poniedziałek, 19 października 2015

Inverkeithing 1651.

Last Wednesday at Hugh we replayed the  battle of Inverkeithing fought on 20th of July 1651 between an English Parliamentarian army under John Lambert and Scottish Covenanter army acting on behalf of Charles the 2nd . It was the decisive battle of the Third English Civil War (1649 - 1651).
W ostatnią środę u Hugha odworzyliśmy  bitwę pod Inverkeithing, stoczoną 20 lipca 1651 pomiędzy armia angielskiego Parlamentu pod dowództwem Johna Lamberta i armią szkockich Kowenantów działających na rzecz Karola II. Była to decydująca bitwa Trzeciej Angielskiej Wojny Domowej (1649 - 1651).

SCENARIO/SCENARIUSZ: Donald Adamson
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Donald Adamson
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
FIGURES/FIGURKI: Hugh Wilson, Donald Adamson

1. Forces. Siły.


PARLIAMENTARIANS/PARLAMENTARZYŚCI
(Dave O'Brian, Hugh Wilson, Bartek Żynda)

Major General John Lambert
Overton's Regiment of Foot
Lambert's Regiment of Foot
Skippon's Regiment of Foot
Oakley's Regiment of Dragoons
Lambert's Regiment of Horses (Ironsides)
Gun

SCOTS/SZKOCI
(Tim Watson, Colin Jack, Ray Neal)

General Sir John Brown of Fordell
Brown's Regiment of Fifeshire Foot
Halkett's Regiment of Fifeshire Foot
Gordon's Regiment of Aberdeenshire Foot
The Clan Maclean Regiment of Highlanders
Holbne's Regiment of Horses
Gun

2. The game. Gra.


The original battle was a big slaughter of Scottish levy army by highly professional New Model Army. Donald was sure about the result of the game, however that battle could be won by Scots, if they not made the same mistakes. I have received the control over the mighty Ironsides and been ordered to destroy the enemy cavalry and clear the way for main forces.
Prawdziwa bitwa była jedną wielka rzezią szkockiej armii pospolitego ruszenia dokonanej przez wysoce profesjonalną Armię Nowego Modelu. Donald był pewien rezultatu gry, jednak ta bitwa mogła być wygrana przez Szkotów, o ile nie popełniliby oni tych samych błędów. Ja otrzymałem dowództwo nad potężnymi Ironsides z zadaniem zniszczenia wrogiej kawalerii i oczyszczenia drogi dla głównych sił.

Giving an elite cavalry unit into my hands is like leaving the dog without a leash! First I charged the Scottish cavalry and in few clashes destroyed them. Then I charged the Highlanders with the same score and then I decided to move through the Inverkeithing and from the back attack the Scottish positions.
Dając mi elitarną kawalerię do rąk, to jak spuścić psa z łańcucha! Wpierw zaszarżowałem na szkocką kawalerię i w kilku starciach zniszczyłem ją. Następnie natarłem na Highlanderów z tym samym rezultatem i wtedy zdecydowałem się na przejście przez Inverkeithing by od tyłu zaatakować szkockie pozycje.

The speed of my actions totally overwhelmed the Scottish commanders, who mostly stayed passive. That wasn't good idea as in my opinion only the battle could be won by Scots only if they behalf very aggressive. However after the actions of my cavalry the battle was lost for the Scots. Having the way cleared we have moved our infantry in contact and defeated the Scottish army. The game was over.
Szybkość moich akcji całkowicie przytłoczyła szkockich dowódców, którzy w większości pozostali pasywni. Nie był to zbyt dobry pomysł, ponieważ w mojej opinii Szkoci mogli ta bitwę wygrać jedynie gdyby zachowali się bardzo agresywnie. Jednakże po akcjach mojej kawalerii bitwa w zasadzie była już dla Szkotów przegrana. Mając droge oczyszczoną, ruszylismy nasza piechotę do przodu, która starła się ze Szkotami i ostatecznie rozbiła ich armię. To zakończyło grę.

3. Links. Linki.


Dave's relation on Facebook:
Relacja Dave'a na Facebooku:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

8 komentarzy: