wtorek, 15 marca 2016

Cerignola 1503

Last Thursday we had big Pike and Shotte game prepared by Michael. His scenario was based on real battle of Cerignola fought 28th of April 1503 and it was the first battle when the firepower of arquebusiers decided about the outcome of the battle.
W ostatni czwartek rozegraliśmy grę z użyciem zasad Pike and Shotte przygotowaną przez Michaela. Scenariusz bazował na prawdziwej bitwie pod Cerignolą, stoczonej 28 kwietnia 1503 roku. Było to pierwsze starcie, gdzie siła ognia  arkebuzierów zdecydowała o wyniku bitwy.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Michael Schneider, Donald Adamson, Angus Konstam

1. Forces. Siły.


FRENCH/FRANCUZI
Donald Adamson, Peter, Angus Konstam
(C) Michael Schneider

SPANIARDS/HISZPANIE
Campbell Hardie, Bartek Żynda
(C) Michael Schneider

2. The game. Gra.


From the beginning it must be told, that it was tough think to win that battle for the French, but not impossible. Spanish positions seemed be very safe behind the ditch and the wall, but it was false confidence. We both, Campbell and I found that everything could went very wrong for us...
Od początku trzeba wyraźnie zaznaczyć, że to była naprawdę ciężka sprawa dla Francuzów, by wygrać tą bitwę, jednak nie niemożlwą. Hiszpańskie pozycje bronione przez okop i mur wydawały się bardzo bezpieczne, jednak była to fałszywa pewność. Oboje z Campbellem przekonaliśmy się, że wszystko mogło się dla nas skończyć bardzo źle...
(C) Michael Schneider

One of the first decision, the French players had to made was to bring heavy artillery with a great commander, which could take a lot of time or left the artillery behind and bring very quickly good commander on the battlefield. they choose the first option and soon they suffer from that decision. They cannot move their forces forward, because of the poor command rolls. So their centre and right flank stand still. It gave us time to put our forces into better positions.
Jedną z pierwszych decyzji, jakie musieli podjąć francuscy gracze, było czy sciągnąć ciężką artylerię z dość dobrym dowódcą (mogło to zająć dość dużo czasu), czy też zostawić działa i sciągnąć tylko dowódcę (co nastąpiło by znacznie szybciej). Francuzi wybrali opcję pierwszą i wkrótce musieli ponieść konsekwencje tej decyzji. Ze względu na słabe rzuty dowodzenia, ich centrum i prawe skrzydło nie poruszało się. Dało nam to czas na lepsze ustawienie naszych oddziałów.

It was clear, that French if they want to win, they have to broke into our positions by breaking our flanks. Our right flank was protected by Campbell's cavalry. Here they had to fought against French gendarmes under command of Donald. Unfortunately for Campbell, Donald broke through Campbell's cavalry and was ready to get inside our defences. However his knights went without support and was easily destroyed by my gendarmes. Campbell quickly seal the hole in our defence line and we were protected from this side.
Było jasne, że Francuzi mogli zwyciężyć jedynie, poprzez włamanie się w nasze pozycje, poprzez złamanie obrony na naszych flankach. Nasze prawe skrzydło było chronione przez kawalerię Campbella. zostali oni zmuszeni do walki przeciw cięzkiej kawalerii Donalda. Nieszczęśliwie dla Campbella, Donaldowi udało się złamać jego konnicę i wedrzeć się w nasze pozycje obronne. Jednakże, jego rycerze wdarli się tam bez wsparcia i zostali dość łatwo rozbici przez moją ciężka konnicę. Campbell szybko załatał dziurę w obronie i bylismy bezpieczni od tej strony.

From our left, we were attacked by Angus's cavalry. However this time he had terrible command rolls. His cavalry stayed for most of the time stationary and for most of the time it only shoot on my infantry from their bows with the terrible result. I used this time and I brought my artillery closer to the enemy. It was made right in time, as soon his heavy cavalry finally made its movement. Just in front of my guns. It proved that the guns are much better than the heavy armoured knights. French advantage has been stopped here too.
Na naszą lewa flankę nacierała konnica Angusa. Jednak tym razem miał on fatalne rzuty na dowodzenie. Jego kawaleria przez większość gry pozostała w miejscu, ostrzeliwując jedynie bezskutecznie moją piechotę przy uzyciu ich łuków. Tą sytuację skrzętnie wykorzystałem ustawiając bliżej wroga swoją artylerię. Dokonałem tego we właściwym czasie, ponieważ w końcu ruszyła się jego ciężka kawaleria. Ruszyła na wprost moich dział, które udowodniły swoją wyższość nad ciężkozbrojnymi rycerzami. Rownież tu francuskie natarcie zostało zatrzymane.

The French last hope was frontal attack with their pikeman. They reach the ditch, crossed it and reach the walls and our infantry. In the fierce battle they get bitten and finally broke. The battle was over with a glorious Spanish victory!
Ostatnią nadzieją dla Francuzów, był frontalny atak ich pikinierów. Udało im się dotrzeć do okopu, pokonać go, dotrzeć do murów i naszej piechoty. W zaciętej walce zostali oni jednak pobici i złamani. Gra dobiegła więc końca z chwalebnym zwycięstwem Hiszpanów!

3. Links. Linki.


Michael's relation on his blog:
Relacja Michaela na jego blogu:

Campbell's relation on our club's facebook profile:
Relacja Campbella na profilu facebookowym naszego klubu:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

6 komentarzy: