piątek, 29 marca 2019

Go and try to stop my Hurons! Idź i spróbuj zatrzymać moich Huronów!

Last Thursday we had another French Indian War. Mike Evans asked to try Muskets And Tomahawks rules, as he never tried it before. However, because of recent Angus's fire and necessary of moving places, he temporary lost his rules and cards. Having game already set up, we decided to use Rebels and Patriots again.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną grę z czasów wojny angielsko-francuskiej o kolonie w Ameryce Płn. Mike Evans poprosił nas o grę z zasadami Muskets And Tomahawks, ponieważ nigdy w nie grał. Jednakże z powodu niedawnego pożaru u Angusa i konieczności zmiany miejsca zamieszkania, zasady i karty gdzieś się zawieruszyły. Mając już grę ustawioną, zdecydowaliśmy się użyć znów zasad Rebels and Patriots.


SCENARIO/SCENARIUSZ: Mike Evans
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Mike Evans
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.FRANCE/FRANCJA
(Angus, Michael, Bartek)

1 x regular line infantry
1 x light line infantry
1 x Coeur de Bois
3 x Militia
3 x Large Huron Warbands

later during the game, we got unexpected reinforcements with 1 normal size Huron WarbandGREAT BRITAIN/WIELKA BRYTANIA
(Alasdair, Mike, Peter)

4 x regular line infantry
2 x Continental infantry
1 x Rangers


2. The game. Gra.


In our game the British expedition were going to size the French village, defended by some Militia together with unit of Coeur de Bois. However the relief troops were moving towards the village with some regular and Native contingent. Michael was defending the village, Angus get the French relief units and I took control over the Hurons. To make the entering the table more difficult for us, before every turn we had to roll for that. During the first turn it was 6 on D6, next 5,6 and so on. It took me four turns to bring all my warriors. During this time British troops moved close to the village and started to clear it from French defenders.
W naszej grze brytyjska ekspedycja miała za zadanie zdobyć francuską wioskę, bronioną przez miejscową milicję wspartą oddziałem Coeur de Bois. Jednak odsiecz była już w drodze, a na nią składały się oddziały regularne oraz kontyngent tubylców. Michael bronił wioski, Angus dowodził oddziałami regularnymi francuskiej odsieczy a ja prowadziłem Huronów. By zrobić nasze wejście na stół trochę trudniejszym, musieliśmy o to rzucać.Podczas pierwszej tury na K6 musieliśmy mieć 6, na drugą 5 lub 6  tak dalej. Zajęło mi cztery tury by wszystkie moje oddziały pojawiły się na stole. Podczas tego czasu oddziały brytyjskie zbliżyły się do wioski i rozpoczęły oczyszczanie jej z francuskich obrońców.Our troops slowly moved against enemies. British troops seems not to be attracted by that. However Peter put two of his units against us, to prevent any hostile actions. Sadly for them that was not enough. My Hurons finally charged with whole impact. As it happened during last game, they were hard to stop. Very quick two Peter's units were down to one or two figures. That stopped Mike's attack on village and get attention on my troops. He  managed to stop them for some time. Not enough and British troops were forced to withdraw, leaving two Officers dead on the field.
Nasze oddziały powoli zbliżały się do wroga. Oddziały brytyjskie wydawały się nie interesować naszymi akcjami. Jednak Peter zdecydował się ubezpieczyć dwoma oddziałami z naszej strony. Niestety, nie były to wystarczające siły. Moi Huroni w końcu uderzyli z całym swoim impetem. Tak jak to się stało podczas naszej ostatniej gry, znów byli nie do zatrzymania. Szybko dwa oddziały Petera zostały zmniejszone do jednej bądź dwóch figurek. To zatrzymało atak Mike'a na wioskę i zwrócenia uwagi na moje oddziały. Udało mu się nawet zatrzymać je na krótką chwilę, jednak niezbyt długą i oddziały brytyjskie musiały się wycofać, tracąc obu dowódców...The only hope was with Alasdair troops. He was successively delay by Michael's troops. He suffer with very poor activation rolls, that's Alasdair curse, what slowed him down... Finally when he was ready to enter the village, my extra unit of Hurons were ready to face him. Whole game finished with French victory. The rules once again proven their fantastic quality and they provided us with exciting game.
Jedyna nadzieja była więc w oddziałach Alasdaira. Był on sukcesywnie opóźniany przez oddziały Michaela. Cierpiał z powodu bardzo słabych rzutów na aktywację, taka jego prywatna klątwa, co bardzo go spowolniło... Ostatecznie kiedy był gotowy do wejścia do wioski, przybyli tam moi dodatkowi Huroni, gotowi by stawić mu czoła. Cała gra zakończyła się zwycięstwem Francuzów. Zasady znów udowodniły swoją znakomitą jakość i dostarczyły nam emocjonującej rozgrywki.3. Links. Linki.


Angus:
To be updated soon...

Michael:
To be updated soon...

SESWC:
To be updated soon...

Flickr:

2 komentarze: