środa, 14 października 2015

Battle of Norfolk Bank 1915. Bitwa na Ławicy Norfolk 1915.

Another update on my blog. Today the game we had last week in our club. Angus had an idea of fictitious naval battle between Kaiserliche Marine and Royal Navy somewhere in 1915. That idea met my great enthusiasm, as my wargaming adventure started from the naval battles (one day I will tell you that story). As for the earliest periods we have a lot of games, there is lack of the later period, a specially WW1 and WW2, my favourites. So when Angus told me about that idea, I was first to play it. We used for our game the General Quarters: Fleet Actions Imminent by L.L. Gill. That was my first met with those set of rules and I really liked them.
Kolejne uzupełnienie mojego bloga. Dzisiaj gra, którą rozegraliśmy w zeszłym tygodniu w naszym klubie. Angus podsunął nam pomysł stoczenia fikcyjnej bitwy między Kaiserliche Marine i Royal Navy gdzieś w 1915 roku. Ten pomysł spotkał się z moim wielkim entuzjazmem, ponieważ moje przygoda z wargamingiem zaczeła się właśnie od bitew morskich (kiedyś opowiem wam o tym więcej). O ile mamy w klubie ilość gier z wcześniejszymi okresami dość dużo, to brak jest tych późniejszych, a w szczególności moich ulubonych: pierwszej i drugiej wojny światowej. Kiedy Angus powiedział mi o tym, byłem pierwszy by w to zagrać. Do naszej rozgrywki użylismy zasad: General Quarters: Fleet Actions Imminent autorstwa L.L. Gilla. To było moje pierwsze spotkanie z tymi zasadami i bardzo mi się one spodobały.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRE/PROWADZENIE: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

1. Fleets. Floty.


KAISERLICHE MARINE

1st Squadron.
(Michael Schneider)

SMS Von der Tann
SMS Seidlitz
SMS Blücher
SMS Frankfurt

2nd Squadron
(Bartek Żynda)

SMS Derfflinger
SMS Moltke
SMS Pillau
SMS Elbing

ROYAL NAVY

1st Squadron
(Bill Gilchrist)

HMS Lion
HMS Princess Royal
HMS Tiger

2nd Squadron
(Campbell Hardie)

HMS New Zealand
HMS Indomitable
HMS Hampshire
HMS Southampton
HMS Nottingham

2. Pregame. Przedgra.


Before we sat at the table, Angus prepared something special for us. A wee board game. Both of us, German and British players got the map and both of us had to draw our courses. Germans had to bombard one of the British towns and come back to Wilhelmshaven, whilst Royal Navy has to intersepte them on the sea and destroy them. Finally, when we compared both maps, only our light forces, after the bombardment of Yarmouth, would met somewhere over the Norfolk Bank. However we were going to use bigger ships than light cruisers, so we also used all available ships.
Zanim zajęliśmy miejsca przy stole, Angus przygotował dla nas coś specjalnego. Małą planszówkę. Obaj gracze, brytyjscy i mieniemccy otrzymali mapę, na której musieli zaznaczyć swoje kursy. Niemcy mieli za zadanie zbombardowac jedno z brytyjskich miast i wrócić do Wilhelmshaven, natomiast Royal Navy miała za zadanie przejąć wrogie okręty i je zniszczyć. Ostatecznie, kiedy porównaliśmy obie mapy, okazało się, że spotkały by się jedynie nasze lekkie siły, zaraz po zbombardowaniu Yarmouth, gdzieś w pobliżu Ławicy Norfolk. Jednakże my osobiście chcieliśmy użyć wszystkich możliwych okrętów, więc tak też zrobiliśmy.

3. The game. Gra.


Before the game I was expected that British will be trying to put the letter T. So I have invaded the V maneuver. It was risky plan, because it exposes part of our fleet, but gives us the advantage to the other. However to execute that plan we had to choose the best moment, in other way we were going to loose. The V maneuver is about the half of the fleet is trying to put the letter T, whilst the other ships trying to the same from the other side and thus the enemy fleet will be between our squadrons.
Przed samą grą spodziewałem się, że Brytyjczycy będą starali się położyć poprzeczkę nad literą T. Aby temu przeciwdziałać wymyśliłem manewr V. Był to dość ryzykowny plan, ponieważ wystawi to na atak część naszej floty, jednak druga nasza część w tym samym czasie zyska przewagę. Jednak by wykonać ten manewr, musieliśmy wybrać najbardziej dogodny do tego moment, ponieważ w innym wypadku groziła nam przegrana. Manewr V polega na tym, że połowa floty próbuje postawić porzeczkę nad literą T z jednej strony wrogiej floty, a druga połowa z drugiej strony i w ten sposób wroga flota znajdzie się pomiędzy nimi.

The battle not started very well for us, because better British guns hit one of our battlecruisers and hit them in two main artillery guns. That caused a massive explosion and SMS Derfflinger was the past from that moment.
Bitwa nie zaczęła się dla nas najlepiej, ponieważ lepsze brytyjskie działa trafiły jeden z naszych krażowników w dwa głowne działa. To spowodowało ogromną eksplozję i SMS Derfflinger od tej pory należał już do przeszłości.

In response our cruisers had two lucky shots. First SMS Moltke hit HMS Tiger and sunk her and just after that SMS Von Der Tann, together with SMS Seydlitz hit HMS Lion and sunk her too.
W odpowiedzi nasze krążowniki miały dwa szczęśliwe strzały. Wpierw SMS Moltke trafił HMS Tiger i zatopił go a zaraz potym SMS Von Der Tann wraz z SMS Seydlitz trafiły HMS Lion i równiez go zatopili.

Two British ships sunk in the same moment caused a little panic in British lines. They decided to turn and that was the best moment to do our maneuver. British were surrounded. Soon after another British ship got sunk, HMS New Zealand. That finished the game with great German victory!
Dwa brytyjskie okręty zatopione w tym samym momencie zpowodowały lekka panikę w brytyjskich liniach. Zdecydowali sie skręcić i to był odpowiedni moment na nasz manewr. Brytyjczycy zostali okrążeni. Wkrótce kolejny brytyjski okręt został zatopiony: HMS New Zealand. To zakończyło grę wielkim niemieckim zwycięstwem!

4. Summary. Podsumowanie.


KAISERLICHE MARINE

SMS Von der Tann - lightly damaged/lekko uszkodzony
SMS Seidlitz - heavily damaged/ciężko uszkodzony
SMS Blücher - lightly damaged/lekko uszkodzony
SMS Frankfurt - heavily damaged/ciężko uszkodzony
SMS Derfflinger - sunk/zatopiony
SMS Moltke - lightly damaged/lekko uszkodzony
SMS Pillau
SMS Elbing

ROYAL NAVY

HMS Lion - sunk/zatopiony
HMS Princess Royal - heavily damaged/ciężko uszkodzony
HMS Tiger - sunk/zatopiony
HMS New Zealand - sunk/zatopiony
HMS Indomitable - lightly damaged/lekko uszkodzony
HMS Hampshire - lightly damaged/lekko uszkodzony
HMS Southampton - lightly damaged/lekko uszkodzony
HMS Nottingham
Dodaj napis
That's the original steering wheel from battlecruiser HMS New Zealand, which is located in our club.
To jest oryginalne koło sterowe z krążownika HMS New Zealand, które znajduje się w naszym klubie.

5. Links. Linki.


My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

6 komentarzy: