czwartek, 31 marca 2016

3rd Silesian Uprising. Trzecie powstanie śląskie.

Last Thursday we had a wee Set an East Ablaze game. Initially I came across with idea of Polish-Bolshevik war, but then Bill can not made that club evening, so we had lack of Bolsheviks. Instead of this I put different game with the forces available. As we had Germans, Poles and French troops, we had a fictional game of the 3rd Silesian Uprising, where French played the role of regular Polish troops.
W ostatni czwartek mieliśmy małą grę z uzyciem zasad Set an East Ablaze. Początkowo miała to byc gra dziejąca sie podczas wojny polsko-bolszewickiej, jednak Bill nie był w stanie pojawić sie w naszym klubie, więc mieliśmy niedobór Bolszewików. Zamiast tego wymysliłem inną grę z dostępnych nam oddziaów. Jako, że mieliśmy Niemców, Polaków i Francuzów, mieliśmy fikcyjną grę dziejącą się podczas trzeciego powstania śląskiego, gdzie Francuzi wcielili się w rolę regularnych oddziałów polskich.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda.
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Michael Schneider, Jack Glanville, Campbell Hardie, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


SILESIAN INSURGIENTS/POWSTAŃCY ŚLĄSCY
(Peter)

Officer
3 Infantry (10 men)
HMG team

POLISH ARMY/ARMIA POLSKA
(Campbel Hardie)

2 Officers
4 Infantry (10 men|)
1 Cavalry unit (9 men)
1 Field gun

1st GERMAN/1. NIEMIECKI
(Jack Glanville)

Officer
5 Infantry (10 men)
1 HMG team
1 Field gun + tow

2nd GERMAN/2. NIEMIECKI
(Michael Schneider)

Officer
5 Infantry (10 men)
1 HMG team
1 Field gun + tow

2. The game. Gra.


The whole scenario was roughly based on Polish movie directed by Kazimierz Kutz: "Salt of the Black Earth". The movie told the story of the 2nd Silesian Uprising and there is the scene of that movie, when the polish artillery officer joined the insurgents and fought against Germans. In my scenario I made something different and despite the fact, that it was totally historical impossible (Poland during all Silesian Uprisings stayed officially neutral), that when the first Insurgent would die, then the regular troops will cross the border and join the fight.
Cały scenariusz został z grubsza oparty o scenę z filmy Kazimierza Kutza: "Sól ziemi czarnej". Film opowiada historię z drugiego powstania i jest tam scena kiedy polski oficer artylerii dołącza do powstańców i razem z nimi walczy z Niemcami. W moim scenariuszu zrobiłem coś innego, pomimo faktu, ze historycznie było to całkowicie niemozliwe (Polska oficjalnie pozostała neutralna, podczas wszystkich powstań ślaskich) , ze kiedy pierwszy powstaniec padnie zabity, wtedy polskie oddziały przekroczą granicę i dołączą do walki.

Both German players moved into village, they both had chicky tactic of not shooting Insurgents in the village and kept Polish regular soldiers away from the game. However this tactic not worked well as soon Silesian Poles started to decimate the attackers. Finally Germans started shooting at the village and first insurgent died. That allowed Poles to cross the border, but then they met fire from German guns. That stopped regular Polish army advantage. In the meantime the Germans started assaulting village, but have been pushed back and the village stayed in Polish hands till the end of the game and finished with Polish victory.
Obaj niemieccy gracze ruszyli w kierunku wioski i obaj uzyli podstępnej taktyki nie strzelania do powstańców, czym trzymali polskie regularne wojsko z dala od gry. Jednakże ta taktyka się nie sprawdziła i wkrótce polscy Ślązacy zaczęli dziesiątkować atakujących. W końcu niemcy otworzyli ogień i pierwszy postaniec został zabity. to pozwoliło reszcie Polakom przekroczyć rzekę, ale wtedy napotkali oni ogień niemieckiej artylerii. To zatrzymało pochód regularnego polskiego wojska. W międzyczasie Niemcy rozpoczęli szturm na wioskę, ale zostali zeń odepchnięci i pozostał ona do końca gry w polskich rękach, co zapewniło im zwycięstwo.

3. Links. Linki.


Campbell's relation on our club Facebook profile:
Relacja Campbella na profilu Facebookowym naszego klubu:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

4 komentarze: