piątek, 5 sierpnia 2016

Polish Wall (AWI). Polski mur(WoNSZ).

Another week and another game. This time I joined to Michael's Schneidera game with his AWI collection. This game has been organised for two novices, David a new club member and my nephew, who was curious to visit our club. So David joined Michael and they played British and my nephew joined the family team and played for Americans. For the game we used Black Powder with some Michel's house rules.
Kolejny tydzień i kolejna gra. Tym razem dołączyłem do gry zorganizowanej przez Michaela Schneidera z użyciem jego kolekcji do wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Ta gra została zorganizowana dla dwóch nowicjuszy, Davida nowego członka klubu i dla mojego siostrzeńca, który bardzo chciał odwiedzić nasz klub. David dołączył do Michaela i zagrali oni Brytyjczykami, z kolei mój siostrzeniec dołączył do rodzinnego zespołu i zagraliśmy dla Amerykanów. Do gry użylismy zasad Black Powder z Michaelowymi dodatkami.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Eve of Battle pregame
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
MODELS/MODELE: Michael Schneider

1. Eve of Battle pregame.


Before the game we decided to play Eve of Battle, to determinate number of troops, the battlefield and the scenario for the game. For those, who don't know what Eve of Battle is, this is the card driven game, writen by Michael where cards have two sides: one with special events, terrain features etc. and the second side with units markings (infantry, cavalry, artillery), which could be added to your basic forces. The players can play either one side or the other against the opposite player. If you want know more about it, write to me or Michael about more details (don't forget about your email).
Przed grą zdecydowaliśmy się rozegrać Eve of Battle, by określić liczbę oddziałów, pole bitwy i scenariusz gry. Dla tych co nie wiedza, co to jest Eve of Battle, jest to karcianka, napisana przez Michaela gdzie karty maja dwie części: pierwsza zawiera specjalne zdarzenia, dodatkowe tereny itp., natomiast druga zawiera znaczniki oddziałów (piechota, konnica, artyleria), które mogą być dodane do naszych sił podstawowych. Gracze mogą zagrywać albo jedną albo drugą stroną karty przeciw swojemu przeciwnikowi. Jeśli jesteście zainteresowani tą grą skontaktujcie się albo ze mna albo z Michaelem o więcej szczegółów (nie zapomnijcie podać swojego emaila).

In our game Michael played for British and I for Americans. For British we had: Low on Powder (every time when the British unit fired had to roll a dice and on 1 loosing the fire ability for the rest of the game), Huzzah Enfilade! (British player could deploy 25% of his troops on one of the sides of the battlefield),  Delayed Enemy (one of opponent's unit was delayed by 2 turns) - by my mistake we had 2 delayed units, however it saves the game for us!, Lost Depeches (British could re-deploy their units after Americans deploy their), Surprise Attack (British could deploy within 12'' of the enemy). Also British get extra units: 1 veteran cavalry, 2 infantry and a gun. For Americans we had: 2 Scouts Ahead cards (we could deploy 2 units, one for each card, 12'' in front of enemy lines) Delayed Enemy, Doctor on the Field  (we did not have to use that card it resolve the Plague or Disease cards), The Speach (it gave me +1 on break tests). Our extra troops: veteran infantry, infantry and a gun. For the battlefield we had: Village or Farm (we had a Farm with 24'' of wall, which could be deployed on my half of the table)), 50% of Wood (half of the table was covered by woods) and the Swamp Land (impasible swamp on my half of the table). Here is the ready battlefield after the pregame:
W naszej grze michael zagrał dla Brytyjczyków, a ja dla Amerykanów. Brytyjskie karty to: Low on Powder (za kazdym razem gdy oddział brytyjski strzelał musiał po tym rzucić kością, na 1 tracił możliwość strzału do końca gry), Huzzah Enfilade! (Brytyjczycy mogli rozstawić 25% swoich oddziałów na jednym z boków pola bitwy), Delayed Enemy (jeden z oddziałów przecinika zostął opóźniony o 2 tury) - przez mój błąd mieliśmy dwa takie oddziały, jednak uratowało to dla nas grę!, Lost Depeches (Brytyjczycy mogli rozstawić ponownie swoje oddziały po naszym rozstawieniu), Surprise Attack (Brytyjczycy mogli rozstawić swoje oddziały 12 cali przed naszymi). Dodatkowe brytyjskie jednostki: 1 kaweleria (weterani), 2 oddziały piechoty i jedno działo. Karty Amerykanów to: 2 karty Scouts Ahead (pozwoliło to nam wystawić 2 oddziały, po jednym dla kazdej karty, 12'' naprzeciw brytyjskim liniom) Delayed Enemy, Doctor on the Field (nie musieliśmy użyć tej karty, ona eliminuje efekty kart Plague i Disease), The Speach (dawała nam +1 na testy złamania). Nasze dodatkowe jednostki to: 1 oddział piechoty, weteranów, 1 oddział zwykłej piechoty oraz 1 działo. Karty determinujące pole bitwy: Village or Farm (mieliśmy farmę z 24 calami muru, który mógł być rozstawiony na naszej połowie stołu), 50% of Wood (połowę stołu pokrywał las) oraz Swamp Land (nieprzekraczalne bagno na naszej połowie stołu). Tak wyglądał stół po naszej przedgrze:

2. Forces. Siły.


BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Michael Schneider, David)

1 veteran infantry
4 line infantry
1 skirmish infantry
2 guns
1 Dragoons (delayed)

AMERICANS/AMERYKANIE
(Czarek Michna, Bartek Żynda)

1 French infantry (veterans)
3 Continental infnatry
2 Militia infantry (both delayed)
1 skirmish infantry
2 guns

3. The game. Gra.


We started with two our units deployed in front of British units. It was gun and 1 unit of Continental infantry. They fired first, caused some desorganisation and then moved back to the wall line. At least the Continetals did as the gun failed to move and get destroyed. Our plan was to use the wall feature and defend that line till the end of the game. We managed to form a defending line very quickly. Now we were waiting for British to come.
Zaczęlismy grę z naszymi dwoma oddziałami wystawionymi naprzeciw brytyjskim oddziałom. Było to działo i jeden z oddziałów piechoty kontynentalnej. Wystrzelili powodując pewne zdezorganizowanie we wrogich oddziałach, po czym wycofali się do lini muru. Tak faktycznie to tylko piechota się wycofała, poniewaz nie udało się to działu, które zaraz też zostało zniszczone. W naszych planach mur był podstawą naszej obrony, którą mieliśmy zamiar utrzymac do końca gry. Naszą linie obrony udało nam się utworzyć bardzo szybko i teraz oczekiwaliśmy na Brytyjczyków.

Here the British troubles started. First one of the guns rolled bad for Low on Powder effect and it was not able to shoot for the rest of the game! The second problem was with the charging British infantry, they underestimate the distance and did not hit the enemy! So we were able to charge them instead. The hand to hand battle was fierce and finaly our unit brake alongside with one of the supporting units. We were in serious troubles!
I tu zaczęły się brytyjskie problemy. Wpierw jedno z dział źle rzuciło na efekt Low on Powder i do końca gry nie było w stanie strzelać! Drugim problemem było niedoszacowanie odległości szarżującego brytyjskiego oddziału, który nie dotarł do wroga. Mogliśmy więc uderzyć na nich. Walka wręcz była zażarta jednak w końcu nasz oddział został zniszczony wraz z innym go wspomagającym. Mieliśmy naprawdę poważny problem!

At this moment our two Militias arrived on the battlefield. They filled the gaps and we could still defend our positions. Then come another British assault, now against our best unit, the French infantry. Unexpectedly they broke very quickly and now we had a serious problem!
W tym momencie nasze dwa oddziały milicji przybyły na pole bitwy. Udało im się wypełnić luki w naszej obronie, którą mogliśmy dalej kontynuować. Wtedy nastąpił kolejny brytyjski szturm, teraz przeciw naszej najlepszej jednostce, francuskiej piechocie. Niespodziewanie zostali oni rozbici bardzo szybko i dopiero teraz mieliśmy poważny problem.

The hope always die as the last! From fire of our Skirmishes, we managed to broke first British unit and soon British assaulted us for the third time. This time it was all or nothing action, becouse it was almost end of the game and we still hold the line. This time the Militia hold the ground and broke the British infantry alongside with supporting unit! It finished the game and gave us victory! We had great fun and both David and Czarek enjoyed the game!
Nadzieja zawsze umiera ostatnia! Od ognia naszych Traperów, udało nam się zniszczyć pierwszy brytyjski oddział i wkrótce Brytyjczycy uderzyli po raz trzeci. Był to atak typu wszystko albo nic, ponieważ gra zblizała się do końca a my ciągle utrzymywaliśmy naszą linię obrony. Tym razem naszej milicji udało się wytrzymać atak i rozbić oddział brytyjskiej piechoty razem ze wspomagającym go oddziałem! To zakończyło grę i dało nam zwycięstwo! To była świetna zabawa, a najwazniejsze że, David i Czarek byli bardzo zadowoleni z gry!

4. Links to other relations and galleries. Linki do innych relacji i galerii.


Michael:
Yet to be updated. Czeka na uzupełnienie.

SESWC:
Yet to be updated. Czeka na uzupełnienie.

Flickr:

8 komentarzy: