niedziela, 21 października 2018

Ostritz, 1813.

Last Thursday we had first game with a new version of Black Powder. This time we decided to play the rules as it has been written, so we did the original sequence of play. I have to admit, that despite my seven years experience with this set, this was  my first time I did it that way and I liked. However was it realistic, I doubt. Sadly my copy arrived yesterday, so I did not have a chance to read the rules before the game, but Bill managed to do the comparison of both versions and with that I was able to play it without any hussle.
W ostatni czwartek mieliśmy pierwsza grę z nową wersją Black Powder. Tym razem zdecydowaliśmy się rozegrać grę według zasad, tak jak zostały one napisane, więc z oryginalną sekwencją gry. Muszę się przyznać, że pomimo mojego siedmioletniego doświadczenia z tymi zasadami, był to mój pierwszy raz by rozegrać je w ten sposób i nawet mi się to spodobało. Jednakże, śmiem wątpić w realizm takiego rozwiązania. Niestety moja kopia zasad przyjechała dopiero do mnie wczoraj i nie mogłem się z nimi zaznajomić przed grą, jednak Bill przygotował porównanie obu zasad i z tym mogłem korzystać z nowej wersji bez jakiegokolwiek problemu.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: SESWC

FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist, Angus Konstam, Campbell Hardie, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.FRANCE, DUCHY OF WARSAW and WURTTEMBERG/FRANCJA, KSIĘSTWO WARSZAWSKIE i WIRTEMBERGIA
(Angus, Campbell, Bartek)

CinC - 9

Duchy of Warsaw Infantry Brigade

Brigade Commander 8
1 x Voltigeur Line
4 x Infantry Battalion
1 x Field Gun Battery

French Infantry Brigade

Brigade Commander 8
1 x Voltigeur Line
4 x Infantry Battalion
1 x Field Gun Battery

Wurttemberg Infantry Brigade

Brigade Commander 8
4 x Infantry Battalion
1 x Field Gun Battery

Duchy of Warsaw Cavalry Brigade

Brigade Commander 8
1 x Cuirassier Regiment
1 x Lancers Regiment
1 x Horse Gun Battery

French Cavalry Brigade

Brigade Commander 8
1 x Hussars Regiment
1 x Chasseurs a Cheval Regiment

Wurttemberg Cavalry Brigade

Brigade Commander 8
1 x Dragoon Regiment
1 x Chasseurs a Cheval RegimentRUSSIA/ROSJA
(Bill, Mike)

CinC - 9

1st Russian Infantry Brigade

Brigade Commander 8
4 x Infantry Battalion
1 x Field Gun Battery

2nd Russian Infantry Brigade

Brigade Commander 8
4 x Infantry Battalion
1 x Field Gun Battery

3rd Russian Infantry Brigade

Brigade Commander 8
4 x Infantry Battalion
1 x Field Gun Battery

1st Russian Cavalry Brigade

Brigade Commander 8
2 x Dragoon Regiment
1 x Horse Gun Artillery

2nd Russian Cavalry Brigade

Brigade Commander 8
2 x Chasseurs a Cheval Regiment2. The game. Gra.


This game was around a small town of Ostritz, however there was no objectives, we were only to test the rules. Angus in first turn took the town and decided to hold it until the end of the game. Campbell moved his German forces fast forward and put unlimbered guns in front of Russian muskets... Not wise. I moved my units slowly forward, try to asecurate against possible Russian countercharge. Russian answer was not as expected at it was. Of course Campbell lost his guns but in the centre and on their right Russians decided to stay in their positions. I decided to take that advantage of luck of initiative against our opponent...
Gra toczyła się wokół małego miasteczka Ostritz, jednak bez konkretnych celów, naszym zamiarem było przetestowanie zasad. Angus już w pierwszej turze zajął miasto i postanowił utrzymać je do końca gry. Campbell ruszył swoich Niemców mocno do przodu, jednak wystawił nieodprzodkowane działa naprzeciw rosyjskich muszkietów... Nie było to rozsądne... Ja ze swoimi oddziałami postanowiłem poruszać się powoli, by zabezpieczyć się przed możliwą kontrszarżą sił rosyjskich. Rosyjska odpowiedź była odmienna od oczekiwanej. Oczywiście Campbell stracił swoje działa, jednak w centrum i na prawej flance Rosjanie postanowili pozostać w ich dotychczasowych pozycjach. Zdecydowałem się wykorzystać ten brak inicjatywy przeciw naszym przeciwnikom.Our cavalries charged the Russians. However Angus decided to charge the guns and he lost his Hussars. I charged Bill's cavalry with my cavalry. Polish horsemen managed to force Russians to withdraw off the field and took great position to face the incoming Russian infantry. On the other end, Russians put themselves in squares to prevent incoming Wurttemberg cavalry charges.
Nasze kawalerie zaszarżowały Rosjan. Jednakże szarża Angusa na działa zakończyła się zniszczeniem jego oddziału huzarów. Ja uderzyłem moją kawalerią przeciw kawalerii rosyjskiej i moim polskim konnym udało się zmusić konnicę rosyjską do wycofania się z pola walki i tym sposobem zająłem znakomita pozycję do nadchodzącego ataku rosyjskiem piechoty. Na drugim końcu, Rosjanie zamknęli się w czworobokach w odpowiedzi na szarżę kawalerii z Wirtembergii.Russians infantry charged my Polish infantry and we started the few rounds of melee. First Russians get stopped and then Poles started to gain the advantage. Russian battalions started to broke, one after another. We used Bill's House stoic rule, which allow unit to reroll failed morale tests, however every single Bill's reroll was worst than the previous one. That finished with a serious problem of the right flank Infantry Brigade, as it started to loose their battalions. Finally all units beside one (shaken and disorganised) get broken. the same happened to the returning Russian cavalry, as it arrived just in front of my horse artillery guns...
Rosyjska piechota zaszarżowała moich Polaków i w ten sposób rozpoczęła kilka rund walki wręcz. Wpierw Rosjanie zostali zatrzymani a następnie Polacy zaczęli zdobywać przewagę. Rosyjskie bataliony zaczęły się łamać, jeden za drugim. W grze użyliśmy domowej zasady Billa, dotyczącą oddziałów z charakterystyką "stoic", która pozwala takiemu oddziałowi przerzucać nie zdany test morale, jednakże każdy kolejny przerzut Billa był gorszy niż ten poprzedni. To skończyło się poważnym problemem dla prawej rosyjskiej brygady piechoty, ponieważ skończyło się to na utracie jej batalionów. Ostatecznie pozostał tylko jeden batalion (dodatkowo zdezorganizowany i z dużą ilością strat), reszta została zniszczona. To samo stało się z powracającą kawalerią, jako że ta powróciła wprost naprzeciw moich dział konnej artylerii...

© Angus Konstam
© Angus Konstam


In the centre and on our right things looked very well to. Campbell and Mike kept their melees and despite of number of hand to hand draws, both kept their lines. Angus finally managed to move his troops against last Russian infantry brigade and managed to crush it. That finished the game with clear French and their allies victory. Russians lost 2 cavalry regiments, 6 infantry battalions and 3 gun batteries against 1 French cavalry regiment, 1 Wurttemberg infantry battalion and 1 Wurttemberg gun battery.
W centrum i na naszej prawej flance sprawy także wyglądały bardzo dobrze. Campbell i Mike prowadzili zaciętą i wyrównaną walkę wręcz i utrzymali swoje linie. Angus ostatecznie zaatakował trzecią rosyjską brygadę piechoty i udało mu się ją zniszczyć. To zakończyło grę z wyraźną wygraną Francuzów i ich sprzymierzeńców. Rosjanie stracili 2 pułki kawalerii, 6 batalionów piechoty i 3 baterie dział przeciw 1 francuskiemu pułkowi kawalerii i jednemu batalionowi piechoty i baterii dział, obu z Wirtembergii.

© Angus Konstam
© Angus Konstam
© Angus Konstam


3. Few words about new version. Kilka słów o nowej wersji.


The book looks quite good, however there are some serious printing mistakes, which not tell any good words about editors of that publication. I am expecting an errata soon. However the rules looks  much better present than in previous version. Finally we got an index! The changes of the rules worked well and I am happy with all of them. However don't expect a revolution, it is just refreshing. I will suggest to buy the rules only for those, who play Black Powder a lot and if you not, then I know much better way of spending 30 pounds ;)
Książka wygląda całkiem dobrze, jednak znalazły się w niej kilka poważnych błędów drukarskich, co nie najlepiej świadczy o pracy edytorów tej publikacji. Spodziewam się wkrótce opublikowanej erraty. Jednakże zasady wyglądają teraz bardziej przejrzyście niż to było w poprzedniej wersji. W końcu dostaliśmy indeks! Zmiany w zasadach sprawdziły się bardzo dobrze i jestem z nich zadowolony. Jednakże nie spodziewajcie się rewolucji, bardziej są to kosmetyczne zmiany. Zakup nowego podręcznika sugerowałbym jedynie osobom, które grają dużo w Black Powder, a ci co nie, to znam dużo lepsze możliwości wydania 30 funtów ;)

4. Links. Linki.


Bill's Black Powder v.1 vs. v.2 comparison:

Bill:
To be updated soon

Angus:

Campbell (SESWC):

Flickr:

12 komentarzy: