piątek, 4 marca 2016

Tamai 1884

Second game of the week was played in our club on Thursday. It was Sudan game with Black Powder rules, prepared by Campbell.
Druga grę w tym tygodniu rozegraliśmy w czwartek w naszym klubie. Była to konfrontacja w Sudanie z użyciem zasad Black Powder, przygotowana przez Campbella.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie, Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Campbell Hardie, Bill Gilchrist, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


BRITISH-EGYPTIAN-SUDANESE FORCES/SIŁY BRYTYJSKO-EGIPSKO-SUDAŃSKIE

1st Brigade under command of Bartek Żynda

NSWC Battalion
15th Ludhiana Sikhs Battalion
Royal Marines Light Infantry Battalion
Yorks&Lancashire Battalion
7pdr gun
Gatling gun

2nd Brigade under command of Peter

Sussex Battalion
1st Sudanese Battalion
2nd Sudanese Battalion
Bashi Bazouk
Egyptian 6pdr
Egyptian Nordenfelt

Cavalry Brigade
10th Hussars under command of Bartek Żynda
19th Hussars under command of Peter

MAHDISTS/MAHDYŚCI

1st Brigade under Bill Gilchrist

6 Ansar Warbands

2nd Brigade under Hugh Wilson

6 Ansar Warbands (1 with rifles)
Captured gun

3rd Brigade under Michael Schneider

4 Beja Warbands

4th Brigade under Campbell Hardie

Baggera Cavalry
4 Ansar Warbands

2. The game. Gra.


In our game British-Egyptian-Sudanese forces had to cross the table from one end to the other. That was the British condition of winning the battle, whereas Mahdists had to only prevent it. In our game Campbell a little soften up Imperial forces and instead two British brigades gave us one European and the other mixed. It gave  Mahdists bigger chances for winning. Together with Peter we were going to create as quick as possible two brigade squares, survive all Mahdists attack and then after breaking them all, move forward through cleared battlefield. Sounds easy, not really.
W naszej grze brytyjsko-egipsko-sudańskie siły miały za zadanie przekroczyć stół z jednego końca na drugi. To był warunek brytyjskiego zwycięstwa, podczas gdy Mahdysci mieli tylko temu zapobiec. W naszej grze Campbell lekko osłabił imperialne oddziały i zamiast dwóch brygad brytyjskich dał jedną europejską i jedną mieszaną. To dało Mahdystom większe szanse na wygraną. Razem z Peterem postanowiliśmy jak najszybciej utworzyć dwa  brygadowe czworoboki, przetrwać wszystkie ataki Mahdystów i po ich zakończeniu, przejść przez oczyszczone pole bitwy. Wydaje się łatwe, otóż nie do końca.

My brigade managed to create the square in second turn and in third it was attacked by Bill's and later on by Campbell's units. My square was too hard for poorly equipped Mahdists forces. However they managed to destroy my gun and Gatling, but that was it. Once again supported me cavalry, failed. It forced few units to withdraw, but finally shaken left the table and never returned. At the end of the game attacking me forces were nearly broken, but still capable to fight back. So on my flank I draw the battle.
Moja brygada już w drugiej turze ustawiła się w czworobok, by w trzeciej zostać zaatakowana przez oddziały Billa i później Campbella. Mój czworobok był zbyt silny dla słabo wyposażonych Mahdystów. Jednak udało im sie zniszczyć moje działo i mojego Gatlinga, ale na tym się skończyło. Znowu, wspomagająca mnie kawaleria, zawiodła. Zmusili oni kilka oddziałów do cofnięcia się, jednak ostatecznie z ciężkimi stratami opuściła stół i nigdy już nie powróciła. Na koniec gry, atakujące mnie oddziały były na granicy załamania, jednak były wciąż zdolne do walki. Na mojej flance gra zakończyła się więc remisem.

Peter needed three turns to create the square and he was attacked in turn fourth. I advised him a small trick, which worked at the beginning of the game very well. He put Sussex Battalion on front of the square and against it Hugh and Michael pushed their first attacks. Mahdists were unable to broke them, especially when 19th Hussars arrived. They managed to nearly destroy, whole Michael's brigade. When the game was nearly finished, last big charge of Michael's, Hugh's and Campbell's forces was pushed on Peter's square. One o the Sudanese battalions panicked and run away from the battlefield. That broke Peter's square, but his forces were still fighting. Sadly the game was over, so were not able to cross the table and therefore we lost a game.
Peter potrzebował trzech tur na utworzenie czworoboku i zaatakowany został w turze czwartej. Poradziłem mu mały trik, który doskonale się sprawdził na początku gry. Ustawił on battalion Sussexu na czole czworoboku i to przeciw niemu Hugh i Michael skierowali swe pierwsze ataki. Mahdyści nie byli w stanie ich złamać, szczególnie gdy przybył tu 19. Huzarów. Huzarom udało się prawie zniszczyć brygadę Michaela. Kiedy gra miała sie już ku końcowi, oddziały Michaela, Hugha i Campbella zostały rzucone do ostatniej szarży. Jednen z sudańskich batalionów nie wytrzymał i uciekł z pola bitwy. To złamało czworobok Petera, jednak jego oddziały wciąż były zdolne walczyć. Niestety na grę się skończył i nie byliśmy w stanie przekroczyć stołu, dlatego też zakończyła się ona naszą porażką.

3. Links. Linki.


My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

2 komentarze: