wtorek, 23 czerwca 2015

Deep Fried Lard - Musselburgh 2015 - Afternoon games. Gry popołudniowe.

Today the second relation from this year Deep Fried Lard - our Scottish meeting with TooFatLardies games. For the second game I have selected the General Napoleon meets Chain of Command. Sounds it very interesting and it is. However the game is still in very advancing tests and is not finished yet, but we had the opportunity to play it. The game was so popular, that is has morning and afternoon games. I was happily put on the second one.

Dzisiaj druga relacja z tegorocznego Deep Fried Lard - naszego szkockiego spotkania z grami od TooFatLardies. Jako drugą grę wybrałem General Bonaparte meets Chain Of Command. Brzmi nieźle? I tak jest. Jednakże gra jest ciągle w fazie bardzo zaawansowanych testów i nie jest jeszcze ukończona, jednak mieliśmy już teraz możliwość by zagrać w nią. Gra była tak popularna, że miała swoje dwie odsłony, jedną rano i drugą popołudniową. Mnie udało się zagrać w drugą z nich.

1. General Bonaparte Meets Chain of Command - the game and my opinion/gra i moja opinia.


Recently we received a few new variations of the Chain of Command. Few of them you have already have seen on this blog such us the Spanish Civil War or I World War supplements, now we had the opportunity to check something totally different. To put the Chain of Command mechanic into the Napoleonic period, some things had to be changed.  First is the reconnaissance phase. This time we moving our tokens 18 inches instead of 12 and after locking them all we are creating the deployment zone. That's not the only one difference, the game moved a level up, it means that right now we are moving our battalions, brigades and divisions. It works the same way at in basic rules, so we using our 1,2,3 and 4s to activate our officers on the appropriate level. Rest of the rules are pretty much the same like the old one.
Ostatnio otrzymaliśmy kilka nowych wariacji zasad Chain of Command. Kilka z nich mieliście już okazje zobaczyć na tym blogu, takie jak Wojna Domowa w Hiszpanii czy też Pierwsza Wojna Światowa, teraz mieliśmy okazję wypróbować coś totalnie innego. By wcisnąć mechanikę Chain of Command w czasy napoleońskie, kilka rzeczy musiało być zmienionych. Pierwszą jest faza zwiadu. Tym razem poruszamy nasze znaczniki 18 cali zamiast 12 i w ten sposób tworzymy naszą strefę rozstawienia. To nie jedyna zmiana, gra została o poziom w górę i teraz dowodzimy naszymi batalionami, brygadami i dywizjami. Dzieje się to w podobny sposób, jak w starych zasadach i naszymi 1, 2, 3 i 4 aktywujemy oficerów na odpowiednim poziomie. Reszta zasad jest w zasadzie podobna do starych zasad.

For our game we had the battle between Austrian and French. Austrian forces were commanded by Richard and Alan as the French were lead by Jack Glanville and myself. Every army was consist of two infantry brigades (4 battalion each), cavalry brigade (3 squadrons) and artillery. We put our in one big battery when Austrian put the guns between their brigades. Austrian were defending the crossroad and the French had to take it. The game was umpired by John Edwing.
W naszej grze mieliśmy starcie pomiędzy Austriakami i Francuzami. Austriackimi siłami dowodzili Richard i Alan, z kolei francuskimi Jack Glanville i ja. Każda armia składała się z dwóch brygad piechoty (4 bataliony każda), brygady kawalerii (3 szwadrony) oraz artylerii. Nasze działa ustawiliśmy razem jako dużą baterię, Austriacy rozmieścili swoje armaty pomiędzy brygady. Austriacy mieli za zadanie obrony skrzyżowania, natomiast Francuzi mieli je zdobyć. Całość gry była prowadzona przez Johna Edwinga.

Together with Jack we had a cunning plan. My forces were to take the most of Austrian attention so Jack would be able to attack the Austrian forces, beat them and take the crossroad. During the reconainse phase we did not played it well and we had very small area to deploy our troops, so our cavalry was blocked at the beginning of our game by my infantry. Austrian did it in much better way and they had much more space for their troops. From the beginning our plan worked well and my troops engage the most Austrian forces and Jack was able to attack the crossroad. However his first attack failed and he was pushed back, however the second attempt success and finally took the objective. We could claim the victory during the game, but it was small but. My infantry bravely fought against the Austrian soldiers and even I had tried the cavalry charge, wich has been repulsed. Then Allan, who commanded the Austrian cavalry started his charge. He got very high result on move dice and hit my infantry from the flank. You can imagine what happend. Three of my battalions broke! We stopped the game at this point and agreed that the game finished with a draw.
Razem z Jack'iem mieliśmy chytry plan. Moje siły miały wziąć większość uwagi Austriaków, by Jak mógł zaatakować siły austriackie, rozbić je i zająć skrzyżowanie. Nie rozegraliśmy fazy rekonesansu zbyt dobrze i nasze siły miały bardzo ograniczoną strefę rozstawienia, tak na przykład nasza kawaleria była na początku gry blokowana przez moją piechotę. Austriacy zagrali to znacznie lepiej i mieli dla swoich oddziałów znacznie większą przestrzeń. Od początku wszystko przebiegało według naszego planu. Moje oddziały wiązały walką większość sił austriackich i Jack mógł natrzeć na skrzyżowanie. Jego pierwszy atak został odparty, jednak drugi się powiódł i w tym momencie moglibyśmy ogłosić zwycięstwo, gdyby nie jedno małe ale. Moja piechota dzielnie walczyła przeciwko Austriakom a nawet mojej kawalerii udało się przeprowadzić szarżę, odpartą niestety, kiedy Alan, dowódca austriackiej kawalerii, uzyskał bardzo wysoki wynik na kościach ruchu i z flanki uderzył na moją piechotę. Możecie sobie wyobrazić co się wtedy stało. Trzy moje bataliony zostały rozbite! W tym momencie zatrzymaliśmy grę i wspólnie ogłosiliśmy remis.

The rules worked very well and if you are familiar with Chain of Command you can pick up those rules very quickly. The differences are not very big. The rules are still testing so they are not ready for publishing yet, however the game seems to be nearly finished and if you ever will have a chance to try them, do it, they are really cool!
Zasady sprawiły się całkiem dobrze i jeśli ktoś jest zaznajomiony z zasadami Chain of Command, nie powinien mieć z nimi żadnych problemów. Różnice nie są zbyt duże. Przepisy są ciągle w fazie testów i nie są jeszcze gotowe do publikacji, jednakże wyglądają na prawie skończone i jeśli będziecie mieli możliwość kiedykolwiek ich wypróbowania, zróbcie to, są naprawdę super!

2. Other Afternoon games. Inne gry popołudniowe.


Dux Riders (second game/druga gra)

Kiss Me, Hardy

Chain of Command

Charlie Don't Surf

At the end of this relation I would like to thank all of those who decided to put the games during the meeting, all players and especially to Derek Hodge, who organised it again. See you on next Deep Fried Lard 2016!
Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim wystawiającym gry, grającym i w szczególności Derekowi Hodge za zorganizowanie całego spotkania. Do zobaczenia na Deep Fried Lard 2016!

3. Links. Linki.


My gallery from the General Bonaparte Meets Chain of Command on my Flickr:
Moja galeria z gry General Bonaparte Meets Chain of Command na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157654559260678

My gallery fo the Afternoon games on Flickr:
Moja galeria gier popołudniowych na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157654561045358

Morning games:
Poranne gry:
http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/06/deep-fried-lard-musselburgh-2015.html

1 komentarz: