wtorek, 9 października 2018

Another new models. Kolejne nowe modele.

Today some new reinforcements to my collections. After Normans I wanted something small and unified, before next hard project. With hundreds unpainted figures and models the choice was quite hard, but finally I found something which fit into my needs. 
Dzisiaj kilka uzupełnień do moich kolekcji. Po Normanach chciałem pomalować coś małego i zunifikowanego, przed następnym trudnym projektem. Z setkami niepomalowanych figurek i modeli, wybór był naprawdę trudny, jednak w końcu znalazłem coś co wpasowało się w moje potrzeby. 

First were some support weapons for my Polish 1st Armoured Division. Two 2' mortars together with MMG. All models are from Crusader Miniatures.
Na początek kilka broni wsparcia dla mojej 1. Dywizji Pancernej. Dwa dwucalowe moździerze oraz ckm. Wszystkie modele pochodzą od Crusader Miniatures.Second is HMG for my Poles for 1920. Models are from Scheltrum Miniatures.
Drugi jest ckm dla moich Polaków na 1920 rok. Modele sa od Scheltrum Miniatures.The last is the plane for Germans for 1939. During last game I decided, that Ju87 would be looks mach cooler on the table, than the other plane. The model is from Airfix. One thing I need to do for that plane is special stand which will allow diving. I got idea, how to do it. Next break from big project will be designed for that stand.
Ostatni jest samolot dla Niemców na 1939 rok. Podczas ostatniej gry zdecydowałem, że Ju87 będzie wyglądał znacznie lepiej na stole, niż inny samolot. Model jest od Airfixa.Jest jeszcze jedna rzecz, którą będę musiał zrobić, to specjalny stand, który umożliwi nurkowanie. Mam już pomysł jak to zrobić. Kolejna przerwa od dużego projektu będzie poświęcona właśnie temu standowi.


4 komentarze: