piątek, 25 października 2019

Songs of Drums and Shakos.

A new system and a new scale today. Some time ago Mike announced that he has a 54mm Napoleonic collection and is willing to use it with Songs of Drums and Shakos system. We all agreed to give them a try. It was my first game with that scale and the figures look great. Surprisingly, with those rules, 4'x6' table was big enough.
Nowy system i nowa skala. Jakiś czas temu Mike ogłosił, że jest w posiadaniu napoleonki w skali 54mm i może jej użyć z zasadami Songs of Drums and Shakos. Wszyscy na ten pomysł się zgodzili i postanowili dać im szansę. To była moja pierwsza gra z tą skalą i figurki wyglądają znakomicie. O dziwo z tymi zasadami, stół o wymiarach 4 na 6 stóp okazał się wystarczającym.SCENARIO/SCENARIUSZ: Mike Evans
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Mike Evans
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Mike Evans
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Mike Evans

1. Forces. Siły.FRANCE/FRANCJA
(Alexander, Peter, Bartek)

Initial forces.

Capitain
Sergeant
3 x Voltigeurs
4 x GrenadiersReinforcements

1 x Chasseur Officer
3 x Chasseurs

1 x Cuirassier Officer
3 x Cuirassiers

2 x Imperial Guard Grenadiers


GREAT BRITAIN/WIELKA BRYTANIA
(Alasdair, Mike)

Initial forces.

Captain
Sergeant
Standard-bearer
6 x Line Infantry


Reinforcements

Lieutenant
5 x Line Infantry

1 x Dragoon Officer
3 x Dragoon

1 x Sharpe2. The Game. Gra.

The main objective of the game was the ruins in the centre and barrels of brandy. We decided to move with the whole squad directly to the building and secure it. Voltigeurs will gave the fire support (during the game I decided to exchange a Standard-bearer for another Voltigeur) and Grenadiers will take care of the brandy. That appeared the great tactic. British managed to kill one of our Voltigeurs, but their two soldiers get killed and officer heavily wounded.
Głównym celem gry były ruiny w środku pola i beczki z brandy. Zdecydowaliśmy się całą drużynę ruszyć prosto do budynku i zabezpieczyć go. Woltyżerzy zapewnią ochronę ogniową (podczas gry wymieniłem chorążego na kolejnego woltyżera) a grenadierzy zajmą się brandy. Okazało się to znakomitą taktyką. Brytyjczykom udało się zabić naszego jednego woltyżera ale sami stracili dwóch zabitych żołnierzy i ciężko rannego oficera.

At this moment Alex arrived and get his first cavalrymen. The Chasseurs. He attacked soldiers protecting the wounded officer. As British at this moment would be not able to take ruins from us, we decided that the next objective will be to save or kill the British officer. French cavalry charge forced the British to withdraw to the forest and then new reinforcements arrived.
W tym momencie przybył Alex a wraz z nim pierwsza kawaleria. Strzelcy Konni. Zaatakował żołnierzy strzegących rannego oficera. Jako że, w tym momencie szanse by Brytyjczycy odebrali nam ruiny były znikome, nowym celem gry było zabicie lub ocalenie brytyjskiego oficera. Szarża francuskiej kawalerii zmusiła Brytyjczyków do wycofania się do lasu, wtedy też przybyły posiłki.


Dragons charged Chasseurs and then Cuirassiers charged Dragoons. Big Cavalry melee started. During this fight, the British officer finally gets killed by one of the Chasseurs. In the meantime, last British assault on ruins failed (Sharpe get killed). The game finished with a French victory.


It was a great game and after that, I have checked the internet for 54mm Napoleonic Poles... Not many of them. If you know about any good set, let me comment below.
To była znakomita gra i krótko po niej przeszukałem internet by znaleźć napoleońskich Polaków w skali 54mm. Nie ma tego zbyt dużo... Jeśli znacie jakieś fajne zestawy, dajcie znać w komentarzach.

3. Links. Linki.


SESWC:
to be updated soon...


10 komentarzy: