for some time stopped Grande Armee on Zadorra river, but Wellington was unable to stop its pressure. He decided to repeat the gen. Moore manoeuvre (Corunna, 1809). However before he would be able to do it, he has to withdraw to the west of Spain or to Portugal. His troops have to as soon as possible cross the Ebro river and continue march west. Napoleon realised what Wellington is going to do and this time he cannot allow being outmanoeuvred once again. To stop the British troops Emperor sends the Polish army under general Dąbrowski to Miranda de Ebro. Over there he is going to encircle British troops and remove his biggest problem once for all. 
Była to kontynuacja naszej wcześniejszej gry Zadorry. Brytyjczycy przez pewien czas powstrzymali Wielkią Armię, jednak Wellington nie był w stanie powstrzymać całkowicie jej noporu. Postanowił więc powtórzyć manewr generała Moore (Corunna, 1809). Jednak zanim to nastąpi, musiał wycofać swoje oddziały, albo na zachód Hiszpanii lub do Portugalii. Jego oddziały muszą przekroczyć rzeke Ebro jak najszybciej i kontunuować marsz na zachód. Napoleon zdał sobie sprawę co zamierza Wellington i nie mógł pozwolic sobie, by być wymanewrowanym ponownie. By zatrzymać Brytyjczyków, Cesarz wysłał polską armię pod dowództwem generała Dąbrowskiego do Miranda de Ebro. Tam miał zamiar okrążyć oddziały brytyjskie i usunąć ten jego największy problem raz na zawsze.

©Wikimedia


Here is our previous game with the background  of our alternative history if you are lost:
Tutaj nasza poprzednia gra z wprowadzeniem do naszej alternatywnej historii, jeśli sie trochę zagubiliście:

©Wikimedia


The main task for the British is to move over the river as many forces as they can. For every infantry or cavalry unit, they will receive 1 VP, for every gun 2 VP. To win the game British have to gain minimum 9 VP. Poles will win if the British will not gain minimum VP. The river can only be crossed over the bridge in Miranda de Ebro. British enter the table on the road on the right in march columns and Poles on the left also in march columns. Before the game players set order of brigades entry on the table. If brigade fails an order and is off table, the next brigade cannot enter the table. British riflemen can be deployed anywhere in the town.
Głównym zadaniem brytyjczyków jest przeprawienie przez rzekę jak największej ilości oddziałów. Za każdy oddział piechoty lub kawalerii otrzymają 1 VP, za każde działo 2 VP. By wygrać grę, Brytyjczycy muszą uzyskać minimum 9 VP. Polacy by wygrać grę muszą nie dopuścić by Brytyjczycy uzyskali minimalna ilość VP. Rzeka może być przekroczona jedynie po moście w Miranda de Ebro. Brytyjczycy wchodza na stół po prawej stronie w kolumnach marszowych, Polacy po stronie lewej, również w kolumnach marszowych. Przed grą gracze ustalają porządek wejścia brygad. Jeśli brygada znajdująca się poza stołem nie zda rozkazu, następna w kolejności nie może wejść na stół. Brytyjscy strzelcy mogą być rozmieszczeni gdziekolwiek w mieście.British started the game and very quickly moved towards the bridge. We had some problems with bringing our troops, but after a few turns, everything was on the table. British cavalry very quickly finds itself in the town, but then withdraw and took the position in front of it. Elite British infantry stayed in columns, whereas other British units created the screen to protect moving troops. Poles after some problems at the beginning of the game quickly moved into positions and were ready to attack.
Brytyjczycy zaczęli grę i bardzo szybko poruszali się w kierunku mostu. My mieliśmy na początku pewne problemy z przybyciem naszych oddziałów, jednak po kilku turach wszystko było już na stole. Brytyjska kawaleria szybko znalazła się w mieście, jednak później wycofała się z niego i zajęła pozycje naprzeciw niego. Elitarna piechota brytyjska pozostała w kolumnach, natomiast pozostałe oddziały brytyjskie stworzyły ekran ochraniający poruszające się oddziały. Polacy po pewnych problemach na początku, szybko zajęli pozycje i gotowali się do ataku.
Polish and French cavalry proved their superiority over British cavalry. After initial melees, my Chasseurs finally charged disorganised British cavalry and destroyed two units. On the other side, our infantry charged British infantry but was repulsed this time. We were ready for the next hit.
Polska i francuska kawaleria udowodniły wyższość nad kawalerią brytyjską. Po kilku początkowych walkach, moi strzelcy konni zaszarżowali zdezorganizowaną kawalerię brytyjską i zniszczyli dwa oddziały. Po drugiej stronie nasza piechota natarła na piechotę brytyjską, ale została odepchnięta tym razem. Byliśmy gotowi na nastepne uderzenie.
Then happened something tragic for the British. Elite infantry blundered and chaos broke into British lines. That was used by our infantry, which charged once again. This time very successful. More British units were destroyed. In the meantime, our other infantry brigade stopped in front of the town and threatened to cut off the British from the bridge. Wellington decided to keep the town and moved the remaining elite units into it. But it was the time when the game was over. None of the British units crossed the river. In our alternative history, Napoleon crossed the Ebro in a different place and closed the pocket with the whole British army inside. Wellington surrendered and British army was lost! What will be next? It will be continued...
Wtedy stało się coś strasznego dla Brytyjczyków. Cała elitarna piechota rzuciła blunder i chaos wkradł się w szeregi Brytyjczyków. Wykorzystała to nasza piechota, która ponownie zaatakowała. Tym razem z dużo lepszym wynikiem. Więcej brytyjskich oddziałów zostąło zniszczonych. W międzyczasie nasza druga brygada piechoty zajęła pozycje naprzeciw miasta i zagroziła odcięciem Brytyjczyków od mostu. Wellington postanowił utrzymać miasto i ruszył pozostałymi oddziałami piechoty do niego. Był to niestety czas zakończenia gry. Żaden brytyjski oddział nie przekroczył rzeki. W naszej alternatywnej historii, Napoleon przekroczył Ebro w innym miejscu i zamknał worek z całą brytyjską armią w środku. Wellington poddał się i cała brytyjska armia została stracona! Co wydarzy się potem? Ciąg dlaszy nastąpi...


3. Links. Linki.Michael:

SESWC:
to be updated soon...


Flickr:

9 komentarzy:

 1. Great looking game, congrats to Polish and French cavalry...and happy to see British infantry Struggling for once!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you. Yes it was not good day for British infantry...

   Usuń
 2. Kolejna super bitwa! Gratulacje chłopaki!

  OdpowiedzUsuń
 3. Excellent game! Cavalry forward!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you. One of those games where everything worked according to plan!

   Usuń
 4. O kurcze ale to wygląda. Nie wyobrażam sobie ile to wszystko musiało kosztować.

  OdpowiedzUsuń