środa, 17 czerwca 2015

Galleys, Guns and Glory.

Last Thursday we had a beta test game of the new rules called Galleys, Guns and Glory by Thomas Foss. We received the v8 Beta version, which in my opinion are very advanced now and nearly ready for being published. However they still need some more testing. For that purpose seven of us met at the table for our first playtest.
W ostatni czwartek otrzymaliśmy do testów nowe zasady napisane przez Thomasa Fossa zatytułowane Galleys, Guns and Glory. Do testów otrzymaliśmy beta wersję 8 i w mojej opinii są one już bardzo zaawansowane i gotowe do publikacji. Jednakże potrzebują one jeszcze kilku testów. W tym celu siedmiu z nas zasiadło przy stole by rozpocząć pierwszy playtest.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/ MODELE: Jack Glanville

1. The rules. Zasady. 


Galleys, Guns and Glory are fast play naval set for wargaming naval battles with fleets of cannon packing oared vessels, in a time frame from roughly 1500-1650. The game is designed for 1/300th ships, but with some modifications can be played in different scales. The game has few phases of: initiative, orders and then actions. All is put in the simplest way it could be. I read the rules only once but after that and few first turns I have easly pick up the rules.
Galleys, Guns and Glory są bardzo łatwym zestawem zasad do wargamingu na morzach w czasach wiosłowych okrętów, umownie zamkniętych okresem 1500-1650. Gra jest zaprojektowana do użycia z modelami w skali 1/300, jednak w mojej opinii po kilku modyfikacjach można ją rozegrać równiez w innych skalach. Gra ma kilka faz: inicjatywę, rozkazy i następnie akcje. Wszystko jest podane w najprostszy z możliwych sposobów. Przeczytałem zasady jedynie raz i już po kilku pierwszych turach załapałem te zasady.

2. Fleets. Floty.


HOLY LEAGUE/ŚWIĘTA LIGA
(Angus Konstam, Paul, Michael Schneider, Bartek Żynda)

1 Laterna
3 Galleys
7 Galliots

OSMANS/OSMANOWIE
(Jack Glanville, Bill Gilchrist, Petr Burov)

1 Laterna
3 Galleys
7 Galliots

3. The Game. Gra.


Both fleets moved into the contact. The Christians fired first, but very effective. Than the Turks shorter the distance and fired back. The Christian flag ship suffered the most. After this the Osman infantry board the Christian flag ship and after fierce battle they captured it. The same happened to the associate Galliot. The Christian can not stand against the Osmans.
Obie floty ruszyły na siebie. Chrześcijanie otworzyli ogień jako pierwsi, lecz bardzo niecelnie. Wtedy Turcy skrócili dystans i również odpowiedzieli ogniem. Chrześcijański okręt flagowy ucierpiał przy tym najbardziej. Po tym osmańska piechota wdarła się na chrześcijański okręt flagowy i po dość zaciętej walce opanowała go. To samo stało się z towarzyszącym galiotem. chrześcijanie nie mogli sprostać Osmanom.

Losing the flagship causes several morale test, which brings the chaos into Christian lines. The Hospitallers on the left fought bravely against Corsairs and even captured one ship, but also lost their command ship.
Utrata flagowej jednostki spowodowała serię testów morale, które wprowadziły chaos w chrześcijańskie linie. Szpitalnicy na lewej flance dzielnie walczyli przeciwko Korsarzom, zdobywając nawet jeden statek, ale przy okazji stracili swój okręt dowódczy.

On the other end the second Venetian squadron fought against the Ottomans. They did not succeed to and finally all get captured by Turks.
Na drugim końcu, druga wenecka eskadra walczyła przeciw Otomanom. Im również się nie poszczęściło i wszystkie okręty wpadły w ręce Turków.

The most luckiest Christian squadron was the second of Hospitallers. They managed to sink one Turkish ship. They sunk her by ramming her. Finally the battle finished with Ottoman victory with losses of 3 Galliots against 1 Laterna, 2 Galleys and 5 Galliot lost by Holy League.
Najlepszą chrześcijańska eskadrą byłą druga eskadra Szpitalników. Udało im się zatopić jeden turecki okręt poprzez staranowanie go. Ostatecznie gra zakończyła się otomańskim zwycięstwem z 3 galiotami utraconymi przeciw 1 laternie, 2 galerom i 5 galiotom utraconym przez Świętą Ligę.

4. Summary. Podsumowanie.


As I am not very familiar with the period we played, I can not tell you anything about the realism of the game. Some of us had some issues about the statistics of the ships and its crew. For me the game was very enjoyable. I had pick up it very quickly. As I said on the beginning the set is looks like almost done, however during the game we had some issues. One of them was the increasing the attack dice of the victorious board team in next turn of melee. I did not liked it and for example I would change it for keeping always the same number of attack dice compare to the number of the crew, but I would give the victorious team next round hitting on 4+ instead of regular 5+. I believe that Jack write all our suggestions which I hope will be delivered to the author of the game. Next test will follow soon.
Jako że nie za bardzo jestem zaznajomiony z okresem, który rozgrywaliśmy, nie mogę powiedzieć nic na temat realizmu gry. Niektórzy z nas mieli pewne wątpliwości dotyczące charakterystyk okrętów i ich załóg. Mnie gra wciągnęła i przyswoiłem jej zasady bardzo szybko. Tak jak to powiedziałem na początku, gra wygląda na prawie ukończoną, jednak podczas gry pojawiły się pewne problemy. Jednym z nich było na przykład, zwiększanie liczby kości ataku dla zwycięskiego oddziału abordażowego w następnej turze walki wręcz. To mi się nie spodobało i zamienił bym to na utrzymanie liczby kości w stosunku do liczby załogi ale uzyskanie trafienia zamieniłbym na 4+ zamiast na zwykłe 5+. Wierzę, że Jack spisał wszystkie nasze uwagi i w odpowiednim czasie przekaże je autorowi gry. Teraz kolej na następne testy.

5. Links. Linki.


Jack's relation on his blog:
Relacja Jack'a na jego blogu:

How Jack build the ships:
Jak Jack zbudował okręty:

Angus relation on his Journal:
Relacja Angusa na jego stronie:

The Skull and Crown blog (more about the ships and the rules):
Blog Skull and Crown (więcej na temat okrętów i zasad):

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

4 komentarze:

 1. Interesting! Navel type stuff is not really my thing but this does look cool!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Rodger. I for example, love the naval wargame. Especially when the rules are like those one.

   Usuń
 2. Great game - loved the rules giving Ottomans more small arms fire.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Agree Bill. We will have another game next Thursday, if you are interested.

   Usuń