poniedziałek, 15 października 2018

Two new regiments for Polish-Lithuanian Commonwealth. Dwa nowe pułki dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Today two new regiments for my Polish-Lithuanian Commonwealth forces in 15mm. The first is dragoon regiment and the second is cavalry. All figures are from Wargamer.
Dziś dwa nowe pułki dla moich sił Rzeczypospolitej Obojga Narodów w skali 15mm. Pierwszy z nich to dragoni a drugi to pułk jazdy. Wszystkie figurki pochodzą od Wargamera.

Dragoons mounted/Dragoni konno:


Dragoons dismounted + dragoon Commander/Dragoni pieszo + dowódca dragonii:


Cossack style cavalry/Jazda kozacka:


Pancerni:


Cossack style cavalry with spears + colonel/Jazda kozacka z rohatynami + pułkownik:

My next figures will be Mahdists in 28mm.
Moimi następnymi figurkami będą Mahdyści w skali 28mm.

4 komentarze: