środa, 23 października 2019

Shenandoah Valley, 1862.

ACW once again with Black Powder. This time we played a scenario prepared by Peter. In our game, we used the AB1 house rules for our big game, as I had some things to be tested. 
Wojna secesyjna ponownie z użyciem Black Powder. Tym razem rozegraliśmy scenariusz przygotowany przez Petera. W naszej grze wykorzystaliśmy zasady domowe grupy AB1 do nadchodzącej dużej gry, ponieważ musiałem jeszcze kilka rzeczy przetestować.SCENARIO/SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Peter Mearns
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns

1. Forces. Siły.UNION/UNIA
(Alisdair, Mike, Bartek)

1st Infantry Brigade

4 x Infantry Regiment
1 x 10pdr Gun Battery

2nd Infantry Brigade

4 x Infantry Regiment
1 x 10pdr Gun Battery

3rd Infantry Brigade

4 x Infantry Regiment
1 x 10pdr Gun Battery

Cavalry Brigade

2 x Cavalry RegimentCONFEDERATES/KONFEDERACI
(Michael, Peter)

1st Infantry Brigade

4 x Infantry Regiment
1 x 6pdr Gun Battery

2nd Infantry Brigade

4 x Infantry Regiment
1 x 6pdr Gun Battery

3rd Infantry Brigade

4 x Infantry Regiment
1 x 6pdr Gun Battery

Cavalry Brigade

2 x Cavalry Regiment
2. The Game. Gra.

In our game, we had 5 objectives. The hill on our side, the build-up area and the forest on Rebel side were worth 20 points each and two fenced fields worth 10 point each. We decided to push Mike to take build-up area, Alasdair to take the hill and with my cavalry take one of the fenced fields. My infantry would support the most endangered objective. That would give us 50 points against 30 possible gained by Confederates. Our opponents had a little different plan. They were going to attack the build-up area and then through the forest attack our flank on both fenced fields.
W naszej grze mieliśmy 5 celów gry. Wzgórze po naszej stronie, obszar zabudowany i las po stronie rebelianckiej warte były po 20 punktów, dodatkowo były dwa pola ogrodzone płotem warte były po 10 punktów każde. Nasz plan polegał na jak najszybszym zajęciu przez Mike obszaru zabudowanego, Alasdair miał zająć wzgórze i moja kawaleria miała zająć jedno z ogrodzonych pól. Moja piechota miała wesprzeć najbardziej zagrożony odcinek. To dawało nam 50 punktów przeciw możliwym do zdobycia przez Konfederatów 30. Nasi przeciwnicy mieli trochę inny plan. Zamierzali zaatakować obszar zabudowany i wtedy przez las zaatakować naszą flankę na obu ogrodzonych polach.Mike, very quickly took the build-up area and my cavalry the first field. Rebel cavalry took the opposite field. Then first Rebel infantry brigade arrived but was unable to push back Mike from his positions. Soon my brigade arrived and supported Mike and my cavalry with my guns. That forced Rebel Cavalry to withdraw. Unfortunately for Confederates that blocked their incoming second infantry brigade. After that Alasdair took without any problems the hill and Michael took the forest.
Mike bardzo szybko zajął obszar zabudowany a moja kawaleria pierwsze z pól. Rebeliancka kawaleria zajęła przeciwległe pole. Wtedy przybyła pierwsza brygada piechoty Południa, ale nie była w stanie odrzucić Mika z zajmowanych pozycji. Wkrótce pojawiła się moja brygada i wsparła Mika i moją kawalerię ogniem swoich dział, co zmusiło wrogą kawalerię do wycofania się. Niestety, ale zablokowało to nadchodzącą drugą brygadę konfederackiej piechoty. Następnie Alasdair zajął wzgórze a Michael las.Michael's manoeuvre was very dangerous for us, but we had my infantry there. I moved against his troops. In a few melees, I managed to stop him and forced him to withdraw. In the meantime, Peter's infantry had a very bad time. Not busy Alasdair moved his troops forward and now he was on Peter's flank. with devastate fire both Mike and Alasdair forces forced Peter to withdraw. That finished the game with clear Union victory 50:20.
Manewr Michaela był dla nas bardzo niebezpieczny, jednak była tam moja piechota. Ruszyłem przeciw nadchodzącym oddziałom. W kilku potyczkach wręcz, udało mi się ich zatrzymać i zmusić do odwrotu. W międzyczasie oddziały Petera miały swoje trudne chwile. Nie atakowany przez nikogo Alasdair ruszył swoje oddziały naprzód i znalazł się na flance Petera. Teraz niszczącym ogniem oddziałów Mike i Alasdaira żołnierze Petera zostali zmuszeni do wycofania się. To zakończyło grę, pewnym zwycięstwem Uni 50:20.3. Links. Linki.

Michael:
to be updated soon...

SESWC:

4 komentarze: