środa, 10 czerwca 2015

Lion Rampant Dark Age.

Last Thursday we tried our Dark Age armies with Lion Rampant rules. We all have been enlisted by article in May issue of Wargames Illustrated, where Daniel Mersey advice how to fit Dark Age armies into Lion Rampant. We agreed to use Daniel's advice and four of us placed 24 pts armies: Pictish, Scottish, Vikings and Normans. I had to lists, one from the rulebook and one from the article. My choice was the rulebook list, as it gave me the crossbowmen.
W ostatni czwartek wypróbowaliśmy nasze wczesnośredniowieczne armie z systemem Lion Rampant. Wszyscy byliśmy do tego zachęceni artykułem, który ukazał się w majowym wydaniu Wargames Illustrated, gdzie Daniel Mersey radzi jak dopasować wczesnośredniowieczne armie w reguły zasad Lion Rampant. Zgodziliśmy się z uwagami Daniela i czterech z nas wystawiło 24 punktowe armie: Piktów, Szkotów, Wikingów i Normanów. Miałem do wyboru dwie armie, jedną z podręcznika i jedną z artykułu. Wybrałem tą pierwszą, jako że dawała mi kuszników.

1. Armies. Armie.


NORMANS/NORMANOWIE
(Bartek Żynda)

2 x Mounted Men-at-Arms
2 x Foot Yeomen
1 x Crossbowmen
1 x Bidowers

PICTISH/PIKTOWIE
(Derek Hodge)

2 x Riders with Javelins
3 x Lower Class Spearmen with Javelins
3 x Skirmishes

SCOTTISH/SZKOCI
(Jack Glanville)

1 x Foot Companions
3 x Lower Class Spearmen with Javelins
3 x Skirmishes

VIKINGS/WIKINGOWIE
(Paul)

2 x Foot Companions
2 x Upper Class Spearmen
1 x Warriors
I'm really sorry but Paul's viking army is not fully finished yet. Bardzo mi przykro ale Wikingowie Paula nie są jeszcze skończeni...

2. The game. Gra.


We played regular multiplayer scenario from the rulebook. Every player get one Glory for every end of the turn when one of his unit be in touch with woman and the pigs base. Player with the biggest Glory will won the game.
Zagraliśmy zwykły scenariusz dla wielu graczy z podręcznika. Każdy z graczy otrzymywał jeden Punkt Chwały gdy pod koniec tury jeden z jego oddziałów styka się z podstawką kobiety ze świniami. Gracz z największą ilością punktów wygrywa grę.

In our game Jack, who has the easiest way to woman got her first and started earn the Glory. My cavalry moved against Jack and my infantry moved forward to woman and blocking the way Derek's troops, who send his main forces against Paul's Vikings.
W naszej grze Jack, który miał najłatwiejszą drogę, jako pierwszy dotarł do kobiety i zaczął zdobywać Punkty Chwały. Moja kawaleria ruszyła przeciwko Jack'owi z kolei moja piechota ruszyła w kierunku kobiety i przy okazji blokowała drogę Derekowi, którego główne siły ruszyły przeciwko Paulowym Wikingom.

This time Vikings suffer with a lot of failures with their activations, so for the most of the game they stayed in their quarter and being blocked by Derek, who in the same time was blocked by myself. My attack on Jack's troops failed and my forces has been stopped. So far Jack was the leader with 2 Glory.
Tym razem Wikingowie cierpieli z powodu braku aktywacji swoich jednostek i większą część gry pozostali w swojej kwarcie oraz będąc dodatkowo blokowani przez Dereka, który jednocześnie był blokowany przeze mnie. Mój atak na Jack'a się nie powiódł i moje oddziały zostały zatrzymane. Jak dotąd Jack pozostawał liderem z dwoma Punktami Chwały.

Finally Jack decided to withdraw, there was a little chance that any of the players will get three Glory. But at this time Paul finally moved his troops and Derek managed to reach the woman and he received his first Glory. In the meantime I was busy with destroying Jack's army I paid the price with a lot of casualties but most of his troops has been killed by me.
W końcu Jack zdecydował się wycofać, była już mała szansa na to, aby któryś z graczy był w stanie zebrać trzy Punkty Chwały. Wtedy też w końcu Paulowi udało się ruszyć swoje oddziały a Derek'owi udało się dotrzeć do kobiety i zdobyć swój pierwszy punkt. W międzyczasie moje oddziały były zajęte niszczeniem armii Jack'a, chociaż płaciłem za to dość dużymi stratami.

The last turn was the Paul's glory turn. First he pushed back Derek off the woman and then he killed Jack's leader, so he can not claim the victory as my troops killed his last unit too. Finally Derek and Paul at the end of the game had one Glory each, but Paul lost less his men and we decided that he won the game.
Ostatnia tura należała do Paula, który odepchnął Derek'a od kobiety i zabił dowódcę Jack'a, w tym samym czasie moje oddziały wykończyły Jack'a ostatni oddział i nie mógł on już odnieść zwycięstwa. Ostatecznie Derek i Paul mieli po jednym Punkcie Chwały, jednak Paul stracił mniej swoich wojów i to on został ogłoszony zwycięzcą.

3. Summary. Podsumowanie.


As we predicted Lion Rampant work very well with Dark Ages armies. They fit into the rules very well. We had enjoyable game and I was able to use more of my Normans, who did not won again, but this time they destroyed one of the enemies completely. Now they just, need to meet again those Viking's scum again...
Tak jak przewidywaliśmy Lion Rampant poradził sobie z armiami wczesnośredniowiecznymi bardzo dobrze. Mieliśmy doskonałą grę i mogłem użyć większej ilości moich Normanów, którzy znów nie wygrali, jednak tym razem udało im się kompletnie zniszczyć wrogą armię. Teraz tylko muszą jeszcze raz spotkać te wikińskie szumowiny...

4. Links. Linki.


My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

7 komentarzy:

  1. Genialnie to wygląda na tyle punktów!! Pozazdrościć!

    OdpowiedzUsuń
  2. Nice looking armies, nice looking vignette with farm animals, nice looking beer (was is a beer?)...great report Bart!

    OdpowiedzUsuń
  3. Great report Bart! Lovely looking game and troops!

    OdpowiedzUsuń