poniedziałek, 12 października 2015

Bukhara 1918. Buchara 1918.

Recently my blog get a little dusted again. That's everything because of our big AB1 game we had last weekend. Instead of publishing reports, I spent every available moment on the painting of my Polish troops for that event. For that game we were going to use Set An East Ablaze rules and for this reason two weeks ago we had a game with this set. Campbell prepared the game according to the historical game from the 1st supplement to the rules written by Steve Langan about the first battle of Bukhara in March 1918.
Ostatnio mój blog pokrył się lekko kurzem. Wszystko to za sprawą naszej wielkiej gry w grupie AB1, którą mieliśmy w ten weekend. Zamiast publikować raporty, każdą dostępną chwilę spędzałem na malowaniu moich polskich oddziałów do tego wydarzenia. Do tej gry mieliśmy zamiar użyć zasad Set An East Ablaze i z tego też powodu, dwa tygodnie temu rozegralismy grę z tymi regułami. Campbell przygotował grę z pierwszego dodatku do tych zasad napisaną przez Steve Langana o pierwszej bitwie pod Bucharą w marcu 1918.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Steve Langan
SCENERY/SCENERIA: Campbell Hardie, Angus Konstam, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.Bukharans were played by Campbell and myself, whilst Bolsheviks by Angus and Ray.
Bucharanami grali Campbell i ja, natomiast Bolszewikami Angus i Ray.

2. The Game. Gra.


In our game the Bukharans had to defend of the city of Bukhara against the Bolsheviks unit. For that Campbell gave me the best troops and ordered to attack Red units from the flank whilst himself took the control over the walls of Bukhara and the mass of bukharian cavalry. Traditionally I was going to use the terrain to increase my ability as the defender and set up all available to me artillery and machine guns on the hill and from that position support all my possible attacks. Soon I have discovered that the plan worked again very well.
W naszej grze Bucharanie musieli bronić miasto Buchara przeciw bolszewickiej atakowi. Do tego celu, Campbell dał mi najlepsze oddziały i rozkazał uderzyć na Czerwonych od flanki, gdy on sam przejął kontrolę nad miejskimi murami i masą bucharańskiej kawalerii. Tradycyjnie już, miełem zamiar użyć terenów do wzmocnienia moich zdolności jako obrońca i ustawiłem całą dostępną mi artylerię i karabiny maszynowe na wzgórzu i z tej pozycji miałem wspierać wszystkie moje przyszłe ataki. Wkrótce też odkryłem, że taktyka ta doskonale się sprawdziła.

Campbell started the game with suicidal charge against Bolshevik artillery. He get forced back firstly by deadly artillery fire and secondly by incoming Bolshevik plane. He had to take cover behind the city walls. That used angus to bombard the Bukharan artillery on the walls. He managed to destroy all of them, but then the plane has been shot down by lucky musket fire (!). That allowed Campbell to get off the city walls with his troops and again charged the Bolshevik positions in the wadi. He managed to force them to retreat.
Campbell zaczał grę od samobójczego ataku na pozycje bolszewickiej artylerii. Został zmuszony do odwroty, po pierwsze przez zabójczy dlań ogień z dział a po wtóre przez atak bolszewickiego samolotu. Musiał wycofać się za miejskie mury. W tym samym czasie samolot zbombardował i zniszczył całą artylerię na murach. Jednak został zestrzelony przez szczęśliwy strzał z muszkietu (!). To pozwoliło Campbellowi ponownie opuścić mury miasta i zaatakować pozycje  Bolszewików znajdujace się w korycie wyschniętej rzeki. Udało mu się je zmusic do odwrotu.

As I have mentioned it before, first I was busy with setting all my artillery on the hill. When I finally managed it, I have decided to attack Bolsheviks, before they managed to set the defending positions in the wadi. My cavalry get to the the river and inside the riverbed they attacked unit of former Austrian POWs. Destroyed them, but then they get destroyed by Red Tachanka and HMG. However this concentrated all Bolsheviks efforts against my cavalry and not the infantry, which managed to get to the wadi and took the positions there. Then I started the deadly fire from my artillery positions. This caused a lot of casualties among the Bolsheviks and allowed my infantry to finally attack Bolsheviks. My infantry get charged by Red cavalry, but managed to survive. This together with Campbell's attack forced Reds to withdraw. Therefore game finished with historic result.
Tak jak wpomniałem na początku, wpierw całą swoja uwagę skoncentrowałem na ustawieniu mojej artylerii na wzgórzu. Kiedy w końcu to mi się udało, zdecydowałem się uderzyć na Bolszewików, zanim ci zajma pozycje w korycie wyschniętej rzeki. Moja kawaleria dotarła do rzeki i tam na oddział byłych jeńców austriackich. Zniszczyła ich, jednak wtedy dostała się pod ogień z taczanki i ckmu. Jednakże cała uwaga Bolszewików była skoncentrowana na mojej kawalerii a nie na piechocie, która w międzyczasie dotarłą do rzeki i zajęła tam pozycje. Wtedy rozpocząłem zabójczy ogień artyleryjski. To spowodowało szereg zniszczeń po stronie Czerwonych i umożliwiło mojej piechocie zaatakowanie Bolszewików. Moja piechota została zaszarżowana przez Czerwoną kawalerię, jednak udąło się jej przetrwać atak. To, razem z atakiem Campbella spowodowało, że Czerwoni zostali zmuszeni do odwrotu. W ten sposób uzyskaliśmy historyczny rezultat.

3. Links. Linki.


Report written by Angus on his website:
Raport Angusa na jego stronie internetowej:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:


9 komentarzy:

 1. Nice looking game Bart, some beautiful (and unusual!) minis here...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie spotkałem się jeszcze z tak interesującym blogiem, faktycznie nieźle wyglądająca gra ;)

   Usuń
 2. Wspaniałe pole bitwy oraz figurki! Jesteście moim wzorem w tym temacie panie kolego!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję. Ostatnio Campbell i Angus znacznie wsparli klub swoimi terenami, więc oczekuj jeszcze lepszych stołów.

   Usuń
 3. Very interesting. Great looking game Bart!

  OdpowiedzUsuń
 4. Brilliant idea for a scenario (which I will stole) and great execution.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Go ahead and take it! Good luck with defending/atacking walls of Bukhara!

   Usuń