środa, 20 listopada 2019

For the King and Parliament!

Last Thursday Peter and Campbell invited us to the ECW game. It is about a year ago when those two chaps decided to paint opposite armies for that conflict. It was the time to finally put them on the table and give them a first time to go. For the game, we used For the King and Parliament rules.
W ostatni czwartek Peter i Campbell zaprosili nas do gry z czasów angielskiej wojny domowej. To już będzie z rok czasu, jak tych dwóch postanowiło pomalować obie walczące ze sobą armie. Był to czas, by w końcu wystawić je na stół i pierwszy raz je wypróbować. Do gry użyliśmy zasad For the King and Parliament.SCENARIO/SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Peter Mearns
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam, Peter Mearns, Campbell Hardie

1. Forces. Siły.ROYALISTS/ROJALIŚCI
(Alasdair, Mike, Peter)

1st Brigade
2 x Pike&Shotte  Infantry
1 x Gun

2nd Brigade
2 x Pike&Shotte  Infantry

3rd Brigade
2 x Pike&Shotte  Infantry

4th Brigade
2 x Pike&Shotte  Infantry

1st Cavalry Brigade
4 x Cavalry

2nd Cavalry Brigade
4 x Cavalry


PARLIAMENTARIANS/PARLAMENTARZYŚCI
(Campbell, Michael, Bartek)

1st Brigade
2 x Pike&Shotte Infantry
1 x Gun

2nd Brigade
2 x Pike&Shotte Infantry

3rd Brigade
2 x Pike&Shotte Infantry

4th Brigade
2 x Pike&Shotte Infantry

1st Cavalry Brigade
4 x Cavalry

2nd Cavalry Brigade
4 x Cavalry

2. The game. Gra.

I was commanding the cavalry brigade on our right flank. My units faced Peter's cavalry. Trying to use his caution, I charged his units. Unfortunately, I missed all my hits. In return, Peter charged on my units and was much more successful than me. Soon I was two units short. Happily, I got some support from Campbell's central infantry brigade and Peter lost his first unit. Then again, as soon I rallied my ranks, I charged Peter again. I managed to destroy one of his units. However, that was everything about the triumph of the Parliamentarian cavalry. Peter charged on me with his fresh units and our right flank collapsed...
Dowodziłem brygadą kawalerii na naszej prawej flance. Moje oddziały stały naprzeciw kawalerii Petera. Chciałem wykorzystać jego ostrożne ruchy i zaszarżowałem na niego. Niestety nie zadałem mu żadnych strat. W odpowiedzi kawaleria Petera zaszarżowała moje oddziąły i były w tym dużo bardziej skuteczniejsze niż moje. Wkrótce miałem o dwa oddziały mniej. Na szczęście dostałem wsparcie od piechoty Campbella z centrum i Peter stracił swój pierwszy oddział. Wtedy znów, jak tylko uporządkowałem moje szeregi, zaszarżowałem na Petera. Udało mi się zniszczyć jeden oddział, ale w tym momencie skończyły się sukcesy parlamentarnej kawalerii. Peter zaszarżował kolejny raz, swoimi świeżymi oddziałami i nasza prawa flanka upadła...

In the centre was fierce infantry duel. Both sides used their artillery with some successes. Unfortunately, both sides were unable to gain an advantage. However, the Royalist centre was very close to collapse. Sadly, on our left things started looked very bad...
W centrum toczył się zażarty pojedynek piechoty. Obie strony użyły tu artylerii i nawet odniosły w tym pewne sukcesy. Niestety żadna ze stron nie mogła zyskać tu przewagi, chociaż centrum Rojalistów były bliskie załamania. Na nasze nieszczęście sprawy na naszej lewej flance zaczęły wyglądać bardzo źle...

On our left, for a long period of time Mike and Michael had a stalemate. The reason was a small forest. Both sides decided to kept their forces behind the tree line in the safe position. Finally, Michael decided to push his cavalry around that forest and charged Mike's cavalry. He managed to destroy one unit, but in revenge, Mike charged on him with one of his. Michael's unit get destroyed, as same as our morale, mostly because of me and my destroyed units... The crown was victorious this time.
Na naszej lewej stronie, przez dłuższy czas Mike i Michael mieli sytuację patową. Powodem był mały lasek. Obie strony zdecydowały się trzymać swoje siły poza linią drzew w bezpiecznej pozycji.Ostatecznie Michael zdecydował się obejść las swoją kawalerią i zaszarżował kawalerię Mike'a. Udało mu się zniszczyć jeden oddział, jednak w rewanżu Mike zaszarżował. Oddział Michaela został zniszczony razem z naszym morale, które ucierpiało głównie dzięki moim stratom... Korona okazała się być zwycięska tym razem.

3. Links. Linki.


Michael:
to be updated soon...

SESWC (Campbell):

Flickr:4 komentarze: