czwartek, 10 października 2019

Bendy Bayou, 1862.

Our next AB1 game will be the American Civil War, for which I'm preparing scenario. Unfortunately, I played with Black Powder only one game for that period and it was a long time ago. To refresh the rules I was invited to Bill's house for a small game.
Nasza kolejna grą grupy AB1 będzie amerykańska wojna secesyjna, do której przygotowuję scenariusz. Niestety, do tej pory z zasadami Black Powder rozegrałem jedynie jedna grę dotyczącą tego okresu i było to dość dawno. By przypomnieć sobie zasady zostałem zaproszony przez Billa do jego domu na małą rozgrywkę.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Bill Gilchrist
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist

1. Forces. Siły.UNION/UNIA
(Bartek)

Brigade General Ambrose Burnside (CinC - 8)

1st Brigade
Brigade General Foster (8)

23rd MA
24th MA
25th MA
1st US Rifles
Gun battery (4x10pdr Rifle)

2nd Brigade
Brigade General Reno (8)

21st MA Zouaves
51st NY Zouaves
51st PA Zouaves
Gun Battery (2x6pdr SB)

Cavalry Brigade
Brigade General Parke (8)

8th CT
11th CTCONFEDERATES/KONFEDERACI
(Donald)

Brigade General L O'Branch (CinC 8)

1st Brigade
Brigade General Latham (8)

7th NC
26th NC
Militia
Gun Battery (2x6pdr SB)

2nd Brigade
Brigade General Brem (8)

3rd Louisiana
4th Louisiana
Militia
Gun Battery (2x6pdr SB)

Cavalry Brigade
Brigade General Harding (8)

1st Texas
7th Texas


2. The Game. Gra.


The objective of the game was a bridge over the river. The side who will be in possession of both ends of the bridge will be declared a winner. My plan was to get to the fences in the middle of the table with both infantry brigades and set up guns on the hights to have better firing positions. My cavalry was sent to my left and attack Confederate positions in the village. Only one brigade managed to reach the planned positions and Confederates took one of the ends of the bridge. Therefore I had to stand with one of brigade in the open and pray for luck. Happily, this time luck was on my side. First Donald blunders with his cavalry and took him a lot of time to place it where he wanted and on the other side after my troops took the positions he withdraw his forces to the initial position. Then my cavalry finally took their positions and was ready for a charge. My main motto of the games is 'day without cavalry charge is wasted day', so I charged the Rebels on their flank and then destroyed the first unit. Then my cavalry continued the charge and destroyed another unit. The Confederate brigade was almost destroyed, by my cavalry paid the price. Both units have been destroyed. However, the left side of the bridge was in my hands.
Celem gry było opanowanie mostu na rzece. Strona która pod koniec gry będzie w posiadaniu obu jego końców, zostanie ogłoszona jej zwycięzcą. Mój plan polegał na dotarciu do ogrodzeń w połowie stołu obiema brygadami piechoty i ustawienie dział na wzniesieniach, by lepiej ostrzeliwać wroga. Moja kawaleria miała obejść przeciwnika lewą flanką  zaatakować jego pozycje we wiosce. Tylko jednej brygadzie udało się zająć zaplanowane pozycje a Konfederaci zajęli jeden z końców mostu. Dlatego musiałem stanąć z jedna brygadą piechoty w otwartym polu i modlić się o szczęście. Szczęśliwie, tym razem ono mnie nie opuściło. Wpierw Donald miał problem ze swoja kawalerią. która nie zrozumiała rozkazów (blunder) i zajęło jej trochę czasu by znaleźć się na wyznaczonej pozycji a po drugiej stronie w odpowiedzi na ruch moich jednostek po drugiej stronie wycofał swoje oddziały na pozycje wyjściowe. Wtedy moja kawaleria zajęła pozycje i była gotowa do szarży. Moje motto brzmi, że "dzień bez szarży kawalerii, jest dniem straconym", więc ruszyłem do ataku na rebeliancką flankę i w ten sposób zniszczyłem pierwszy oddział. Następnie moja kawaleria kontynuowała szarżę i zniszczyła kolejny oddział. Konfederacka brygada była prawie zniszczona, jednak moja konnica zapłaciła za ten sukces. Oba oddziały zostały zniszczone. Jednakże lewa strona mostu była w moich rękach.On the right-hand side, the Confederates were much more aggressive. Their cavalry finally took the positions and was ready to charge. However, those were repulsed. In the meantime, I concentrated fire on the units, who were in possession of the bridge. Finally, I managed to broke one of the units with my guns and rifles. Finally, because of heavy firing, I lost there one infantry unit, but Rebels lost a unit of cavalry (get under fire of my skirmishes and infantry). That forced my opponent to withdraw. I got both ends of the bridge, therefore won the game.
Po prawej stronie, Konfederaci byli bardziej agresywni. Ich kawaleria w końcu zajęła pozycje do szarży, która została odparta. W międzyczasie skoncentrowałem cały ogień na oddziałach trzymających koniec mostu. Ostatecznie udało mi się jeden z nich zniszczyć ogniem moich dział i strzelb. Ostatecznie, w wyniku ciężkiej strzelaniny straciłem tu jeden oddział piechoty, jednak rebelianci stracili oddział kawalerii (od ognia moich harcowników i piechoty). To zmusiło mojego przeciwnika do wycofania się. Byłem w posiadaniu obu końców mostu, dlatego zostałem zwycięzcą gry.


3. Links. Linki.


Bill:
to be updated soon...

Flickr:

6 komentarzy: