czwartek, 18 października 2018

Valdemoro, 1937.

Last Thursday we had a Chain of Command game with Spanish Civil War as a background. I went for Falangist (green), whereas Angus took Ejercito Popular (regular).
W ostatni czwartek mieliśmy grę z użyciem zasad Chain of Command z hiszpańską wojną domową w tle. Ja zagrałem Falangą (green) a Angus wybrał sobie Ejercito Popular (regular).SCENARIO/SCENARIUSZ: Attack/Defence from main CoC book
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda, Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.
FALANGA
(Bartek)

Senior officer
Adjutant
Junior officer + 4 rifles

1st section
Junior officer
2 x Infantry (5 rifles)
1 x Infantry (2 rifles + LMG team)

2nd section
Junior officer
2 x Infantry (5 rifles)
1 x Infantry (4 rifles)

Light mortarEJERCITO POPULAR 
(Angus)

Senior officer
Junior officer

Medium mortar observer

1st section
Junior officer
2 x Infantry (5 rifles)
1 x Infantry (2 rifles + LMG team)

2nd section
Junior officer
2 x Infantry (5 rifles)
1 x Infantry (2 rifles + LMG team)2. The game. Gra.


During the patrol phase I managed to push Angus to his table edge and get much better jump off points.
Podczas fazy patrolu udało mi się zepchnąć Angusa do jego krawędzi stołu i uzyskałem zdecydowanie lepsze punkty wyjścia.During the first turn I managed to take the church in the middle of the table, the pine forest at the left hand side from the church and behind the hill, where I put my light mortar. Angus managed to take two farms. Sadly after that turn I was so dedicated to the game, that I forgot to take pictures, so the rest of them are from Angus relation.
Podczas pierwszej tury udało mi się zająć pozycje w kościele na środku stołu, świerkowy las po lewej stronie kościoła i za wzgórzem, gdzie ustawiłem swój moździerz. Angusowi udało się zająć obie farmy. Niestety po tej turze, gra tak mnie zajęła, że zapomniałem fotografować gry, więc reszta z tej relacji pochodzi od Angusa.After taking the positions we started fire at each other. That did not give us any results and Angus decided to push his forces forward. I made a mistake and one of my sections was spread on large area and cannot stop Republicans. Quickly Angus cleared the church and forest at the left hand side from the church from my troops. My morale started dropping very quickly and soon I forced to retreat. This time republican forces were victorious.
Po zajęciu pozycji, rozpoczęliśmy wzajemny ostrzał. To nie przyniosło żadnego rezultatu i ostatecznie Angus zdecydował się pchnąć swoje oddziały naprzód. Popełniłem błąd i jedna z moich sekcji była zbyt rozciągnięta na zbyt dużym obszarze i nie była w stanie powstrzymać Republikanów. Bardzo szybko Angus oczyścił kościół i lasek po lewej stronie kościoła z moich oddziałów. Moje morale zaczęło bardzo szybko spadać i w końcu zostałem zmuszony do wycofania się. Tym razem siły republikańskie okazały się zwycięskie.3. Links. Linki.

Angus:

SESWC:

Flickr:

4 komentarze: