czwartek, 5 września 2019

Zadorra River 1814.

Last Thursday we had a big Black Powder v.2 game. After the big Waterloo game (I still owe you the second part of the report from that game, it will be done soon), Peter asked me to have another game with this set. However, he asked me to do it as the rules are written, so with a normal sequence of play, not diverted as we usually play. I prefer the other way, but if there is demand for that kind of game, why not? Unfortunately, after some people left the club our Napoleonic collections don't match. Peter has them for 1815 campaign, Campbell and I for 1812-13 campaigns. So I had to come with some alternative history solution, and I did.
W ostatni czwartek mieliśmy dużą grę z użyciem zasad Black Powder v.2. Po dużej grze Waterloo (cały czas winny jestem Wam część drugą relacji, która zostanie opublikowana już wkrótce), Peter chciał kolejna grę z użyciem tego systemu. Jednakże, chciał byśmy rozegrali tą grę tak została ona napisana, czyli nie z odwróconą sekwencją, ale z normalną. Ja wolę tą odwróconą, ale jest zapotrzebowanie na taką grę, to czemu nie? Niestety, ale po opuszczeniu klubu przez kilka osób, nasze obecne kolekcje napoleońskie nie pasują do siebie. Peter ma swoje figurki na 1815 rok, a Campbell i ja na lata 1812-13. Musiałem więc wymyślić jakąś historię alternatywną i to zrobiłem.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Campbell Hardie, Bartek Żynda


1. Introduction. Wprowadzenie.


Here is a backstory for our game. Battle of Leipzig has not been lost by Napoleon. I just took the outcome of our big game played by our AB1 group. During that game join forces of Prussian, Russian and Austrian has been defeated during the first day and the Russian emperor captured. That forced Russia to sign the cease-fire with France and withdraw their forces behind the Bug river. Austria once again changed sides and was again ally to Napoleon. Prussia has been beaten in a short campaign and humiliated once again. Soon the treaty of Brest Litovsk has been signed. The Polish-Lithuanian Commonwealth reborn (it returned to its pre-1772 borders, however, Ukraine and Inflants were kept by Russia). Because of that, the Wellington campaign in Northern Spain never happened. In 1814 Napoleon decided to once for good solve the Spanish problem. He prepared a new campaign against British forces. In return of favour of bringing Poland back on the map, Polish forces took part in the new war. Poniatowski has been assigned commander of joint Polish-Wurttemberg Corps, which was put as Avangard of Great Army. That forces met British division defending two fords on the river of Zadorra...
Oto podłoże naszej gry. Bitwa pod Lipskiem została wygrana przez Napoleona. Jako podstawę wziąłem wynik naszej dużej gry grupy AB1. Podczas tej bitwy połączone siły prusko austriacko rosyjskie zostały pokonane pierwszego dnia a car rosyjski dostał się do niewoli. To zmusiło Rosjan do podpisania zawieszenia broni i wycofania swoich oddziałów za Bug. Austria ponownie zmieniła strony i na powrót została sojusznikiem Napoleona. Prusy w krótkiej kampanii zostały ponownie pokonane i upokorzone jeszcze raz. Wkrótce został podpisany traktat pokojowy w Brześciu Litewskim. Rzeczpospolita Obojga Narodów została wskrzeszona (powróciła do granic sprzed 1772, jednakże Ukraina i Inflanty pozostały przy Rosji). Z tego też powodu kampania Wellingtona w północnej Hiszpanii nigdy się nie wydarzyła. W 1814 roku Napoleon postanowił w końcu rozwiązać problem Hiszpani, raz na zawsze. Przygotował nową kampanię przeciw Brytyjczykom. Jako odwzajemnienie za zwróconą Polskę, Wojsko Polskie wzięło udział w tej kampanii. Poniatowski stanął na czele połączonego korpusu Polsko-Wirtemberskiego, który stał się awangardą Wielkiej Armii. Te siły spotkały się z brytyjską dywizją broniącą dwóch brodów na rzece Zadorra...2. Forces. Siły.POLISH-WURTTEMBERG CORPS/KORPUS POLSKO-WIRTEMBERSKI
(Campbell, Michael, Bartek)

CinC - 9

1st Division (Polish)

1st Brigade
1 x Voltigeurs
2 x Line Infantry Battalion
1 x Light Gun Battery

2nd Brigade
1 x Voltigeurs
2 x Line Infantry Battalion
1 x Light Gun Battery

Cavalry Brigade
1 x Lancer Regiment
1 x Chasseur Regiment
1 x Horse Gun Battery

2nd Division (Polish/German)

1st Brigade (Polish)
1 x Voltigeurs
2 x Line Infantry Battalion
1 x Light Gun Battery

2nd Brigade (German)
1 x Light Infantry Battalion
2 x Line Infantry Battalion
1 x Light Gun Battery

Cavalry Brigade (German)
2 x Light Cavalry Regiment
1 x Horse Gun Battery

3rd Division (German)

1st Brigade
1 x Light Infantry Battalion
2 x Line Infantry Battalion

2nd Brigade
1 x Light Infantry Battalion
2 x Line Infantry Battalion
1 x Heavy Gun Battery

Cavalry Brigade
1 x Heavy Cavalry
1 x Light CavalryBRITISH DIVISION/DYWIZJA BRYTYJSKA
(Peter, Mike, Alasdair)

CinC 9

1st Brigade
2 x Guard Infantry Battalion
1 x Highlander Infantry Battalion
2 x Light Gun Battery

2nd Brigade
1 x Light Infantry Battalion
2 x Line Infantry Battalion
1 x Light Gun Battery

3rd Brigade (Allied)
2 x Nassau Infantry Battalion
1 x Hannover Infantry Battalion
1 x Light Gun Battery

Cavalry Brigade
3 x Light Cavalry Regiment3. The Game. Gra.


For our game, we divided our troops in that way. For Polish and German troops: I took the Polish division, Campbell German and Michael took Polish/German. For British: Peter took the Guard and Cavalry, Mike took British and Alasdair the Allied German forces. There were 3 objectives: 2 fords and the central hill. British started with objectives with their hands and we have to take them from them. For every objective was 1 point. The extra point was for forcing any side to withdraw. British deployed in that way: Alisdair protected the southern ford, Mike the northern and Peter the hill. We were entering on the table in brigade order on two roads in march columns. Failed to move a brigade would finish with stopping the movement the next brigade, who were behind. All main CinCs were 9, Allied division commanders and British Brigaders were 8, and Allied Brigaders were 7 (if I would play this game again I would be made them 8, for the better game flow). The game started the Allied.
Siły do naszej gry podzieliliśmy następująco. Dla sił polsko niemieckich: ja dowodziłem dywizją polską, Campbell niemiecką a Michael polsko-niemiecką. Dla Brytyjczyków: Peter wziął gwardię i kawalerię, Mike brygadę brytyjską a Alisdair sprzymierzonych z nimi Niemców. Były 3 cele gry: oba fordy i wzgórze na środku stołu. Brytyjczycy zaczynali grę posiadając wszystkie cele, naszym celem było je im odebrać. Za każdy był 1 punkt, dodatkowy można było zdobyć za zmuszenie jednej ze stron do wycofania swoich oddziałów. Brytyjczycy rozstawili się w ten sposób: Alisdair bronił południowego brodu, Mike północnego a Peter wzgórza. Na stół mogliśmy wejść dwoma drogami, kolumnami marszowymi. Gdyby nie udało się wydać rozkazu jednej dywizji, to następne w kolejności nie mogły wejść na stół. Głównodowodzący obu armii posiadali poziom 9., dowódcy dywizji u Sprzymierzonych i brygad u Brytyjczyków byli na poziomie 8. a dowódcy brygad w siłach polsko-niemieckich byli na poziomie 7.(gdybym miał tą grę rozegrać ponownie, to i tych dowódców zrobiłbym na poziomie 8., dla lepszej płynności gry). Grę zaczynali Sprzymierzeni.
Our plan was to attack with Campbell's and Michael's forces the hill and then support me with attacking the northern ford. To protect us, one of Campbell's brigades were going to screen us from Alisdair brigade. That was the plan, but as you obviously know, there always something will go wrong. First, we were very slow in entering the table (due to slow traffic on the roads), then the British decided to make an active defend and moved all their troops off the objectives against us. It worked very well on Alisdair side and he managed completely stop Campbell. On our side we started with cavalry charges and my lancers once again showed their quality and forced British cavalry to step back. Unfortunately for me, I pushed them too far and they get destroyed by heavy British fire from the flank. The same happened to my horse battery. Finally, I managed to bring my infantry and they furiously moved against the British infantry brigade. I managed to make them shaken and forced to step back, but to destroy it, I had not enough time. The same was in the centre. Michael managed to get in contact, fight some melees, but again it was not enough time to finish it. We just discovered another problem with the game designed by me. I was too happy with using too many toys, so instead of creating the club game, I created the Sunday game... My fault. We finished the game with a British victory, as all objectives were still in British hands. But the campaign will be continued.
Nasz plan zakładał zaatakowanie sił przeciwnika oddziałami Campbella i Michaela przeciw Brytyjczykom na wzgórzu a tymczasem ja miałem atakować północny bród. Po zdobyciu wzgórza mieli mnie w tej walce wesprzeć a jedna z brygad Campbella miała w tym czasie ochraniać nas przed atakiem oddziałów Alisdaira. Taki był plan, ale jak znakomicie wiecie, coś musi zawsze pójść inaczej. Po pierwsze wolno wprowadzaliśmy oddziały na stół (przez ciągłe zatory na drodze), potem Brytyjczycy zdecydowali się na aktywną obronę i wysunęli swoje oddziały z celów gry. Doskonale sprawdziło się to po stronie Alisdaira, który całkowicie zastopował Campbella. Po naszej stronie zaczęliśmy od szarż kawaleryjskich i moi ułani znów pokazali swoją klasę, spychając brytyjską kawalerię w tył. Wysunęli się jednak zbyt do przodu i zostali zniszczeni celnym brytyjskim ogniem. To samo stało się z moją konną artylerią. Ostatecznie udało mi się wprowadzić moja piechotę i ta z furią natarła na piechotę brytyjską, zmuszając ją do cofnięcia się w tył i powodując wśród niej dużegames straty, jednak na to by ją całkowicie zniszczyć zabrakło już czasu. To samo stało się w centrum pola walki. Michaelowi udało się natrzeć na wzgórze, stoczyć kilka rund walki wręcz, lecz na to by je ostatecznie zdobyć też zabrakło czasu. Odkryliśmy kolejny problem zaprojektowanej przeze mnie gry. Okazało się, że chciałem użyć zbyt dużej ilości zabawek i zamiast zaprojektować grę na klubowy wieczór, stworzyłem grę na niedzielę... Moja wina. Grę zakończyliśmy zwycięstwem Brytyjczyków, ponieważ wszystkie cele były cały czas w ich posiadaniu. Kampania jednak będzie kontynuowana.


4. Links. Linki.

Battle of Leipzig (AB1):

Michael:
to be updated soon...


Campbell (SESWC):

10 komentarzy: