czwartek, 3 stycznia 2019

2018/2019

It is this time when one must do some past year summary and some plans for the next one. As this is tradition of that blog, I cannot miss that part. So here you are. However before that, take a minute or two and read something about my plans for 2018.
To jest ten czas, kiedy trzeba dokonać podsumowania zeszłego roku i plany na rok przyszły. Jako, że jest to już tradycja tego bloga, nie mogłem więc tej części pominąć. Oto ona. Zanim jednak do tego przejdziecie, proszę poświęćcie minutkę albo dwie i przeczytajcie o moich planach na rok 2018:

https://asienieboje.blogspot.com/2018/01/20172018.html

1. 2018


1.1. Blog.


I managed to increase number of the posts. I think it is mainly because during that year I changed my job and now I have more time for hobby. Last year I posted 69 times (54 previous year). My blog was visited 70 360 times (81 723 in 2017). I have 99 followers now (96 in 2017).
Udało mi się zwiększyć liczbę postów. Wydaje mi się, że głównie dzięki zmianie pracy w tym roku, dzięki czemu mam więcej czasu na hobby. W zeszłym roku opublikowałem 69 postów (54 w roku poprzednim). Mój blog był wyświetlony 70 360 razy (81 723 w 2017). Teraz mam 99 osób śledzących mojego bloga (96 w 2017).

Here is my top 10 countries, from where my blog was visited:
Tutaj top 10 krajów, z których odwiedzono mojego bloga: 


1.2. Figures and models. Figurki i modele.


This something I can be proud of. My hordes of grey plastic and white metal are getting smaller and smaller. I managed to beat previous record and I painted 640 elements (545 in 2017)! My main projects of past year were: Romans, By Fire and Swords (Poles and Swedes), Poland 1939, Sudan and Normans. More details below.
To jest coś, z czego mogę być naprawdę dumny. Moje hordy szarego plastiku i białego metalu wyraźnie stają się mniejsze. Udało mi się pobić zeszłoroczny rekord i w tym roku pomalowałem aż 640 elementów (545 w 2017)! Moimi głównymi projektami były: Rzym, Ogniem i Mieczem (Szwedzi i Polacy), Polska 1939, Sudan i Normanowie. Więcej szczegółów poniżej.


15mm: 54 foot/piechota; 110 mounted/konni
20mm: 50 foot/piechota; 6 artillery/artylerii; 53 vehicles/pojazdy
28mm: 313 foot/piechota; 46 mounted/konni; 4 artillery/artyleria
Accessories/Akcesoria: 4 pieces/sztuk1.3. Games. Gry.

I returned to the number of games from previous years. It was 52 of them last year (43 in 2017). I managed to win 21, draw 10 and lost 19. I have umpired 11 games and in 22 I have used my minis. In only 1 game I have used my scenery (mostly because of well equipped club).
Powróciłem do liczby gier z poprzednich lat. Było ich 52 w zeszłym roku (43 w 2017). Wygrałem 21, zremisowałem 10 i przegrałem 19. Prowadziłem 11 gier i w 22 użyłem swoich miniatur. Tylko w jednej grze użyłem swojej scenerii (głównie dzięki dobrze zaopatrzonemu klubowi).

Games of 2018:/Gry 2018:

Scale of the game:
Skala gry:

28mm:  40 games/gier
20mm:  2 games/gry
15mm:  1 game/gra
10mm:  1 game/gra
naval:    7 games/gier
board:    1 game/gra

Most popular rules (we used 27 different sets last year):
Najbardziej popularne zasady (w zeszłym roku użyliśmy 27 różnych zasad):

To the Strongest, Black Powder - 5 games each/po 5 gier
Hail Caesar - 4 games/4 gry
Chain of Command, Pikeman's Lament, Set an East Ablaze, Seven Years War - 3 games each/po 3 gry.

Most popular periods:
Najbardziej popularne okresy:

18th Century, Napoleonic - 7 games each/po 7 gier
Ancient, 17th Century, 2WW - 6 games each/po 6 gier
Interwar - 5 games/5 gier


4. Events, shows, museums etc. Wydarzenia, shows, muzea itp.

During last year I managed to finlay visit Italy. I made a tour and been in Rome, Toscany, Umbria, Verona, Garda Lake, Venetia. I have seen many famous museums and places and I am going to return to that country somewhere in time. From wargaming perspective I visited three shows: Deep Fried Lard, Carronade and Claymore. Had only one event with AB1 group.
Podczas ostatniego roku udało mi się w końcu odwiedzić Włochy. Zrobiłem sobie tour po tym kraju i odwiedziłem Rzym, Toskanię, Umbrię, Weronę, Jezioro Garda i Wenecję. Odwiedziłem wiele sławnych muzeów i miejsc i mam zamiar kiedyś do tego kraju powrócić. Z perspektywy wargamingu odwiedziłem trzy show: Deep Fried Lard, Carronade i Claymore. Udało mi się tez uczestniczyć jedynie w jednym spotkaniu grupy AB1.

Rome Lateran

Forum Romanum

Basilica of Saint Ignatius Loyola

Battle of Lepanto in Vatican Museum

Calcata

Bagnoregio
Verona

Verona - Arena

Verona - Castelvecchio Bridge

Verona - Castelvecchio Museum

Verona - Castelvecchio Museum
Madonna Della Corona

Scaliger Castle
Venetia - Rialto Bridge

Venetia - Santa Maria Gloriosa dei Frari

Venetia - Navy Museum
London - British Museum (Mahdists tunic)

Great Polish Map of Scotland
Iona Abbey

Duart Castle
Dodaj napis

Duart Castle
Carronade - T in the T Park
Deep Fried Lard - James Bond mets CoC.
Claymore - League of AugsburgAspen Campaign 1809

2. 2019.


2.1. Blog.


I will post at least one every week.
Będę umieszczał przynajmniej jeden post tygodniowo.

2.2. Figures and Models. Figurki i Modele.


This year will be mainly 28mm. Till March I have to paint Duchy of Warsaw army for upcoming AB1 game. Till this time I have to have a division: 3 regiments of infantry (2 battalions each), 2 regiments of cavalry, 6 foot and 2 horse guns. My other project is to create Saxon army for SYW. I think about 4 battalions, guns and cavalry. I am going to paint some small elements for my Poles 1920 and for By Fire and Swords. What else, we will see.
Ten rok to głównie 28mm. Do marca musze pomalować armię Księstwa Warszawskiego na nadchodzącą grę grupy AB1. Muszę do tego czasu posiadać dywizję: 3 pułki piechoty (po 2 bataliony każdy), 2 pułki kawalerii, 6 dział piechoty i 2 działa artylerii konnej. Moim kolejnym projektem będzie armia Saksonii w okresie wojny siedmioletniej. Myślę tu o 4 batalionach piechoty, działach i kawalerii. Mam też zamiar pomalować małe elementy do moich Polaków 1920 i dla Ogniem i Mieczem. Co jeszcze to się okaże.

Here is the list, what I still have to paint:
Lista rzeczy, które wciąż mam do pomalowania:


 • Soviets 1939 in 20mm. Figures + vehicles.
 • Soviets 1942 in 28mm. Figures + artillery.
 • Soviets 1944 in 20mm. Figures + artillery + vehicles.
 • Germans 1944 in 20mm. Figures + artillery + vehicles.
 • Polish Home Army in 20mm. Figures.
 • Duchy of Warsaw in 28mm. Figures + artillery
 • 17th Century Poles/Swedes in 28mm. Figures.
 • Landsknechts in 28mm. Figures.

Possible shopings:
Prawdopodobne zakupy:

 • Napoleonic Poles in 28mm
 • Saxons (7YW) in 28mm
 • Polish artillery (1920)
 • Polish Knights (15th Century)


2.3. Games. Gry.


I would like to keep the same amount of games and maybe reduce the number of sets. 
Chciałbym utrzymać tą samą ilość gier i być może zredukować liczbę zasad.

2.4. Events, shows, museums etc. Wydarzenia, shows, muzea itp.


I am planning to attend to both AB1 games, Trafalgar Day, Deep Fried Lard, Carronade and Claymore. In June I will take a part in great Waterloo game in Glasgow as one of the umpires (more details here: http://www.waterlooreplayed.com). I did not planned any holidays yet.
Mam zamiar wziąć udział w obu grach grupy AB1, Trafalgar Day, Deep Fried Lard, Carronade i Claymore. W czerwcu wezmę udział w wielkiej grze Waterloo w Glasgow, jako jeden z prowadzących (więcej szczegółów pod tym linkiem: http://www.waterlooreplayed.com). Wakacji na razie jeszcze nie planowałem.

10 komentarzy:

 1. Dużo dobrego działa się u Ciebie na blogu! Gratulacje!

  OdpowiedzUsuń
 2. Wow, what a year!!! Congrats...and I hope 2019 will be as productive!

  OdpowiedzUsuń
 3. Excellent achievements in 2018, Bartek! I wish in the New Year new beautiful games and miniatures!

  OdpowiedzUsuń
 4. Najlepszego w Nowym Roku! Dopiero w podsumowaniu dałem radę mniej więcej ogarnąć, co zrobiłeś w tamtym roku i jestem pod wrażeniem =) Oby tak dalej!

  OdpowiedzUsuń
 5. Gratuluję udanego roku, i jeszcze lepszego 2019. :)

  OdpowiedzUsuń