czwartek, 10 stycznia 2019

Grzmiszczosławice, 1939.

Few weeks ago, Andrew, the members of the Wargaming in Scotland group on Facebook, asked if someone would be able to show him Battlegroup rules. I answered him as the first and last Thursday we had our game. I was thinking which book to use, Kursk, Fall of the Reich or Blitzkrieg. I decided to use the last one, which would be the great possibility to use some of my new models. Therefore we had Polish campaign of 1939 and fight for fictitious village with hard to pronounce name of Grzmiszczosławice.
Kilka tygodni temu, Andrew, członek facebookowej grupy Wargaming in Scotland, zapytał się czy ktoś nie pokazałby mu zasad Battlegroup. Odpowiedziałem jako pierwszy i w ten sposób w zeszły czwartek odbyła się nasza gra. Zastanawiałem się jakiej książki użyć, Kurska, Fall of the Reich czy Blitzkrieg. Zdecydowałem się na tą ostatnią, była to więc możliwość użycia kilku z moich nowych modeli. Dlatego też mieliśmy grę z okresu Kampanii w Polsce w 1939 roku i walkę o fikcyjną wioskę o bardzo trudnej do wymówienia nazwie Grzmiszczosławice.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bridgehead Breakout
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.GERMANY/NIEMCY
(Andrew)

HQ with Sdkfz 251/6

Infantry Platoon with AT grenades, light mortar, medium mortar, tripod MG34, PaK 36 with Kfz. 69, IG.18 with Kfz.69

Tank Platoon (3 x PzKpfw II, 2 x PzKpfw I)
SdKfz 222POLAND/POLSKA
(Alasdair)

HQ

Infantry Platoon with 2 light mortars, HMG, Bofors AT gun, 

2 x wz.34 AC (1 x MG, 1 x gun)
Tankette Platoon (2 x TKS, 1 x TKS(20mm)
Tank Platoon (2 x FT17(gun), 1 x FT17(MG))


2. The game. Gra.


I slightly changed the original scenario. We had 3 objectives (two hills and a ford). The river crossing I moved to the center of the table. The objectives was able to be taken by infantry only. For the first turn Andrew, who defend the river crossing rolled very bad and only his Armoured Car was present on the table. Alisdair rolled little better and was able to put three units on table (both Armoured Cars plus FT17 tank with MG).
Lekko zmieniłem oryginalny scenariusz. Mieliśmy 3 cele gry (dwa wzgórza i bród). Przecięcie drogi i rzeki przesunąłem do środka rzeki. Cele gry mogły być zajęte jedynie przez piechotę. W pierwszej turze Andrew rzucił bardzo słabo i tylko jego samochód pancerny mógł pojawić się na stole. Alasdair rzucił trochę lepiej i rozpoczął grę z trzema oddziałami (oba samochody pancerne i czołg FT17 z km).Soon Poles took the hill at their side of the river and Germans took their hill. Germans managed to destroy the first polish tank (FT with MG). Polish response was quick and soon one of the Pz IIs has been destroyed (by mine). Both sides moved their forces towards the river, but no one decided to cross it. Soon both players discovered the power of the mortars and kept fired at the opponent with those weapons. The game stuck in stalemate...
Wkrótce Polacy zajęli wzgórze po swojej stronie rzeki a Niemcy górke po swojej stronie. Niemcom udało się zniszczyć pierwszy polski czołg (FT z km). Polska odpowiedź była szybka i wkrótce jeden z Pz II również został zniszczony (wjechał na minę). Obie strony pchnęły swoje oddziały w kierunku rzeki, jednak nikt nie zdecydował się na jej przekroczenie. Wkrótce obaj gracze odkryli siłę moździerzy i rozpoczęli ostrzał z tej broni swojego przeciwnika. Mieliśmy tymczasowy pat...Then Alasdair had to take a counter (I don't remember what was destroyed), which gave him a plane. For the arrival he got 6 and PZL-11 arrived. Sadly for him, Andrew's token was BREAK DOWN, which was used against the plane. That was all for using the aircraft during this game... Soon we had to finish the game, both sides had one objective each, but Germans lost more BR points, therefore Poles won this game.
Wtedy Alasdair musiał wziąć tokena (nie pamiętam już co zostało wtedy zniszczone), co dało mu samolot. Na jego przybycie rzucił 6 i PZL-11 nadleciał. Na jego nieszczęście, tokenem wylosowanym przez Andrew'a był BREAK DOWN, użyty przeciw samolotowi. To by było na tyle w temacie użycia lotnictwa w tej grze... Wkrótce musieliśmy kończyć naszą grę, obie strony miały po jednym celu, jednak Niemcy stracili więcej punktów BR, gra zakończyła się więc polskim zwycięstwem.


3. Links. Linki.


Flickr:


Today is 222 anniversary of agreement between General Dąbrowski and Government of the Lombardy Republic. That created the Polish Legions in Italy and started Polish support for Napoleon and Republican and later on, the Imperial France. Below is the  part of the Polish movie 'Popioły' (Ashes), which showing that formation (I hope that one day someone will made figures looks exactly like soldiers on that movie, with no shoes, torn clothes etc.). That units later became the famous Vistula Legion.
Dzisiaj przypada 222 rocznica podpisania porozumienia pomiędzy generałem Dąbrowskim a rządem Republiki Lombardzkiej. Utworzono w ten sposób Legiony Polskie we Włoszech, które rozpoczęły wspieranie Napoleona oraz republikańską a potem imperialną Francję. Poniżej fragment filmu "Popioły", które pokazują tą formację (mam nadzieję, że ktoś kiedyś stworzy tak wyglądające figurki bez butów, w podartych ubraniach itp.). Ten oddział w przyszłości stanie się sławną Legią Nadwiślańską.

8 komentarzy: