niedziela, 28 sierpnia 2016

SS Königin Luise, 5.08.1914

Last Thursday, in our club, Angus invited us to another naval game. This time it was beggining of the Great War, just short after the Great Britain enter the war. Angus's scenario was based on true events, which lead both sides to their first loss on the seas during that war. For the game we used the General Quarters: Fleet Actions Imminent rules.
W ostatni czwartek, w naszym klubie, Angus zaprosił nas do kolejnej morskiej gry. Tym razem był to początek Wielkiej Wojny, zaraz po tym jak Wielka Brytania przystąpiła do konfliktu. Scenariusz Angusa opierał się na prawdziwych wydarzeniach, które doprowadziły do pierwszych dla obu stron, strat na morzu. Do gry użylismy systemu: General Quarters: Fleet Actions Imminent.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRE/PROWADZENIE: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.


KAISERLICHE MARINE 

SS Königin Luise (Michael Charge)

Destroyers flotilla (Michael Charge)
V-190
V-188
V-189
V-191
G-197

Light cruisers flotilla (Michael Schneider)
SMS Köln
SMS Mainz
SMS Rostock

ROYAL NAVY

HMS Amphion (Dougie Trail)

Light cruisers flotilla (Campbell Hardie)
HMS Southampton
HMS Nottingham
HMS Lowestoft

Destroyers flotilla (Bartek Żynda)
HMS Lance
HMS Landrail
HMS Lydiard
HMS Laurel

2. The game. Gra.


Our game started with only SS Königin Luise and destroyers: HMS Lance and HMS Landrail on the table. My destroyers moved full speed and started fired at German minelayer. She quickly received first hits, which started fire on enemy ship. Minelayer however managed to drop some mines and my both ships enter the minefield, but lucky they passed it without any problems.
Naszą grę na stole rozpoczęły jedynie SS Königin Luise i niszczyciele: HMS Lance i HMS Landrail. Moje kontrtorpedowce ruszyły na pełnej prędkości i rozpoczęły ostrzał niemieckiego stawiacza min. Został on bardzo szybko trafiony i wkrótce zaczął się palić. Udało się jednak jemu postawić kilka min i moje okręty weszły na postawione pole minowe, jednak przeszły przez nie bez problemu.

Then on the battlefield entered rest of the forces. My destroyers get under the fire from the German light cruisers and destroyers. Lucky for me their fire was not  accurate and finished only on minor damages. In return I fired my torpedoes and they almost hit the target (first I shoot to quick and the torpedoes did not reach the target and the second they passed in front of enemy ships). 
Wtedy na pole bitwy weszły pozostałe okręty. Moje niszczyciele dostały się pod ogień niemieckich lekkich krążowników i niszczycieli. Szczęśliwie dla mnie ich ogień nie był zbytnio celny i skończyło się jedynie na lekkich uszkodzeniach. W odpowiedzi odpaliłem moje torpedy i prawie trafiły one w cel (peirwsza salwa była wystrzelona za szybko i nie doszła ona celu, druga przeszła przed dziobami wrogich okrętów).

Soon Michael's and Campbell's cruisers get busy together, and I use that break to finish the German minelayer. In the meantime they managed to stop the fire but then she received another hits, which led to a new fire and finally her cargo explodes and the first ship of the First War was sunk.
Wkrótce krążowniki Michaela i Campbella zajęły się sobą i ja zyskałem chwilę przerwy, którą postanowiłem wykorzystać na wykończenie niemieckiego stawiacza min. W międzyczase udało m sie ugasić pożar, jednak wtedy otrzymał on kolejne trafienia, które doprowadziły do wybuchu kolejnego pożaru a ten spowodował eksplozję przewożonego ładunku. Pierwszy okręt, pierwszej wojny został zatopiony.

After that, Michael C. decided to revenge his loss. His destroyers opened fire at me on the very short distance and I returned the fire. As a result of this deadly shooting one German destroyer get sunk (V-191) and two of my destroyers had very heavy damages (both HMS Lydiard and HMS Lance were not able to move as their engines were dead). Lucky for me I get support of our flag ship HMS Amphion. She did the torpedo attack on German destroyers, and she even managed to hit the enemy ship, but the torpedo did not exploded...
Po tym Michael C. postanowił pomścić swoją stratę. Jego niszczyciele otworzyły do moich ogień na bardzo krótkim dystansie, na co ja odpowiedziałem również ogniem moich dział. W rezultacie tej morderczej strzelaniny, niemiecki niszczyciel zatonął (V-191) a dwa brytyjskie niszczyciele zostały ciężko uszkodzone (HMS Lydiard i HMS Lance zostały unieruchomione). Na szczęście dla mnie uzyskałem wsparcie naszej flagowej jednostki HMS Amphion. Wykonała ona atak torpedowy na niemieckie niszczyciele i udało jej się nawet uzyskać trafienie, jednak torpeda nie eksplodowała...

When the destroyers moved back to their bases, the last act of the battle was played. Campbell irated because of his unsuccessfull firing decided to ram Michael's cruisers. It finished on very heavy damages on both HMS Southampton and SMS Rostock. After that we finished our game, with British victory.
Kiedy niszczyciele skierowały się do swoich baz, rozegrał się ostatni akt tej bitwy. Campbel zirytowany skutecznością ostrzału swoich dział, postanowił staranować krążowniki Michaela. Skończyło się to na bardzo ciężkich uszkodzeniach HMS Southampton i SMS Rostock. Po tym zdecydowaliśmy się zakończyć grę, która skończyła się brytyjskim zwycięstwem.

3. Summary. Podsumowanie.


ROYAL NAVY

HMS Southampton - heavily damaged/ciężko uszkodzony.
HMS Lydiard heavily damaged/ciężko uszkodzony.
HMS Lance heavily damaged/ciężko uszkodzony.
HMS Laurel heavily damaged/ciężko uszkodzony.
HMS Nottingham lightly damaged/lekko uszkodzony.
HMS Lowestoft lightly damaged/lekko uszkodzony.
HMS Landrail - lightly damaged/lekko uszkodzony.

KAISERLICHE MARINE 

SS Königin Luise - sunk/zatopiony
V-191 - sunk/zatopiony
SMS Rostock heavily damaged/ciężko uszkodzony.
SMS Mainz - heavily damaged/ciężko uszkodzony.
V-191 heavily damaged/ciężko uszkodzony.
G-197 heavily damaged/ciężko uszkodzony.
SMS Cöln - lightly damaged/lekko uszkodzony.
V-188 lightly damaged/lekko uszkodzony.
V-189 lightly damaged/lekko uszkodzony.

4. Links. Linki.


Angus:

Flickr:

10 komentarzy:

 1. Good to see a British Victiry - THose new fangled Torps can be a touch tricky :-)
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Stu. Yes, those torpedos were very tricky.

   Usuń
 2. Nice looking game Bart, another temptation for me, naval battles with beautiful ships!

  OdpowiedzUsuń
 3. If young Angus is running the ODGW North Sea Campaign, you're in for a treat. (This is the first scenario)

  OdpowiedzUsuń