niedziela, 12 kwietnia 2015

Somewhere on the Eastern Front in 1942. Gdzieś na froncie wschodnim w 1942 roku.

Last Thursday in our club, we used Campbell's toys for Eastern Front Bolt Action game. Recently Campbell get a new T-26 tank and he really wanted  to use it, so he prepared the game with this new model.
W ostatni czwartek, użyliśmy zabawek Campbella dla gry z frontu wschodniego z użyciem zasad Bolt Action. Ostatnio Campbell nabył nowy czołg T-26 i bardzo chciał użyć go, więc przygotował grę, by móc wykorzystać ten model.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie
SCENERY/SCENERIA: Campbell Hardie, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Campbell Hardie

1. OdB.


SOVIETS/SOWIECI
(Ray Neal)

CO (2nd Lieutenant)

3 Infantry Squads (NCO+LMG team+8 rifles)
Mine dog Squad (3 rifles with AT Grenades + 4 mine dogs)
Maxim MG team
Medium Mortar team
Sniper team

45mm AT gun

BA-10
T-26 two turrent tank
M3 Lee

GERMANS/NIEMCY
(Tim Watson, Bartek Żynda)

CO (2nd Lieutenant)+1 SMG in Kubelwagen
Medic

Flamethrower team
Light Mortar team

3 Grenadier Squads (NCO+LMG team+7 rifles) in SdKfz 251/1
Motorised Squad (NCO+LMG team+7 rifles) on motorbikes

SdKfz 232(8-Rad)
PzKpfw 38(t)
PzKpfw III

2. The Game. Gra.

It was spring of 1942. Soviet offensive after the Battle of Moscow has been finally stopped. Now Germans started to regain seized lands. One of them was a small village somewhere in Russia. German panzergrenadiers supported by tanks had to get this village and clear the main road. To fulfill that plan, Germans spread their troops on two groups. The first (Infanterie Kampfgruppe) has to attack the village from the front, the second (Panzer Kampfgruppe) was going to encircle the village and attack it from the back.
Wiosna 1942 roku. Sowiecka ofensywa po bitwie pod Moskwą została w końcu zatrzymana. Teraz Niemcy odzyskują utracone ziemie. Jedną z nich jest mała wioska, gdzieś w Rosji. Niemieccy pancergrenadierzy, wsparci czołgami mają za zadanie ją zająć i oczyścić główną drogę. By zrealizować ten plan, Niemcy podzielili swoje oddziały na dwie grupy. Pierwsza (Infanterie Kampfgruppe) miała otakować wioskę od czoła, druga (Panzer Kampfgruppe) miała okrążyć wioskę i zaatakować ją od tyłu.

German frontal attack has been stopped very quickly by very brave Soviet infantry supported by armoured car BA-10. They managed to destroy two German infantry squads. Desperate Germans tried to run over the brave Soviet but this failed too. The first attack was failed and Germans prepared themselves for the second...
Niemiecki frontalny atak został zatrzymany przez bardzo dzielną sowiecką piechotę wspartą samochodem pancernym typu BA-10. Udało im się zniszczyć dwa niemieckie składy piechoty. Zdesperowani Niemcy próbowali ich rozjechać, ale i to im się nie udało. Pierwszy atak się załamał i Niemcy przygotowywali się do drugiego ataku.

The same problem has the Panzer Gruppe. They had been stopped by Soviet M3 Lee tank and 45mm AT gun. Soviet tried the mine dogs too, but all sended (2 dogs) failed. It looked like the Soviets will defend the village...
Podobny problem miała Panzer grupa. Zostali zatrzymani przez sowiecki czołg M3 Lee i działo ppanc 45mm. Sowieci próbowali również z psami z minami, ale wszystkie wysłane (2 psy) zawiodły. wyglądało jednak, że Sowietom uda się obronić wioskę.

German reconsider their plan. They send the Pz 38 to support the Infantry and moved with Sd 232 and Pz III forward to the village. German car hit and destroy Soviet BA-10, this helped German infantry to regroup and move to the village again. The big concern was about new tank in the village, the T-26. However the present of German tank forced Soviets for looking a better cover.
Niemcy przemyśleli swój plan. Wysłali Pz 38 jako wsparcie dla piechoty oraz ruszyli do przodu w kierunku wioski Sd 232 i Pz III. Niemiecki samochód trafił i zniszczył sowiecki BA-10, to pomogło niemieckiej piechocie się przegrupować i ruszyć na wioskę ponownie. Dużym problemem zdawał się być nowy czołg we wiosce: T-26, jednakże obecność niemieckiego czołgu zmusiła Sowietów do poszukania lepszej dla niego osłony.

Despite those problems, Soviets still got an initiative. Until this moment... They decided to use the dog again, but this time the dog hit the tank. The problem was, that it was own tank, M3 Lee. Soviet vehicle after that exploded.  
Pomimo tych problemów, Sowieci wciąż byli w posiadaniu inicjatywy. do tego momentu... Zdecydowali się ponownie użyć psów, lecz tym razem pies trafił w czołg. Problemem było, ze to był własny czołg, M3 Lee. Sowiecki pojazd po tym eksplodował.

In the same time German infantry moved to the second attack, but this time they used the flamethrower to get the way through. The first removed unit was Soviet AT rifle team with a house, where they were hidden. After that, it comes time for T-26. After two attacks the tank started to burn and has exploded too.
W tym samym czasie niemiecka piechota ruszyła do drugiego ataku, lecz tym razem użyli miotacza płomieni, by utorować sobie drogę. Jako pierwszy został usunięty sowiecki karabin ppanc, wraz z zajmowanym budynkiem. Po nim przyszedł czas na T-26. Po dwóch atakach, czołg zaczął się palić i w końcu eksplodował.

Finally the German plane arrived and eliminated the last  AT gun. After that Soviets had no willing to fight any more, and surrender the village to Germans. Another good game was over.
W końcu przybył niemiecki samolot i wyeliminował ostatnie działo ppanc. Po tym Sowieci nie mieli już dalszej ochoty na walkę i poddali wioskę Niemcom. Następna dobra gra dobiegła końca.

3. Links. Linki.


To my gallery on Flickr:
Do mojej galerii na Flickr:


6 komentarzy:

 1. Bardzo fajny raport, i bardzo miło ogląda się się piękne figurki, pojazdy i teren! Czyli T-26 miał średni chrzest bojowy:))

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję. Generalnie tak jest z każdym nowym modelem Campbella na stole. Jest niszczony :) To już taka nasza tradycja.

   Usuń
 2. Difficult for the Soviets, but really nice for us : a splendid table, great looking minis, and this beautiful plane to finish, a great report Bart!

  OdpowiedzUsuń
 3. Świetne. Bez lania wody, niezłe zdjęcia i stół, którego można pozazdrościć. Modeli też.

  OdpowiedzUsuń